Skillingsviser - billeder fra 1710 til 1849

Skiøn Anna, 
en Kongis Datter af Engelland,
 som blef udi sin Barndoms Aare af Røvere bortstaalen
 og solt en Herre af Mecklenborg,
og hvorledis den samme Herre
lod begiere Kongens Daatter i Engeland,
dog begge ubevist, 
og underligen aabenbaret hvor fra hun var kommen
1710

En skiøn Viise 
om Søe-Slaget, som stod ved Colberg Hejde Aar 1715

En Ny Digt om en Jomfrue som kaldes Dorothea,
som er aflivet for Christi Navns Bekiendelse skyld,
Alle Gudfrygtige, som elske Christum, til et Christeligt Exempel
1724

Tvende Nye Viise, 
Den Første:
 Om en Mann som ikke vilde selge en fattig Kone 2 Skipper Rug, 
i den uformodentlige Dyre-Tid, ringere end 3 Marck.
Den Anden: 
Om Guds underlige Velgierning,
imod nogle i Østerrige ved Gmunda og omliggendde Stæder
i det hand lod regne Korn ned af Skyerne,
 hvoraf blev deilig Meel til Brød.
Dette skeede om Natten den 22 og 23. Julii 1740

En aandelig Psalme, 
uddragen af det fierde Bud,
Du skalt hædre og ære din Fader og din Moder, etc.
Hvorudi meget vel forklares hvorfor og hvorledes Forældre,
og de, som ere i Forældres Sted, 
samt Geistlig og Verdslig Øvrighed
 efter dette Bud bør at hædres og æres
1750

Tvende Splinter Nye Viiser,
Dend Første: 
En Nykommen Viise for Eder siunge vil,
Hvilken forestiller de Danskes Ugudelige Levnet
og derhos formaner dem til en Sand Omvendelse,
Dend Anden: 
Hvor skulle Græsset paa Jorden monne groe,
Ere forfattet om tvende Sødskende
 som lovede hverandre deres Troe,
hvorover de aflede et Barn tilsammen,
hvilket de satte Levendes i Jorden,
saa og hvorledes Barnet bad sin Fader og Moder
fra Helvedes Pine ind i Himmeriges Glæde
hvor de alle tre blev forsamlede
1750

Een skiøn nye Viise,
hvorudi een Deel Tal af den Hellige Skrift, fra Eet til Tolv,
som viiser hvor mange de ere
1750

En ubestandig Elskeres velfortiente Løn,
Sangviis forestillet 
immellem en Hyrde Coridon og en Hyrdinde Phillis,
 som for sin Elskeres falske Letsindigheds Skyld
 gav ham en Kurv, og opsagde ham Huldskab og Troskab
1755

Et ynkeligt Mord,
 som en Soldat af den Thiemske Guarnison, i det Brabrandske, 
efter sin Kones Død, udøvede paa sit eeneste Barn,
sidstleden 5te Jan. i indeværende Aar
1766

Tanker over Jule-Aftens Feyde 1771

En smuk Nye Viise om Kudsken og Tieneren,
som ey vare bange for Spøgelser,
men bleve bange for en Gris i en Sæk
1784

Viise om de tvende Kiemper:
stærken Hr. Kampenfeldt og Hr. Dyrkarl
1786

Til mit Fæderneland
1787

Mine sidste Tanker i Kiøbenhavn
1787

Satire om den hollandske Falk, 
som friserede og puddrede sin Top i Riddersalen
1787

En nye og sørgelig Viise om Misdæderne,
 Rytteren Johannes Klog og Huusmanden Jens Madsen af Morme,
som af Pengetrang lode sig forlede til at begaae et afskyeligt Mord
paa en gammel Enke der i Sognet;
hvorfor de Tirsdagen den 22 Febr. 1791
bleve henrettede og lagte paa Steile;
Alle ligesindede til Advarsel, sangviis forfattet

En nye Klagesang
 saavel over de Kongeliges Henrettelser i Frankerig
 som ogsaa over det ganske Frankeriges ulykkelige Tilstand
1793

Paa Nyeaarsdagen den 1ste Januarii 1793

De Franske i Bergen. 
En Hæderssang
1795

Kort Beskrivelse 
over den sørgelige Ildebrand, som skeede i Kiøbenhavn 
den 5te og 6te Junii 1795,
 tilligemed en Klage-Sang i samme Anledning

Klagesang 
over den paa gammel Holm i Kiøbenhavn 
den 5te Junii 1795 
opkomne ulykkelige Ildebrand, 
hvorved en stor Deel af Staden i kort Tid blev lagt i Aske

Sang, 
i Anledning af den sværmende Tvistighed
om Troen og Fornuftsreligionen
1797

Tvende Kierligheds-Sange, 
Den Første:
 Om to forelskede Personers uformodentlige Skilsmisse,
 Begynder saaledes: Adieu! Jeg gaaer bort etc.
Den Anden: 
En bestandig Elskere, 
som paastaaer at ingen kan forbyde ham at elske,
Begynder saaledes: Hvo er til, som kan forbyde etc.
1799

Kjæmpevise om Slaget den 2den April 1801

Krigssang for den danske Søe- og Landmagt
1801

Sång 
I anledning af de vid Köpenhamn i Stormen räddade,
d. 5 Novemb. 1801

En ganske ny Krigs-Vise 
ved Franskmandens forehavende Landgang paa Engeland,
foranlediget ved Rygtet fra Hamborg,
 at den allerede skal være skeet
1803

Fire smukke Arier,
Den Første: 
Dydigste Møe! Jeg vil et Mønster etc.
Den Anden: 
Nu jeg er ung og let i Sind, Jeg mig en Kjærest fandt etc.
Den Tredie: 
Gak din Vej, Gak din Vej, Jeg dig længer lider ej etc.
Den Fierde: 
Er der ingen Redning til For mig stakkels Pige etc.
1803

En ganske ny Vise
oStyrmanden Peder Hansen Nissens Henrettelse 
paa Østerfælled Tirsdagen d. 18de Junii Kl. 8
formedelst hans uhørte Mord, 
da han ved Givt aflivede
først sin Svigerfader og siden sin Svigermoder,
andre slet opdragne og ligesindede Mennesker til Advarsel
1805

Den Danske Giftblander 
eller en saare sørgelig nye Vise
 om Svigersønnen paa Christianshavn,
 som lavede forgiftede Rør-Æg for hans Svigermoder,
for paa en honet Maade, at faae sin Arve-Part
1805

En ganske ny Vise om den barmhjertige Jomfrue,
der af bare Medlidenhed skrivtligt raadede 
den arresterte Styrmand Nissen at dræbe sig selv,
at han ikke skulde blive henrettet
1805

Sang i Anledning af Højeste Rettens Dom
fældet den 20de Februar 1805
over Guldmeden J. R. Hertzlein,
som d. 24 Novbr. 1804 ihjelskjød et stakkels Fruentimmer,
med hvem han havde avlet Børn
 og havde i Huuset som sin Kone, uden at være ægteviet til hende

Kort dog fuldstændig dog tydelig 
og af Forhørene sammendraget Underretning 
om den til Døde fordømte 
Misæders Guldsmed Hertzleins hele ugudelige Levnet,
samt en rigtig og historisk Fortælling
om hans sidste afskyelige Forbrydelse,
hvorfor han nu uden Skaansel er dømd at halshugges med Øxe;
andre Forbrydere til advarende og afskrækkende Exempel
1805

Tanker 
ved Guldsmeden Ragvald Johan Hertzleins Henrettelse 
den 4 April 1805 uden Øster Port,
paa et dertil indrettet Skafot 5 Alen høj,
da hans Hoved bliver afhugget med en Øxe,
efter foregaaende Højeste-Rets Dom af 20de Febr.,
fordi han d. 24de Nov. 1804 med fri Villie havde ihjelskudt
et frugtsommeligt Fruentimmer Witta Davide Bierring,
som han havde i Huuset og med hvem han havde avlet flere Børn,
uden at være ægteviet til hende.
Udført i en Sang
1805

 
Tvende Sange
i Anledning af nærværende Krigsuroligheder.
Den Første begynder saaledes:
Ak Menneske, betænk dig nu, du seer at Nød og Fare, etc.
Den Anden saaledes begyndende:
O! kjære Sjæl, betænk i Tide, dit evig' Vel og Salighed! etc.
1809

Den lystige Barselstue, 
eller Barselhuus,
 beskreven af Qvindekiønnets tjenstforbundne Ven
1809

Mindesang om Seminarist Frelle Frellesen,
fra Rind Sogn i Hammerum Herred,
 som blev fradømt sit Liv 
for et i Aaret 1810 begaaet afskyeligt Mord paa sin Forlovede,
Enken Kirstine Broegaard i Rind,
og henrettet med Øxe den 12te November 1811 ved Holstebro.
Tilligemed en kort Fortælling om Anledningen til Mordet

En nye Vise 
om dem som i Aaret 1819 blev angrebet og fængslet
for at have skrevet falske Rigsbanksedler

Til alle ædle Dannemænd og Danneqvinder,
 i Anledning af den haarde Skiæbne vore Brødre
Jyderne og Holsteenerne fristede ved Oversvømmelsen,
den 3die og 4de Februar 1825

De Hundrede og Ni og Tyve feilende Piger, 
hver med sit Navn;
 eller den forliebte, kræsne, ligegyldige og feilfrie Ungkarl
Hr. Orgon Gregorius Vragenfeldt.
En moersom Fortælling paa Vers.
(Kan efter Behag synges paa forskjellige lystige Melodier.)
Forfattet af J. C. Udtberg
1826

Vise.
 Sidestykke til Drikkevisen i Kong Salomon og Jørgen Hattemager,
eller: Hvorlunde den Blinde gaaer og den Halte seer,
og begge ved forenede Kræfter stræbe at baade og raade
1827

En mærkelig ny Vise om en Dreng paa 9 Aar,
som har begaaet Mord paa et 3 Aars Barn,
 og siden ved Hjelp af sin 7 Aars gamle Søster nedgravet det
1830

En sørgelig ny Vise 
om den ulykkelige Underofficeer J. H. Hoff,
 ved Prinds Christians Regiment, 
som for begaaet Mord paa sin Capitain, Greve von Sponneck, 
skal henrettes paa Amager, Tirsdagen den 23 August 1831;
 tilligemed Forbryderens Dom

En sørgelig ny Vise om det skrækkelige Mord;
 som den 22de August er begaaet af Eieren af Skaldsberggaarden
 paa Sørbyelille Mark, Sludstrup Sogn
1831

Beskrivelse over det skrækkelige Rovmord,
begaaet paa Klædefabrikanten Fichtner,
 hans Datter og tiaarige Søn,
af de to Mordere Eduard Webnau og Anton Lehr i Braunau.
 Henrettede den 24de Marts 1834 i Salzburg.
 Med en dertil forfattet skjøn Sang
1838

En ny og sørgelig Vise om den utro Forfører:
Hans Lods i Kallebodstrand
1838

Mærkværdig Historie om en aattedobbelt Mordgjerning,
som tildrog sig i landsbyen Eliasbrunn i Voigtland i Aaret 1838

Syvdobbelt Mord, 
der den 22. Octbr. 1838 tildrog sig i Bebering
og blev fuldført af en Mand ved Navn: 
Wilhelm Heinrich Schmidt

Den berygtede Vildtyv Eidigs Levnet og Gjerninger
 i det Hannoveranske og i Hertugdømmet Lauenburg,
 saavelsom hans Mord af de uciviliserede Indianere
 i det vestlige Amerika
1839

En ganske ny Vise om den mandhaftige Jydske Ridder,
 Herr Niels Ebbesen til Nørreriis, 
som Aar 1430 slog i Randers
 den kullede Grev Geert fra Rendsborg,
for at udfrie Dannemark af Tydskernes Vold,
som dengang reves om Riget.
Af N. F. S. Grundtvig
1839

Ny Vise 
om den ulykkelige kongelige Rideknægt: Andersen, 
som Fredagen den 25de October d. A. 
vandrede paa Smedebakken ved sin Huustroes Side,
og pludseligt blev ihjelslaget af en Pakhuuslem, som faldt ned
1839

En lystig og fornøielig Sang
 om den svenske Qvaksalverske Pigen Ane Jönsdatter 
som curerede Halte, Lamme og Blinde,
og mange andre underlige Sygdomme,
uden Medicamenter, Draaber og Piller,
men ved den blotte Haandspaalæggelse
1839

En nye Vise om Jøden Samuel i Leipzig, 
der af en Student fik femten gode Gylden 
for at lade sit lange Skjæg forsegle
1839

Ny Vise om Morderen Ole Kollerød, 
samt et Grundris af denne ryggesløse Forbryders onde Levnet. 
Til Advarsel for den letsindige Ungdom
1840

Ny Vise 
om Slaven Jens Peter Petersen, kaldet Jens Kanon,
som af Hevn havde dræbt Slaven Lars Johansen
og blev henrettet paa Amager Torsdagen den 16de Juli 1840

Ny Vise om den for Indbrud saa berygtede Svend Olsen,
som, kort efter at have forladt Arresten, 
misbrugte sin Frihed til at gjøre en god Fangst
 i det Statsminister Grev Otto Moltke tilhørende 
Lyststed "Bakkegarden" paa Frederiksberg,
hvor han, ved at sammenbinde tvende Stiger, 
først forsøgte et Indbrud i Comtessens Værelse, der mislykkedes;
hvorpaa han brød ind i Grevens Kabinet,
 borttog flere hundrede Rigsbankdaler,
 to Elephantordener, besatte med Brillanter, 
en Ordenskjæde, m. M.,
 hvorefter han næste Dag,
agerende Studser paa Østergade 
og i Selskab med en Dame, blev, tilligemed hende, 
af en af Politiassistent Göttsche's Betjenter greben
1840

Tvende Haandverksvendes røveriske Foretagende
 ved Passau i Baiern,
hvorved en behjertet Tjenestepige dræbte den ene,
efter at han havde rædsomt myrdet et 7aars Pigebarn,
og den anden ombragt en Gensd'arme med en Kniv.
Hvorpaa han senere erholdt sin fortjente Løn
 af den offentlige Retfærdighed.
 Med en dertil forfattet Sang
1840

Skrækkelig Forbrydelse
som en Fader begik imod sin Søn
idet han i 7 Aar holdt ham indelukket
 i en underjordisk Hvælving i Chantilly ved Paris.
Hvilken Rædselsgjerning blev opdaget ved et Tilfælde.
Den 10. October 1838 blev Forbryderen,
 ifølge Dommen bortført til Toulon som Galeislave
1840

En nøiagtig Beskrivelse om den rædsomme Tildragelse, 
som hændtes Præst Simon i Loire Departement, 
der en Aften, da han reed hjem fra Byen til sin Bolig,
 blev overfalden af tre Røvere
1841

Nye Vise 
om den store, skrækkelige Ildebrand i Hamborg,
som opstod Natten imellem den 4de og 5te Mai 1842,
rasede indtil den 8de Mai om Morgenen,
og ved hvilken omtrent 1700 Huse 
og uhyre Vareforraad afbrændte 
samt mange Mennesker ynkelig omkom.
Vedføiet en paalidelig Beretning
 om Ildens Opkomst og ødelæggende Følger

En høist sørgelig Historie 
om den ulykkelige Sadelmager i Frankfurt am Mayn,
 som i Armodens og Nødens høieste Fortvivlelse
dræbte sin Kone og sine 6 smaae uskyldige Børn
1842

Nye Vise om Fostermodersken,
Jordemoder Else eller Ellen Kirstine Kragh, Stangerups Hustru,
som ved Hof- og Stadsrettens Dom af 14de October 1843
er anseet med Tugthuusarbeide paa Livstid.
Vedføiet en meget interessant Beretning

En sørgelig nye Vise
 om de 23 ulykkelige Kystbeboere af Oxby Sogn,
 hvoriblandt 18 Familiefædre,
som i Udøvelsen af deres ædle Forsøg,
at ville frelse et forulykket Skib og dets Mandskab,
tilsatte Livet den 23de November 1843

En meget sørgelig Nye Vise om de tvende unge Elskende,
som, paa Grund af "deres altfor store Kjærlighed",
druknede sig i Peblingesøen i Juli 1844

En opbyggelig nye Vise
i Anledning af den herskende Kartoffel-Sygdom.
Indledet med et Digt til Kartoffelens Priis
og vedføiet Sundhedscollegiets Yttringer om Sygdommen
1845

En ganske ny og fornøielig Vise
 om de svenske, norske og danske Studenter,
som mødtes i Kjøbenhavn den 23de Juni 1845,
med mere, som denne smukke Vise indeholder

En sørgelig nye Vise
 om den nittenaarige Mord-Brænderske Ane Sørensdatter,
som ved Overrettens Dom
er anseet med 8 Aars Arbeide i Møens Tugthuus.
Vedføiet Præmisserne til bemeldte Dom,
som oplyse de mærkelige Motiver
til den unge Piges store Forbrydelse
1846

Om Rokkedreier Meier 
som "Flyvepostens" Redacteur,
 og om Fæstemand Malthe 
som Udgiver af sit Politiforhør
1846

En ny, munter Jernbane-Vise
1846

Schleswig-Holstein meerumschlungen.
Julegave for Danske med 22 danske Illustrationer
1846

Minde-Sang om Dyrtiden i Aaret 1847.
Tilligemed Ihukommelse 
om vor allernaadigste Konge Christian den Ottende,
 samt Alle Ædle som saa høimodig hjalp i Nødens Stund 
ved at skjænke store Pengesummer
til at forringe Brødpriserne for Uformuende

Sørgeqvad om Hungersnøden i Sevilla
hvor 3000 Qvinder med deres Børn paa Armen gjorde Opstand
1847

Hvorledes Bondemanden Mads Madsen red til Kjøbenhavn
 og saae Kongen og hele Stadsen ved Reformations-Jubelfesten
1847

En munter ny Vise om Kjørselen i Omnibus
1847

En ganske rask Vise om det tre gange uheldige Bryllup.
Tilligemed en ny Vise om de Store og Smaae
1847

Slesvig-Holsten-Nordalbingsk Æble-Compot,
 tillavet af Güllich-Besseler-Tiedemann, 
slesvig-holstensk Overkok.
Med 6 Illustreringer
1847

Wieneroprøret
eller Keiserens Flugt
1848

Dansk Nationalsang
1848

Dansk Krigssang
 April 1848

Sang ved Rigsdagens Aabning 1848

Til det danske Folk 
i Anledning af Rigs-Dagene 1848

Sang i Anledning af Slaget ved Fredericia
den 8de Mai 1848

Slaget ved Flensborg,
eller hvorlunde 10,000 Schlesvig-Holsteinere smurte Haser
og skar saadanne Gesichter.
Med mere, som denne fornøielige Vise beretter
1848

En nye lystig Vise 
om Schleswigholsteinerne, som smurte Haser, 
da de inte turde slaaes
1848

Sang i Anledning af Slaget ved Dyppel, 
den 5te Juni 1848.
Da de Danske børstede Tydskerne
og skjøndt eengang drevne tilbage
 dog hævdede deres Stilling og indtog Byen Dyppel

Sange 
afsjungne ved Hs. Majestæt Kongens Ankomst til Veile 
den 18de September 1848

Endnu er det Tid!
Epistel til det danske Folk om den tappre Steen Bille!
Samt hvad Danmark har at gjöre,
 for, med den mindste Bekostning 
og muligt uden Tab af et eneste Menneskeliv,
at udjage Tydsken af af Rigets Besiddelser
og for at tilveiebringe den forönskede Fred
1848

Dansk Seier-Sang
April 1848

Det danske Paaske-Offer. 
En dansk Trøstesang.
Af N. F. S. Grundvig
1848

Den tydske Flaade.
Et episk Læredigt i utallige Sange, 
efter det Tydske.
Af N. F. S. Grundtvig
1848

En lystig ny Vise om Hr. Wrangel, 
som løb sin Vei fra de fire Millioner.
Af N. F. S. Grundtvig
1848

General Wrangels Løbepas, 
da han drog fra Jylland
1848

General Wrangel og de 4 Millioner,
han udskrev i Jylland, men som han inte fik
1848

Wrangels Syn, 
eller den hvide Dame
1848

En lystig Vise om Kongen af Preussens Drømme
og General Wrangels Udtydning derom
1848

Ny sang om Landsforræderen,
Prindsen af Augustenborg
1848

Griinagtig Vise 
om Hertugen af Augustenborg og Tydskerne
1848

En Landsforræder.
Nyt Skjoldmærke for Prindsen af Noer
1848

Krigs-Sang 
for de forenede Russiske, Svenske, Norske og Danske Tropper
1848

Sang 
i Anledning af vore Russiske Venners forventede Ankomst
1848

Sang,
tilegnet den kongl. Livgarde tilfods
1848

Patriotisk Sang for Danmarks Land- og Søkrigere
samt frivillige Fædrelandsforsvarere
1848

Sang til Dannerkongen Frederik den Syvende
og danske Borgere
1848

Ny Sang til danske Tropper, Møer, Mødre og Koner,
samt skandinaviske Brødre
1848

Lystig Sømands-Sang for danske Matroser,
ved Udseilingen fra Kjøbenhavn, til Sleswig-Holsteinerne
1848

Farvel og Haab - 
tilegnet vore, til Fædrelandets Forsvar,
bortdragende Landsmænd
1848

Sang ved Kongens Afreise fra Kjøbenhavn til Krigshæren
1848

De danske Krigeres Bøn til Gud
 for Konge og Fædreland
1848

Bøn før Slaget for danske Krigere
1848

Til de danske Soldater før Vaabenstilstanden
1848

Krigs-Sang for Laalands og Falsters Frivillige
1848

En ny Krigssang for de jydske Frilodsmænd
1848

Reservens Kamp-Marsch
1848

En ny Sang for de Karle
som nu for Tiden skulde tjene Hs. Majestæt Kongen
1848

Hilsen fra Hjemmet til de danske Krigere
1848

De danske Krigeres Glædessang 
over Tydskerne, som lystigt smurte Haser i 1848,
og: Den Frivilliges Hjemkomst
1848

Sang for de hjemvendende Krigere 
der længes efter at klø Tydskerne
1848

Ny Vise til de danske Krigeres Tilbagekomst fra Krigen
1848

En ny Vise af Undercorporal M. C. M. Herskind,
ved 7de Bataillon, 2det Compagnie Nr. 23,
Elev paa Commando-Skolen i Kjøbenhavn,
som blev saaret i Slaget ved Schleswig
Paaskedag den 23de April 1848,
og i Slaget ved Dyppel

Den tappre Soldats Farvel
1848

Den tappre Landsoldats Hjemkomst
1848

Den lille Tambour i Slaget ved Slesvig,
som faldt for Fædrenelandet
1848

Rekrut-Sang, 
og: Den patriotiske Sjouer,
yderst grinagtig, morsom og underholdende Vise
1848

Opraab til danske Bönder
1848

En ny Vise om Hververne og Stedfortræderne
eller Nutidens Seelenverkopere
1848

En ny lystig Vise om den rige Gaardmandssøn
som kjøber sig fri for Krigstjenesten,
medens vi Andre "som tapper Landsoldat" forsvare Fædrelandet
1848

Politisk Rundsang om Gammelt og Nyt,
tjenligt til Opbyggelse og Morskab i de lange Vinteraftenener
1848

Sang om den gamle Kones Søn i Landsbyen Millinge,
som troedes at være faldet i Slaget ved Slesvig,
men som dog kun var haardt saaret
1848

Den danske Pige til Krigeren i Felten,
og: Husar-visa
1848


Landsoldaten og hans tro Mette
under Vaabenstilstanden
1848

Oles Frieri til Fader Mikkels Datter
1848

Peer Søvrens moersomme Reise paa Jernbanen
1848

Ny Fastelavns-Vise 
for 1848

De danske Krigeres Hædersdag 
den 6te Juli 1849,
 eller Slaget ved Fredericia,
fuldstændig og nøiagtigt beskrevet

Krigssang i Anledning af Slaget ved Fredericia
den 6te Juli 1849

Krigen 1849.
Forfattet af en sjællandsk Soldat,
 Natten efter Slaget ved Fredericia,
 hvor han selv var med i Affairen den 6te Juli

En ny Vise angaaende Slaget udenfor Fredericias Volde

Tildragelsen ved Fredericias Beleiring
1849

Dansken har Seier vundet!
Folkesang om Kampen ved Fredericia.
Og: Helten General Rye's Minde
1849

En ny Vise om  Rye og Schleppegrell, m. M.
1849

En lystig ny Vise om Holstenerne og General Bonin,
som fik Løbepas ved Frederits
den første Fredag i Juli Maaned 1849

En Velkomst-Sang for vore tappre Krigere
 ved deres Hjemkomst 6 Juli 1849

En ny og sørgelig Sang 
om Linieskibet Cristian den Ottendes og Fregatten Gefions
hæderlige Kamp og Undergang
Skjærtorsdag 1849

Den danske Invalid, Johan Koefod,
 som blev haardt saaret i Slaget ved Fredericia
af en Spidskugle i det høire Laar, den 6te Juli,
dengang ved 3die Linie-Bataillons 4de Compagni Nr. 204
1849

Den jydske Soldats Afskedssang 
og glædelige Erindring
om Hjemstedets uskrømtede Venskab og Kjærlighed,
i Anledning af hans Bortreise til Krigen
1849

Den danske Soldat
 eller Danmarks Hæderssang til sine tappre Krigere
1849

Den danske Pige til sin Ven som er i Krigen
1849

Fædrelandssang af Christian Andersen Aareby,
som maae endnu herhjemme gaae,
og ei har for sin Konge fægtet,
men kan den Alder snart opnaae
1849

En splinterny Vise 
om Landsforræderen og Rotten
1849

En ny lystig Vise om en stor Kjeltring,
som blev stegt i sit eget Fedt
1849

En ganske ny lystig og fædrelandssindet Vise
 tilegnet dem, der enten have,
 eller endnu maatte ønske Stedfortrædere i Krigen.
Forfattet af en Gaardmandssøn
 der først gav 500 Rbd for at slippe fri, men nu gaar med, 
tilskyndet af sin Pige, der vilde slaa op med ham,
hvis han blev hjemme
1849

Et straalende Billede af den tydske Friskare
1849

En lystig Fastelavns-Vise om Dansken,
som skal over og give Tydskerne Fastelavnsriis
1849

En lystig Vise om den senere Tids Tildragelser
1849