Skillingsviser uden år

En sørgelig nye Vise, 
sammenskreven af Matros Rasmus Jensen, der gik i Slaveriet; 
og derinde og stak en anden Slave i Brystet med sin Kniv,
 hvorfor han blev tildømt,
at sidde indespærret i et Buur til sin Død

En ganske ny Vise
 med en efter Omstændighederne fuldstændig Beretning om
 hvorlunde det begav sig,
 at en Skræddermester Thomaschek fra Kjøbenhavn
lod i Berlin begrave et Strygebrædt istedet for sig selv m. m.,
som denne grusommelige Vise indeholder

En ny og fornøielig Vise om den "durkdrevne Rad",
 Mestertyven Lorents Petersen,
hvordan han narrede Politiet,
 og lod sig fæste som Kokkepige, med Mere,
som denne Vise indeholder

Krigs-Sang i Kampem mod Tydskland

Sang i Anledning af Markedet
som til hjælp for vore trofaste Jyders Tab
og af vor høihjertede Konge! Personlig beskyttes

Klampenborg Markeds-Sange

Nyeste Bidrag til Løsningen af:
 En Samfundsopgave,
eller Mere om de slemme Romaner,
komisk Vise, med et Anhang i Prosa,
tilegnet Hr. Otto Borchseenius

Tre nye og smukke Sange,
som sælges til Fordeel for den blinde Mand

Jerusalems Skomagers Klagesang
over hans 1800aarige Reise i alle Verdens Lande,
og hvorefter han snart kan ventes til Danmark

Tvende smukke nye Viser.
Den Første:
 Drude var liden og vogtede Faar.
Den Anden: 
Jeg digter en Vise paa min egen Haand

Trende gandske nye Viiser. 
Den Første: 
Nu haver jeg elsket saa længe etc.
Den Anden: 
Nei goe Faer slaae bort den Tanke etc.
Den Tredie om Liden Ellen, 
hvorledes hun af hendes Broder blev voldtagen og myrdet,
samt hvad Straf han derfor maatte udstaae

Kierligheds Speyl,
 i en meget smuk nye Viise,
Begynder saaledes:
 Chrisillis du mit Verdens Guld!

Fortvivlelsen, 
eller Arnold og og Betty,
de to Offre for faderlig Haardhed

Skrædderdrengen Claus og Opvartningspigen Mines
højst galante Sexturs-Frieri

Kätchen og Prindsen af Arkadien

Tvende nye aandelige Viiser,
 Den Første: 
Ach! ach, mit Hierte kan etc. 
Den Anden: 
Eya mit Hierte, Sind etc.

Tvende meget smukke nye Arier.
Den Første:
 Barnlige Dage saa milde, etc.
Den Anden: 
Det randt mig i Tanker en Aften saa sildig, etc.

Tvende lystige Viser.
Den Første.
 Om den stærke og dristige Kæmpe Ramunder,
Den Anden. 
Om den onde Birthe

En ny Sang om Sjokke-Dorthe, 
der ganske uforskyldt blev Frue,
og Mads Studenstrup,
 der blev Rigsdagsmand, og maaskee i næste Uge bliver Minister.
I samme Kjøb en Dito 
om Bonden som Rigsdagsmand tiltaffels paa Christiansborg

Manden og Konen sadde dem ned,
eller: Hu hei! for mig og dig, siger jeg.
En meget gammel og rar Vise,
udgivet som Jule- og Nytaarsgave for Nygifte,
og prydet med 9 Billeder

Hvorlunde Jomfruen stak i Vandet paa Hovedet,
men atter blev fisket op ved Benene.
En ny og saare moralsk Vise,
 skrevet til Advarsel for alle Ligesindede,
da det just ikke altid er sagt, at der findes nogen Mand,
som vil trække dem op ved Benene

En "Rods" Fataliteter,
da han tog med "Tøsen" til Sorgenfri,
og maatte gaae hjem i Skjorteærmer,
med Mere som denne gemytlige Vise indeholder

Ny gemytlig Snapsevise. 
Med Noget om Minutsnapseriet 
og snapselystne Frøkener og Fruer etc. etc

En splinterny eenstemmig Vise 
eller: "Den gaaer ikke, Grandberg!"
- sørgelig, men sand - 
om den nederdrægtige Skurk og Morder Tropmann,
som myrdede ikke alene Mennesker 
men ogsaa Koner og Børn o. s. v.,
skreven og første Gang afsungen af undertegnede Forfatter
til Opbyggelse for alle Uvedkommende,
samt til Trøst og Husvalelse for dem,
som som endnu ikke ere blevne myrdede

Ny Sang om Bayersk Øl

En  ny Vise om Ex-Minister Tscherning.
 Sang for den danske Kriger

Djevlen og Hertugen af Augustenborg.
En ganske ny Vise

En griinagtig Vise
 om Forræderen Friedrich af Augustenborg,
samt hvorledes han hvervede Tropper hos en Brændeviinsmand
og laante otte Mark til at tractere Armeen for;
en Jordemoder bar Fanen og ti Lemmer fra Arbeidshuset 
dannede Forræderens eget Compagni.
Med Forræderens Portrait, dekoreret som Ridder
 af den augustenborgske Huus- og Fortjenstorden i Hampegarn

Splinterny Skrædder-Vise 
udgivet til Beroligelse for alle dem,
 der frygte for den europæiske Ligevægts Forstyrrelse
 og Krigens Udbrud i vort kjære Danmark

Gemytlig Vise om Falskmøntnerne,
som efter Fyraften sad og konkurrerede med Nationalbanken
og solgte Ti-Kronesedler for 9 Kroner
 
En grufuld og sandfærdig Vise om en Skindød,
der rejste sig af Graven,
 drak sig fuld og bankede Ligfølget

To Viser om den saakaldte "stærke" Mand Herr von Ernst,
der kom til Kjøbenhavn, og fik tydelige Beviser for,
at der er stærkere Mænd i Danmark end i Tydskland.
Skreven til Advarsel for alle stærke Mænd, der ville til Kjøbenhavn

Frederik Safft. 
Ny Kjæmpe-Wise

Ny Vise om den berømte Dandserinde
 Albina di Rhona

Den evigglade Vise om Ole Ras's,
der efterhaanden drev den op fra Gaardskarl
 til Spækhøker og Folkethingsmand 

En smuk Sang om Sølvertraadene

Den gamle Fiskermand,
eller de to Elskendes Død i Bølgerne

Skriv til Mo'er. 
En rørende, smuk Sang om hvorledes den gamle Mo'r,
gennem mange Aar ventede Brev fra sin Søn i Amerika,
og hvorledes hun endelig fik et, før hun lukkede sine Øjne

Kantonnements-Gine-Vise.
Militær Variation af Ginevisen

Husarens Kjæreste, 
eller hvorledes Lars, der var dum og fjollet,
 kom ind og blev en rask Husar,
og fik Byens smukkeste Pige til Kjæreste,
og var bleven saa knøv en Karl
at hans Byesbørn ikke kunde kjende ham igjen

En ny Vise om Livjægeren,
 der skulde staae som Skildvagt og passe paa General de Meza, 
men istedetfor var saa fræk
 at gaae ned og spille "Billard, Café og Beværtning",
 i hvilken Anledning han fik 5 Dage mørk Arrest

Ny sørgelig Vise om hvorlunde en svensk Constabel i Sverrig
skjød sig paa en for Almeenheden let fattelige Maade,
saa at han gik ud som et Lys

Blyhatte-Fabrikken

Liremanden

Hvad Gulvmaatte-Manden seer

De stakkels Vægtere!

Hvorledes Jomfru Hansen kjørte i Drosche
 og mistede Noget, som Kudsken ikke kunde finde

Om Jomfru Crillesen, 
som var henne at høre Tappenstreg

Skomagermester, løi De?
Pumpevise

Kjedelflikker-Visen.
En lystig Vise for Gamle og Unge

Vise om Konditorsvendens Hændelser
og hvorledes han i 24 Timer
 maatte døje den forskrækkeligste Modgang,
indtil han tilsidst endte som Mester i et Konditori

En Skræderdrengs Balladesang,
hvorledes han har et evigt Styr med sin Mester og hans Kone,
saa at det immer gaar med denne:
Tju, tju, tju, Ballade!

En gemytlig Vise om den evig glade Kobbersmed

Det Kjøbenhavn som forsvinder, 
eller Et gl. Bybuds Klagesang over den fæle Byport,
som gaar dem iveien
 og ta'r alle de rare Pakker og kiærlige Breve 
til Onkler og søde Piger

Visen om Husmandssønnen,
der om Natten bortførte Gaardmandsdatteren.
En virkelig Begivenhed

Er du med paa Tralle?
12 af de rigtige Kæresteviser

Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren,
 der faldt gjennem Skorstenen og vilde være Kjærest med Sidse,
 men hvorledes Sidses rigtige Kjæreste,
 Christen Lassen, reddede hende

Min søde Petermand.
En grinagtig Kærlighedsvise om det glade Pigebarn,
der kun elskede sin lille Petermand,
men dog morede sig godt med sine andre Friere

Hun veed godt a kan it taale det. 
Den sidste nye Vise
 om Kærlighed udenfor Ægteskab og Følgerne deraf,
samt om de to unge lystige Svende,
som legede Skjul med Madammen,
men blev forstyrret af en Flok nysgerrige Pigebørn

Nikkelajsen
 eller Det kan De li' at se.
En glad Vise
 om den glade Barberkone og hendes egen Nikkelaisen

En forfærdelig grinagtig Vise
 om Hr. Hansen, der fik en lille Forskrækkelse,
 da han og Jensen, efter at have været lidt i Byen,
 tog fejl af Husnummeret

Der boede en bonde i Magleby! 
Vise om den fattige Dragon,
 der blev indqvarteret paa Amager
 hos den rige Amagerbonde Crilles Peersen,
 og hvorledes han fik hele Gaarden,
 fordi han skaffede Bondens Datter Sidse en lille Dragon

Mursvendens Luftspring i Pilestræde
 hvordan han faldt ned fra tredie Sal,
 men dog slap Pokkers heldig fra hele Redeligheden,
 og fik sig en skjøn og rig Kone i samme Anledning

En, idag udkommet:
 Splinterny Vise om Manden,
som havde faaet en Kone fra Ægteskabscontoiret,
og hvorledes det viste sig, 
at hun hverken havde Grunker i Lommen eller Tænder i Munden,
saaledes som han havde ventet

Lad os skilles ad!
En grinagtig Vise om Petersen og Madam i Nansensgade,
som blev kjendt med hinanden i "Adresseavisen",
derpaa "tog sammen",
 men efter 8 Dages "kjærligt Samliv" 
trakterede hinanden med varm Frokost m. m.

En ny, sandfærdig og fornøielig Vise
 om Løitenantens Buxer,
hvorlunde de gjorde en stakkels Ægtemand, som fik dem paa,
saa klartseende, at han opdagede,
 at han havde stor Horn i Panden.
Allerærbødigst forfattet til Skræk og Advarsel for alle Damer

Ny og bedrøvelig Vise
 om hvorlunde det gik Viggo og forsaavidt ogsaa Amanda,
begrundet paa bedærvelig Levnet og umaadelig Levemaade

Vise om Matrosen, 
der gik iland hos en Justitsraad paa Kjøbmagergade
 og blot ved en lille Lyd drev et heelt Selskab paa Flugt, 
hvorefter han erobrede et Bord med de deiligste Spisevarer
og Justitsraaden maatte betale en Daler i Krigsomkostninger.
 En lystig Opsang

Den jydske Pige, 
Line Hansens Sang om hendes mærkelige Skjæbne,
 da hun kom paa et Skib, 
blev taget af Sørøvere, solgt som Slavinde
og tog Udgangsbilletten ved at svømme fra sin Herre

En Dame med Overskæg

Har De ikke set den lille John?
Den nye verdensberømte Slagvise

En splinterny, sørgmunter Vise 
om Anders Tikjøbs mærkelige Hændelser paa Traverbanen

Vise om Jens Peersen,
 der blev bidt af en gal Hund
og hvilken skrækkelig Nat han maatte gjennemgaa,
og hvorledes det Hele endte med en mærkelig Opdagelse,
som alle Landets Læger kunne lære Noget af

Liv i Kludene
 eller den lystige Fastelavnsvise,
der i Aar skal synges alle Steder, hvor der er glade Folk,
gode Æbleskiver og dejlig Punsch

Hvad Niels Nielsen saae i Phønix
 baade af Lægge og Beentøi m. m.
eller: En komisk Vise om Bonden,
 der af et ham ubekjendt Fruentimmer
blev forført til Daarlighed og kom til at dandse med en Dame,
der baade havde Crinoline paa og Cigar i Munden

Tjenestepigerne Sladder-Vise,
eller: en Duet mellem to Tjenestepiger, Caveline og Marie,
der mødte hinanden paa Gaden
og hvorledes Caveline fortalte sine Fataliteter
den første og sidste Uge hun var kommen i sin ny Condition.
Skreven til Skræk og Advarsel for alle Fruer og Madamer,
som ere slemme ved deres Piger

De maa jo fejle noget,
De er vist syg, min Ven!

Pouline skal steppe. 
En vældig grinagtig Vise om den tykke Pouline,
der stepper saa vidunderlig

Min Kærest fra Kongo.
En skrupgrinagtig Vise om den hvide Mand, der kom til Kongo,
hvor han fik Gumbo til Kæreste
og hvorledes hun dansede saa megen Mavedans
at han blev hængende og hvad der mere kom ud af

Den nye Væddeløbsvise 
eller Lottes Fornøielse