Ligprædikener - billeder


Ved Johan Ludvig Heibergs Jordefærd
i Holmens Kirke den 3die September 1860
Af Biskop Dr. Martensen

Ved Adam Oehlenschläger's Jordefærd,
 i Frue Kirke den 26de Januar 1850
Af Biskop Dr. Mynster

Tale ved Digteren H. V. Kaalund's Jordefærd
i Vor Frue Kirke den 4. Maj 1885
Af H. Wamberg

Ved Landskabsmaler, Prof. P. C. Skovgaards Jordefærd
den 21de April 1875
Af C. J. Brandt

Geheimekonferentsraad Carl Frederik Tietgens Jordefærd
1902

Ved Capt., Brygger, Dr. J. C. Jacobsens Jordefærd
Den 23de Mai 1887
Af C. Ewaldsen 

Tale ved K. K. Steinckes Baare
Skærtorsdag den 11. april 1963

Ved Exellencen C. E. Rotwitts Ligbegængelse
 den 14de Februar 1860
Af N. F. S. Grundtvig

Parentation ved afgangne Statsministerens
Greve [Andreas Peter] Bernstorfs Bisættelse
 i Frederiks Kirke paa Christianshavn
den 13de Julii 1797
Af Dr. Nic. Edinger Balle

Taler over Poul Egede Sporon
Conferentsraad, Høiestesterets- og Kammeradvocat,
Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand
Født d. 30. August 1975. Død d. 29. November 1854
Holdte den 7de December 1854
af C. E. Tryde og B. Münter

Tale ved Geheimeconferentsraad,
fhv. Cabinetssecretair hos Hs. Maj. Kongen
Dr. jur. J. P. Trap's Jordefærd,
 den 27. Januar 1885
Af A. S. Poulsen

Ved Geheimeconferentsraad Jonas Collin´s Jordefærd
 den 2. September 1861
Digt af H. H. Nyegaard,
Taler af S. Bindesbøll og N. G. Blædel

Over Geheimeconferentsraad
 Frederik Siegfred Baron Bille-Brahe,
i Holmens Kirke den 8 December 1871

Taler ved Grev Niels Ahlefeldt Laurvig's Baare og Begravelse
den 15de og 17de August 1907

Sørgetale over Lehnsgreve F. S. de Rantzau,
 holdt den 8de Januar 1847
Af O. P. Momme

Ved Christian Conrad Sophus
Greve af  Danneskjold-Samsöes Grav
den 14de Junii 1823

Ved Kammerherre, Greve
Knud Bille Ludvig Anton Brockenhuus-Schack´s Jordefærd
1892

Ligtale ved Kammerherre
Christian Frederik Otto v. Benzons Jordefærd
 i Dalum Kirke den 14de Juni 1875
Af P. A. Holm

Ligtale ved Hofjægermester
 H. F. E. v. Benzons Jordefærd
 i Dalum Kirke den 20de Novbr. 1875
Af P. A. Holm

Ved Hs. Excellence Generallieutenant
Christian Høegh Guldberg's Jordefærd
 Den 7de November 1867

Ved Viceadmiral Edouard Suensons Jordefærd
 i Holmens Kirke den 24. Maj 1887
Af Harald Stein

Mindes Ord ved Commandeur-Capitain i Søetaten,
Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand
 Peter Mandrup Tuxens Jordefærd
 den 28de Marts 1838
Af Mandrup Peter Kruuse

Ved Oberstløjtnant Johan Justus Hartnack's Jordefærd
fra Frederiksberg Kirke d. 16. December 1905
Af P. Barsøe

An der Bahre des Herrn Capitain und Wechselmäklers
 Jacob Nathan David,
 den 23. März 1847
Von Dr. A. A. Wolff

Tale ved Professor, Dr. med. Reisz´ Jordefærd
fra Frue Kirke Lørdag den 26. Juli 1902
Af H. M. Fenger

Gravord over Jochum Evans Suhr
Professor, Rector emeritus, Ridder af Dannebroge
 Den 7de September 1860 i Vordingborg
Af Bloch Suhr

Ved Cancellieraad Søren Hempels Kiste
den 19 Januar 1844 i St. Knuds Kirke
Af H. P. Svitzer

Sørgetaler over Kammerraad, Birkedommer
Christen Christensen
og hans forudgangne Hustrue Louise Augusta Mallie
holdte ved deres Jordefærd
den 9de Marts 1852 og den 25de Novbr. 1818

Et Par Ord ved den hæderlige Fattigvæsens-Direktør
Niels Christian Christensens Jordefærd
 den 24de Januarii 1805
Af V. K. Hjort

Ved Højesteretsassessor F. E. Hansens Baare
i Kristkirken Lørdag den 6te Februar 1909
Af Peter Martin Ohlmann

Mindeord over Sagfører Richard Becker,
 død 18 December 1888
Talt ved hans Jordefærd 22 December 1888
Af P. Scharling

Ved Provst A.C.L. Heibergs Jordefærd
 i Frederiksberg Kirke den 29de Juni 1891
Af Gust. Heiberg

Til Minde om Provst H. L. Lund,
 Sognepræst til Voldum og Rud.
Død den 7. Januar 1896
Taler ved Bisættelsen i Voldum den 14. Januar
og ved Jordfæstelsen i Borup den 15. Januar 1896

Ligtale over Provst A. S. Ø. Petersen
 i Oue Kirke den 2den April 1886
Af F. C. Petri

Rasmus Kirketerp
Født i Kjøbenhavn den 13de Januar 1814,
død som Sognepræst for Raarup
 og Provst for Bjerge og Hatting Herreder
den 8de Januar 1873

Til Erindring om fhv. Sognepræst til Raklev
Frederik Idæus Holck Colding,
født d. 30. Oktbr. 1829, død d. 9. Septbr. 1904,
og Hustru Julie Elisabeth, f. Jacobsen,
født d. 6. Aug. 1843, død d. 27. Oktbr. 1904

Præken holdet paa Fastelavns Søndag 1796
 for Kullerup og Revswindinge Menigheder
Til Amindelse af deres Sognepræst Hr. Lauritz Engberg,
som Søndagen tilforn paa sin Hiemreise fra Annexet
ynkelig omkom, da Hestene bleve skye,
og Vognen veltede saaledes,
at han knusede sit Hoved paa Steengierdet
 for hans Præstegaards Hauge.
Udgivet til Fordeel for den ældste Søn,
 til Bidrag til hans Studenter-Udstyr
  Af Anders Larsen Schonning

Ved Kammerraad og forrige Toldcasserer
Johan Christoffer Testmans Kiste
 Den 24de October 1842
Af J. H. Lautrup

Ved Underbibliothekar Hans Gundorphs Jordefærd
 i Frue Kirke, den 10de Juni 1874
Af C. Rothe og C. J. Møller

Ved Gaardmand og Sognefoged Pommers Begravelse
 den 30te April 1912

Gaardejer P. Chr. Jensen i Strægaard
Født i Nr. Nebel den 21. September 1877
Ved ulykkelig Kørsel tilskadekommen den 5. April 1918
Død paa Amtssygehuset i Varde den 10. Maj 1918
Jordet paa Nr. Nebel Kirkegaard den paafølgende 15. Maj

Mindeblad over Gaardejer Adam Christensen af Snoggaard,
født den 23. November 1856,
død den 11. December 1902, 46 Aar

Liigtale over afgange Toldbetjent Abraham Sommer
 i Ribe den 19de Mai 1857,
holden af Missionær M. Sommer

Ved Sergent Jens Møller Andersens Jordfæstelse
 paa Garnisons Kirkegaard i Kjøbenhavn
 den 15. August 1890
Af H. M. Fenger

Mindeord over Peter Christian Jensen,
der blev saaret ved Dybbøl den 9de April 1864
og døde den 28de April s. A. paa Frederiksberg Slots Lazareth
Af H. Rørdam

Ved Sømand Hans Albert Webers Jordefærd
 den 27de November 1903
Af Høy

Mindetale holdt over afdøde Hans Petersen
 i Nørup Kirke den 28de Januar 1902

Mindeskrift over Morten Poulsen Sloth,
 født i Egebjerg den 7. August 1818,
død samme Steds den 30. Maj 1902

Minde over Jens Nielsen
Født i Melvad den 22. September 1819
Død i Thorup den 27. Januar 1893

Ligtale af Leonard van Noppen over
 Paul Søltoft Harboe Christensen,
 født i Odense den 16. Januar 1879,
død i New York den 26. Marts 1907
Oversat fra Engelsk af Antonie Andersen

Mindeblad om Landpost Jens Peter Frederiksen,
 Aagerup

Ved Elisabeth Baronesse Reedtz Thott's Jordefærd
1909

Fra Lehnsgrevinde Mimi Wedell
 født Komtesse Knuth´s Jordefærd
den 26. og 27. August 1894

Tale ved Lehnsgrevinde Thyra Valborg Krag-Juel-Vind-Frijs's
 Begravelse paa Frijsenborg den 7de Marts 1881

Taler og Psalmer ved Fru Lehnsgrevinde H. F. M. Juel-Vind-Frijs's
født Comtesse Knyphausen
Begravelse paa Frijsenborg den 14de November 1866

Ved Baronesse Marie Caroline Vilhelmine Bille Brahes
(født Comtesse Moltke) Jordefærd
i Garnisons Kirke Lørdagen den 26de Januar 1889
Af H. M. Fenger

Et par Trøstens Ord ved den ædle, tungt savnede
 Frue Grevinde Johanne Caroline Wilhelmine Bille Brahe,
 født Falbes høitidelige Jordefærd
 i Horne Kirke den 18 Marts 1823
Af J. Bang

Conferentsraadinde Georgine Frederikke Harhoff,
 f. v. Krogh
 f. Trondhjem 17. Januar 1817
d. Kjøbenhavn 11. Maj 1904

Tale ved Professorinde Ida Jansen,
 født Trock's Jordefærd
i Holmens Kirke den 10de Marts 1888
Af Harald Stein

Tale over Generalinde Christane Glahn, f. With
 Garnisons Kirkegaard 5. August 1919
Af Ludvig Glahn

Taler ved Enkefrue Arondine Bech's Jordefærd
 i Humble Kirke d. 2. Nvbr. 1889
Holdte af Sognepræst Høyrup
og Pastor H. Koch

Ved Frederikke Hansens Jordefærd
Fredag den 3. December 1909

Ligtale ved Ane Mathilde Hansens Jordefærd
Den 25de Juli 1892

Mindeblad om Frøken Dorothea Margrete Lund,
død d. 17. Novbr. 1886, 81 Aar gammel
Af Hans Laur. Lund

Tale ved Fru Helga Loehr´s Baare
 i St. Mikaelis Kirke Den 9. November 1914

Wilhelmine Levy,
 født Ruben
Ved hendes Baare den 6. April 1874
Af A. A. Wolff

Tale over Kirsten - født Olsen -
Gaardejer i Kaastrup Holme
 Kristen Kristensens Hustru
Død 6 April 1917
Af Carl Koch

Ved Handelsmand Hans Jensens Hustrus
Birthe Marie Madsens Begravelse
 i Thoreby Kirke den 9de Juni 1903

Mindeord ved Petrine Pedersen´s Ligbaare
i Egeris den 11. September 1904

Maren Kirstine Rasmussen
Begravet fra Thoreby Kirke den 3dje Juli 1903

Tale i Kirken den 9de Marts 1903
ved Jordfæstelsen af Anna Møller, født Ramussen,
Enke efter Gaardmand Peter Kristensen Møller af Ommel

Et Mindeord over Aftægtsenke Mette Kirstine Thidemandsen
født i Kjettrup den 26. Marts 1812,
død paa Øster-Kjeldgaard den 26. November 1902

Ligtale holdt i Navtrup Kirke den 27. Februar 1909 over
 Karoline Anine Sørensen Dalgaard
Af Hans Nielsen Høigaard

Minde over den højtbedagede, elskelige Søster
 Ane Marie Christensen
1875

Testament over den her i Livet hæderlige og velagtede,
 nu hos Gud salige Danneqvinde
 Dorthe Christensdatter af Kjærbye
1859

Der geistliche Renn- und Jäger-Meister S. Paulus.
Ausz der Epistel an die Philipp. 3. Cap. bey
 Leichbegängnisz der Frau Dorotheen des Hrn. Heinrich v. Hatten.
Der Stadt Tundern Bürgermeisters Hauszfrauen,
den 7. April 1657
In einer Leich-Predigt vorgezeiget Von M. Stephanus Kenkel

Sørge-Tale over den af lang og haard Sygdom lidende,
 særdeles fromme, unge Pige,
 Salig: Anna Axelsen
fra Simmersted, Maugstrup Sogn, Haderslev Amt
Af H. Wiinholt
1831

Ved Huldas (Hulda la Cour, født Barfod)  
og hendes lille Frederiks Jordefærd
den 10de desember 1878
Udgivet af hendes fader
 Poul Frederik Barfod

Ved min lille Hans Christians, min næstyngste Søns Kiste
 i Himmerbølle Kirke den 2den Juni 1865
Af C. Ørsted