Sangbøger - billeder


Folkehøjskolens Sangbog
Udgivet af Foreningen for Højskoler
og Landbrugsskoler
 Med noter af H. Nutzhorn
10. Udgave. 1922

Danmark
Sangbog for Skolen og Hjemmet
Sangudvalget ved Albert Jørgensen
1923

Dansk Sangbog
Udgivet af Sprogforeningen
Den blaa Sangbog
1939

Sangbog for Skolen og Hjemmet
Ved N. Chr. Sørensen og F. J. Ring
3. ændrede Udgave. 1926

Sangbog
Et Udvalg til Brug i Skole og Hjem
 ved J. Heltoft
4. Udgave. 1940

100 Sange for Børneskolen
Samlede af N. K. Madsen-Stensgaard
1878

Sangbog for Borger- og Almueskoler
Samlet og udgivet af en Skoleven
2. Oplag. 1860

Skræddernes Sangbog
Udgivet af Centralforeningen af Skræddermestre
 fra Land og By i Danmark
1944

'
Den lille Snedker Sangbog
Udgivet af Snedkerforbundet
1941

Håndværker Sangbogen
Udgivet af Håndværk og Kultur
3. udgave. 1951

Bagernes Sangbog
Redigeret af H. P. Bach og D. W. Nielsen
1958

Sømandens Sangbog
Samlet af Morten Eskesen
1885

Dansk Sømands Sangbog
Udgivet af "Den indenlandske Sømandsmission"
 Ved Vilh. Rasch
5. Oplag. 1930

Soldater Sangbog
10.-20. Tus.. 1918

Sangbog for danske Soldater
Udgiven af Carl Ploug
1860

Sangbog for Værnepligtige
Udgivet af Forsvarsministerens Foredrags-Udvalg
1923

Sangbog for konstabler og andet godtfolk
Artillerihistorisk Selskab
1976

Forsvarsforeningens Sangbog
Udgivet og forlagt af Forsvarsforeningen
1913

Sanghefte for Gardehusarforeningen
for Frederiksborg Amt
1924

Danske Sange
ved Sønderjydske Krigsfangers Besøg i Aarhus
 Foraaret 1919
3. Oplag af S.J.-S.'s Sangbog. 1917

  
Kongesangbogen
Dansk Folkesangbog
Udsendt første gang  paa
Kong Christian den Tiendes 70 Aars Fødselsdag
 26. September 1940 

Kongesangbogen
Dansk Folkesangbog
9. Oplag. 1945

Sangbog,
indeholdende en Samling af de meest yndede danske og tydske
Fædrelands-, Krigs-, Sømands- og Selskabssange m. m.
1855

Sange ved Grundlovsfesten ved Blendstrup
den 5. Juni 1852

Sangbog for Socialdemokratiet
Udgivet af Socialdemokratisk Forbund
1896

Socialistisk Sangbog
Udgivet af Socialistisk Ungdomsforening
2. Udgave. 1914

Revolutionær Sangbog
2. Udgave. 1932

National-Socialistisk Partis Sangbog
Den brune Sangbog
Udgivet af Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti
1934

Sanghefte
Udgivet af Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti
1938

Sangbog
Udgivet af Dansk Cubansk Forening
2. reviderede udgave. 1976

Revolutionære sange
Introduktion og kommentar af Walter Zacharias
Udgivet af Clarté - Marxistiske Studenter
1971

Socialistiske sange
Udgivet af Debatteatret
 Illustreret af "Røde Mor"
1971

36 Røde Sange
Udgivet til støtte for Land og Folk indsamlingen 1977
af Danmarks Kommunistiske Parti.
 Ravnsborg Afdelingen, Nørrebro
1977

Sangbog
Danske Kvinders Beredskab
1943

Sangbog
 for Sammenslutningen af
Alders- og Invaliderenteforeninger
1946

Sangbog
for De danske Husmoderforeninger
1925

Sangbog
for De samvirkende Husholdningsforeninger
1925

Husmands Sangbogen
Udgivet af De samvirkende jydske Husmandsforeninger

Husmandssangbogen
Udgivet af De samvirkende jydske Husmandsforeninger
Femte gennemsete og forøgede Udgave. 1917

Sange ved Landbrugskursuset
i Grejs Forsamlingshus
1906

Sangbog
 til Brug ved Møder i
Ungdomskredse og Foredragsforeninger
Udgivet af Thorvald Laursen
1923

Syng dig glad!
Sange til Brug ved Sangaftener i Ungdomskredse,
til Møder og i Skole og Hjem
Samlet og udgivet af Peder Jakobsen
Trettende Udgave. 1939

Sangbog
for Loger af Den Danske Afholdsorden
1904

Sange til Brug ved
Skandinavisk Ædrueligheds Forenings Møder.
Afholds-Afdelingen
Udgivet af Foreningen
1884

Sangbog
for Den farende Svend
 og de skandinaviske Foreninger i Udlandet
3. forøgede Udgave. 1912

Sangbog for rejsende Haandværkere
 og skandinaviske Foreninger i Udlandet
Trækfuglens Sangbog
Samlet af Fr. Nielsen
1890

Det gamle Naverlaugs Sangbog
Udgivet af det gamle Naverlaug i Danmark
1936

Udvalgte Sange
for Foreningen "Berejste Haandværkere" i Aarhus
1946

Folkedanserens Sangbog
Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme
1935

Dansk Vandrelaugs Sangbog
Sangbog til brug ved Dansk Vandrelaugs Ture og Møder
Samlet og udgivet af Dansk Vandrelaug
6. udgave. 1950

D. V. L.s Sangbog
Dansk Vandrelaugs Sangbog
Sangbog til brug ved Dansk Vandrelaugs Møder
Samlet og udgivet af Dansk Vandrelaug
1935

March og Lejr-Sange
Udgivet af Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund
1945

March- og lejrsange
Udgivet af Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund
1966

Sangbog
for Det kongl. kjøbenhavnske Skydeselskab
og danske Broderskab
Samlet og udgivet af H. P. Holst
1908

Sangbog
for det kongl. kjøbenhavnske Skydeselskab
 og danske Broderskab
Samlet og udgivet af H. P. Holst
1908

Sangbog for jægere
Udgivet af Dansk Jagtforening
1967

Sangbog for Idrætsklubben Skovbakken, Aarhus
Skovbakkens Sangbog
1945

Sangbog for Kolonihave-Forbundets Medlemmer
Kolonihave-Forbundets Sangbog
Udgivet af Kolonihave-Forbundet for Danmark
1. Udgave. 1943

Jylland synger 
 350 sange og viser
1977

Vi synger med Søren og Mette

 Sangbog for pensionister og andre unge mennesker
En bog med sange
Udgivet af Pensionisternes Samvirke
1977

Sangbog for Rotary
75 Distrikt under Rotary International
1940

Populære Sange
Hæfte 2. 1948

Julens Sange
Udvalg af Sange, egnede til Julefester
 i Hjemmene og i Foreninger
1926

Hvermands Visebog
33 gode gamle Viser og Sange
Kærlighedssange, Markedssange, Sømandsviser,
Haandværkersange, Natursange, Teater- og Skuespilsange m.m.

Salmebog
Et Udvalg til Brug i Skole og Hjem
 ved J. Heltoft
1958

Salmebog
Et Udvalg til Brug i Skole og Hjem
ved J. Heltoft
1970

Sangbog for Konfirmander
Udgivet af Kirkeligt Samfund af 1898
1932

Sange for Søndagsskolen
1876

Hyrderøsten 
 En Samling af Vækkelses- og Opbyggelses-Sange
1888