Skillingsviser - billeder fra 1880 til 1890


Den dristige Nordpolsfarer Nordenskiölds Besøg i Kjøbenhavn.
Og: Beretning om hvad han har udrettet
1880

Vise om Damen, der skød paa Doktoren i Læderstræde.
Med fuldstændig Beretning
1880

Den sidste Nye om Forhørene over Damen,
der skød paa Lægen.
Med ny Beretning
1880

Vise om Frøken Hudes Dom
for Mord-Attentatet paa Doktor Lerbeck.
Med Uddrag af Dommen
1880

Den allernyeste Vise og Beretning om Frk. Anna Hude,
samt om hendes Frigivelse
1880

Vise om Karlen i Jylland, der dræbte sin Kjæreste,
 og nu d. 25. October d. A. er dømt ved Højesteret 
til at miste Livet.
 Med fuldstændig Beretning
1880

Vise og Beretning om den stærke Værtshusholder,
 der holdt saa Meget af sin Datterdatter,
saa Politiet maatte afbryde Kjærligheden
1880

Spyfluer
 eller Nutids-Viser.
Samlede af H. C. Andersen
1880

Enkedronning Caroline Amalie er død!
Sang og Beretning
1881

Arveprindsesse Caroline er død!
Den 31. Marts 1881.
Sang og Beretning

Arveprindsesse Caroline er død!
Høisalig Kong Frederik d. 6tes Datter.
Vise og Beretning
1881

Vise og Beretning om Mordet paa den russiske Keiser,
forøvet af to Nihilister
1881

Sang ved Afsløringen af Niels Juels Monument,
i Kjøbenhavn d. 21 Septbr. 1881,
samt Beretning om denne Søhelts Levnet

Det kgl. danske Dampskib Phønix' Forlis
den 31. Januar 1881 ved Island.
Med Beretning
 overensstemmende med den afgivne Søforklaring
 
Vise om Mordet ved Nakskov, den 21. Juli,
hvor en svensk Handelsmand ved høj lys Dag
er funden myrdet og udplyndret paa en Mark
c. 1/2 Mil fra Nakskov, tæt ved Landevejen.
Med Beretning
1881

Mordet paa Katrinebjerg Hovmark,
hvor d. 11. Jan. en Kone er funden kvalt i sin Seng,
og Manden og Sønnen bleve anholdte i beruset Tilstand.
Med Beretning
1881

Et nyt Mord, atter i Hobroegnen
paa en ung Pige paa Glenstrup Mark.
Hun er myrdet af en 16-aarig Karl.
Med Beretning
1881

Vise om Dobbeltmorderen
 Rasmus Petersen Mørkes Dom og Henrettelse
 paa Kleitrup Hede, 1 1/2 Mil fra Hobro,
 i de første Dage i Januar 1881.
Med Beretning

En aldeles ny Vise
 om Pipfuglene i Tivoli og Spektaklerne sammesteds;
tilligemed en sandfærdig og ædruelig Beretning
1881

De to Børn
 eller en sørgelig Nat
1881

Hjalmars Længsel efter Hulda, da han var i fremmed Land.
 Efter et Brev, som er fundet i den grevelige Families Arkiv,
 da det blev flyttet
1881

Farvel, min Glæde, min Lykke!
Vise om de to Elskende, der bleve adskilte for Fattigdom,
og hvorledes det viste sig, at Lykken ikke følger med Rigdom
1881

Da jeg var konfirmert, saa sa'e min Mo'er til mig. 
Visen om den fattige danske Pige, 
der blev en Gesandts Gemalinde, og nu bor i St. Petersborg
1881

Vise om min utro Kjæreste,
 der forlod mig for at tage en Anden.
 Til Advarsel for alle unge Piger
1881

Hm! Hm! En morsom Vise om Frøken Hm! Hm!
der blev forlovet med den rige Kulgrosserer Hm! Hm!
- hvorledes Frøkenen blev syg, Hm! Hm!
men blev rask igjen efter 9 Maaneders Forløb, Hm! Hm!
- hvorlunde "Grossereren" stak a', da han saa - Hm! Hm!
- men blev indhentet 
og tvunget til at gifte sig med Frøkenen, Hm! Hm!
1881

Jeg maa hakke Persille og vugge den Lille! Aa aa aa!
eller den smukke Nikolajs uheldige Ægteskab
1881

En gemytlig Vise om Erik Lønholt
der "reddede" c. 19,800 Kr. og derefter forduftede,
men blev paagreven i "Daraussenland",
hvor han foreløbig har "fri Station".
Skreven til Beroligelse for dem som har et Par Fedteskillinger,
og som nødig vil a' med dem
1882

Lønholt stak a' med de 20,000
eller en gemytlig Vise om den vilde Jagt efter ham.
Og: Beretning
1882

En gemytlig Vise om Erik Lønholt. 
God Morgen, Hr. Fischer!
 Hans Paagribelse i et Hotel i Berlin
1882

Nu kommer Lønholt!
 Guten Morgen, Hr. Fischer!
 De 19,800 kommer hjem igjen med Lønholt paa 1000 nær!
 De er paa Vejen!
 Lykkelig Rejse, Hr. Fischer!
 Den var godt regnet, men Brøkerne kunde De inte.
Med Beretning
1882

Lønholt er kommen! 
En gemytlig Vise.
Da Lønholt kom,
 Da Lønholt kom,
 Da var hans Lomme tom!
1882

Erik Lønholts Dom.
Vise og Beretning
1882

Morderen Anders Sjællænders Henrettelse.
Med Beretning
1882

Ny Vise om Morderen Anders Sjællænders Henrettelse,
Onsdag Morgen d. 22. November.
Med Beretning om hans sidste Dage og Henrettelsen
1882

Morderen Anders Sjællænders sidste Ord i Fængslet
1882

Vise om Skarpretteren
 og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse.
Med Beretning
1882

Vise om Mordet i Vejle den 18de August,
hvorved Tømrer Nielsen blev myrdet
 af en ophidset Mængde i en Have.
Med Beretning
1882

Vise og Beretning om Mordet i Grønnegade Nr. 17,
forøvet af Arbeidsmand paa Holmen Peter Bendt Hessel
mod sin Hustru Bodil Kirstine Petersen.
For hvilken Forbrydelse han nu ved Kriminalretten
 er idømt 8 Aars Tugthusarbeide.
Med Mere som denne sørgelige Vise indeholder
1882

Visen om den svenske Pige Karoline Svensdotter,
der kun er 19 Aar gammel, og har dræbt sit Barn,
hvorfor hun nu er dømt til Døden.
Med fuldstændig Beretning
1882

Vise om den skrækkelige Forbrydelse i Ryesgade,
hvor en tysk Naalemagersvend Nass 
om Natten trængte ind til Mekanikus Baasch
og med en Kniv bibragte ham et Saar i Nyren, 
et i Ryggen, et i Maven, samt overskar hans Fingre.
Med Beretning
1882

En smuk Kjærlighedsvise om Afred og Alvilda,
hvorledes han brød sit Ord til hende,
medens han var Soldat i Kjøbenhavn,
 og hvor sørgeligt det gik
1882

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt
1882

To smukke Viser,
 nemlig Danmarks Høstsang og Soldatens Afsked.
 At synge for alle glade og villige Folk
1882

Visen om den gamle Lods.
Hvorledes han mistede sin eneste Søn, 
som han maatte se drukne,
medens Faderen reddede et Skib og dets Passagerer
1882

Smukke Sømandsviser II.
 Guds Himmel var saa mørk og graa 
eller den jydske Fiskerdreng
1882

Nu skal vi atter til Orlogs gaa! 
En Sømandssang
1882

Den fattige Dreng paa Nørrebro
1882

Præsten, der narrede Konen.
Hvorledes en Mand sendte Penge hjem fra Amerika
for at Konen kunde komme til ham,
men Præsten udgav Konen for død,
og hvad der videre hændte
1882

Visen om de haabløse Slægter
 eller En Sangerinde paa Retur.
Beretning om en bekjendt Sangerindes mærkelige Farter,
og hvordan det ellers gik hele den øvrige pukkelryggede Familie
1882

Hvad mon Peter vil? 
eller En ung Piges Betænkeligheder over sin Kjæreste.
 Pavillonvise
1882

O søde De der, skænk Petrea blot et lille Kys!
 Pavillonvise
1882

En Mand paa 80 Aar,
 Er De med paa den?
Pavillonvise
1882

Min Anna hun er væk!
 Humoristisk Vise
1882

Det er det der hikker!
1882

Den søde Maler, 
og hvordan han malede ganske til den unge Frues Tilfredshed
1882

Det forstyrrede Bryllup.
 Vise om den fiffige Brud,
 der skaffede sig en Brudekjole uden Penge, 
og hvordan Bryllupsgildet blev lidt forstyrret i den Anledning.
 Med Beretning
1882

God Nat, Line Jensen,
 eller hvordan den ædeltænkende Ole Peters Kjæreste
 fik Afsked paa graat Papir,
 da hun ikke havde flere Penge at give ham af dem,
 hun vandt i Lotteriet
1882

Vise om Ane, den falske Kjæreste.
 Til Advarsel for alle troskyldige unge Mandfolk
1882

Hun er med paa Noderne!
Vise om Bondepigen, der er kommen til Kjøbenhavn
og hvordan hun har erfaret,
at der er bedre Slag i Frikadellen, end hjemme paa Landet
1882


Er Du med paa den? 
En gemytlig Vise 
som baade "Store Drenge" og "Smaa Piger" kunne more sig over
1882

Min Tulle hun er sød!
Vise om Petersens Kjæreste, det søde Asen.
Med hendes veltrufne Portræt
1882

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn,
eller: Skræderdrengens Kjærligheds-Affære
 med den søde Susanne,
som endte med et voldsomt Huldiæ - Huldiæ - Huldia - lala
1882

De danske Kongebørn i Danmark
1883

Nyeste Vise om Kongens Besøg paa Sygehuset i Aalborg,
hvor han fandt en Dreng, hvis Ben var bleven amputeret
paa Grund af at hans Husbond havde sparket ham.
Med Beretning
1883

En grulig glad Vise om Kroningen i Moskow,
 og den store Stads der var og de mange Tømmermænd, der blev
1883

Vise om Mordet i Hillerød,
hvor den svenske Skrædersvend Borgström
Søndag Aften d. 18de Febr. midt paa Gaden
først slog sin Landsmand Aagesen halvdød,
og derefter druknede den endnu Levende i Slotssøen.
Med Beretning
1883

Ny Vise om Dødsdommen over Dorthe Nielsen og Jens Halling
 for ved Rottegift at have forgivet
Arbejdsmand Hans Rasmussen af Maarup Mark.
Med Beretning om den skændige Hustrus
og hendes Forførers Forbrydelse
1883

Vise om den skrækkelige 20-aarige Brandstifter,
 Jens Nielsen, som baade her og i England
 har øvet en utallig Mængde Brandstiftelser og Tyverier,
men nu er greben i Hvidovre og fængslet.
Med udførlig Beretning
1883

En ny men traurig Vise om den skjønne Sabine
og Drukkenskabens gruopvækkende Følger.
Hvorlunde hun maatte friste den sørgelige Lykke
 ynkeligen at omkommes,
og i sin Alders nittende Aar falde for
 Morder og Skomagersvend Jens Kamps lastefulde Haand,
 som var hendes Elsker
1883

Den ulykkelige Bagerdrengs Mishandling i Lyngby,
hvor hans Mester og Bagersvendene
 alle pryglede og overanstrængte ham, skjøndt han var svagelig,
saa at han nu bliver Krøbling for hele Livet.
Med fuldstænding Beretning
1883

Vise og Beretning om Bagerdrengens Mishandling
 af Bagermester Hamann i Lyngby
1883

Vise om Sangerinden og Studenten, 
der af Kjærlighed til hende 
skød sig udenfor Sangerlokalet paa Østerbro.
 Med Beretning
1883

Vise og Beretning om Studenten,
 der skjød sig af bare Kjærlighed
 til en Pavillonsangerinde paa Østerbro
1883

En smuk Vise om Faderen og hans tre Børn,
der omkom ved Ildebranden i Odense Savmølle
den 22. August 1833.
Med fuldstændig Beretning

Vise og Beretning om den nøgne Mand i Aagade,
 som man fandt i en Tilstand, der neppe er at beskrive.
Med den seneste Beretning
1883

Vise om Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro,
hvor man fandt et 25aarigt Mandfolk,
som i en Række af Aar har levet i en Pakkasse paa Loftet,
og som nu hverken kan tale eller se,
var omtrent nøgen og som Ingen kan give Oplysning om.
Med fuldstændig beretning
1883

Vise og Beretning. 
Den stærke Mand Frederik Safft,
Bryderkongen Heigsters Overmand, er død!
1883

Vise og Beretning
 om Luftskipper Feldmanns uheldige Luftreise m. m.
1883

Hans og Kirsten
 eller belønnet Troskab.
 En sandfærdig Begivenhed fra Jylland, i Silkeborgegnen
1883

Det var en Aften silde at Maanen skinned klar.
 Sang om Havfruen og Fiskerdrengen
1883

Vise om Christine og Jægeren,
og hvorledes hun blot et Øjeblik blev sin Kjæreste utro,
 og hvor sørgeligt det endte
1883

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet. 
En smuk Vise om den unge Sømands Kjæreste,
 der var ham utro, men derefter selv blev forladt af sin Ven
1883

De to Fiskerpiger
 eller troløs Kjærlighed.
 Hvorledes to unge Piger tilsatte Livet for en troløs Elsker
1883

Blanka og Romeo.
 En smuk Vise
 om den rige Adelsmands Datter og den fattige Gondoljer, 
der elskede hinanden 
og tilsidst paa en underfuld Maade fik hinanden
1883

Jeg er din, - fidiolej,
 Du er min, - fidiolej,
 Og til Døden elsker jeg dig,
 eller Pigens Længsel efter sin Ven
1883

Møllersvenden han var Barnets Fa'er!
En venlig Kjærlighedsvise om, hvordan Møllersvenden
 blev jaget bort fra den rige Møllers Datter,
men for visse Aarsagers Skyld blev kaldt tilbage igjen
1883

Vise og Beretning om den bedragne Brud, 
som gav sin Kjæreste 400 Kroner
 til at "klare" Kirken og Pynten med,
 men som blev borte, da han skulde føre sin Brud til Altret, m. m.
1883

Hurra for mig, hurra for dig, skal vi atter til Orlogs gaa! 
Hej komfalladera, hurra! 
En smuk Sømandsvise for danske Søfolk
1883

En sandfærdig Vise om den danske Sømand 
der kom i Trampemøllen i England,
 fordi han og fire Kammerater vilde smugle Tobak, 
og hvad Nød de led der
1883

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik.
En smuk Sømandsvise om det ulykkelige Skib,
der blev taget af Sørøvere,
 og Mandskabet dræbt eller gjort til Slaver
1883

Marinesoldatens Sang
 paa Vagten i de ensomme Timer
1883

Den glade Soldatervise fra Kantonnementet i Sjælland
i Efteraaret 1883
med Slag og Spænd og Hævelse i Krukken,
og et Par Ord til de rare Piger

Makketut-Visen,
 Nr. 24's Beskrivelse af Makketutten,
 hvor Flæsket selv kan gaa op af Ærterne og hen ad Bordet.
 Motto: Man skal ikke skære Alle over een Kam
1883

Makketut-Visen
1883

Pigen som Sømand paa Sessionen i Kjøbenhavn,
 hvor de dydige Sessionsherrer fik hende at se i Evakostume,
og hvordan hun slap for Kongens Tjeneste.
Med Beretning
1883

En Værtshusholders Klagesang
 over de dolige Tider og den ny Politianordning
1883

En rædsom Halløjvise om de falske Hundredkronesedler,
som to yngre Herrer nylig lavede for 104,000 kroner
 til Fornøjelse, men ikke til videre Gavn for dem selv.
Med Beretning
1883

Nyeste Vise om 100 Kroner Falskmøntnerne
Boghandler Riemenschneider og Bogtrykker B. Salomon,
samt den eneste paalidelige Beretning
1883

Gemytlig Vise om Frimurerlogen Pip i Slagelse,
hvor man gav Brændevin i Indskrivningspenge,
og hvordan de skrækkelige Frimurere
bar dem ad ved en ulykkelig Skræder,
og hvordan en af Stormestrene fik Dilerium i Arresten.
Med Beretning
1883

Lars Peersen i Labyrinten ( i Tivoli).
Hvorledes Sidse fik ham lokket ind i Tivoli,
fik ham op i Dampflotillen, besaa Slangen og Krokodillen paa Øen,
var i Speilkabinettet og kom tilsidst ind i Labyrinten,
hvor Sidse løb fra ham,
og - hvorfra han neppe var kommen ud igjen
1883

En fordrejet Skom'mersvends Vise
 om Helsingør og dens Mærkværdigheder.
 Evig Grin for en Skom'mmersvend!
1883

Jo, go' Maaren Kasket!
 den sidste nye Kommersvise, om alt hvad der er værdt at høre
1883

Vil I nu bare la' Sidse gaa! 
En rigtig Kjærlighedsvise, af den Slags, 
som man kan lære noget af,
 naar man er gammel og gifter sig med en ung Pige
1883

Vil du nu blot la' Hønen gaa,
 det er Spækhøkerens.
Komisk Vise;
hvorledes Høkeren troede, de løb efter hans polske Høns,
skjøndt det var hans Datter, de vilde have
1883

Den sidste nye Vise om Spækhøkerens Høne, 
som han pudsede de Forelskede svært med,
 da de troede, han var bange for sin Høne
1883

Vil Du nu blot la' Hønen gaa,
 det er Spækhøkerens. 
En morsom Vise
1883

Lad Hønen gaa, Peter Jensen.
 En gemytlig Vise om den flotte Skræder Peter Jensen,
 der ikke lod "Spækhøkerens Høne" gaa i Fred,
 men snuppede hende fra den Gamle, m. m.
1883

En grinagtig Maskerade-Vise 
eller Hvorledes Hr. og Fru Stumperup 
mødte hinanden paa forrige Maskerade
1883

Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa,
 O Gine, min deilige Mø!
1883

Der hvor La'gaardsaaen sla'r en vældig Bugt,
 eller: Gine og Chrissians første Udflugt
1883

Den allernyeste Chrisjan og Gines Klukkluk-Vise,
som ender med Klø til den deilige Mø
1883

Den sidste nye om Chrissian og Gine,
og hvorfor det rev ud med deres ubrødelige Kjærlighed,
saa at baade Chrissian og Fræderek gik deres Vej
fra den dejlige Mø ved den bla-anke Sø
1883

Min Tulle er mig huld,
 Den Tanke gjør mig mandig,
 Naar blot hun ei er fuld, 
Men det er hun bestandig!
1883

Arbeidernes Grundlovssang
1883

Grovsmedens Vise,
 hvordan han stikker
 baade Klejn- og Tøjsmede og Skomagere og Skrædere,
blot fordi han har de stærkeste Kræfter
1883

Visen om Grovsmeden, 
der har de stærkeste Kræfter
1883

Hurra for Fastelavn!
 Evig Spænd og Spark for 4 Mark i gamle Penge.
 Immer med Humør, Kressian. 
Er du med pa den, 
det er den nyeste Fastelavnsvise for glade Piger og Karle!
1883

Den nye Høstvise
for 1883

Sang om Christiansborg Slots Brand
 den 3die October 1884.
Med Beretning om denne Ulykke.
(Tre Soldater savnes)

Christiansborg Slot er brændt
 den 3die October 1884.
Kl. 5 Eftm. fik Ilden Magt;
 Kl. 11 var Sottet en brændende Ruin.
Med Beretning

Vise om Christiansborg Slot,
 der afbrændte den 3. October 1884,
 saa at nu kun de nøgne Mure staa tilbage. 
Slotskirken og Kolonnaden ogsaa ødelagte! 
Med Beretning

Vise om Christiansborg Slots Ødelæggelse
 ved Ildebrand den 3. October 1884.
Med Beretning

Vise og Beretning om Christainsborg Slots Brand,
 den 3die Oktober 1884.
Fire Mænd ere indebrændte

En evig glad Vise om Russerne,
som tog Lysekronen ned paa Christiansborg Slot under Branden
1884

Sang om Ingeniør Heilmanns Død,
da han omkom ved Christiansborg Slots Brand d. 3. October 1884,
fandtes først d. 11. Oct. og blev begravet d. 16. October
 fra Garnisons Kirkegaardskapel.
Med Beretning

Vise om Soldaten,
 der fandt sin Død ved Christiansborg Slots Brand,
idet han blev begravet under den nedstyrtende Riddersals Loft,
saa at han ikke stod til at redde, men maatte forlades.
Med Beretning
1884

Ny Vise og Beretning. 
Hvad en af vore Jenser beretter om Slotsbranden,
 hvor han nær var indebrændt
1884

En grinagtig Vise om "Hold-an"s Brand
 Nytaarsnat 1884 ved Kolding, 
og hvordan Fidt-Nis's Knaldhytte blev gefærlig knaldet af, 
og meget mere, som man faar at vide af denne Vise.
 Med Beretning

Vise om Ludvig Holberg, 
i Anledning af hans 200-Aars Fest i Danmark
 den 3. December 1884.
Med Beretning

Sang til de sønderjyske Piger 
ved deres Besøg i Danmark i Juni 1884

Vise og Beretning om Pleiedatteren og Faderen,
der brændte Barnet.
Med nye Oplysninger
1884

Barnemordet paa Børglum Hede,
hvor en Arbejdsmands Kone af Hævn
slog et Barns Hoved imod Gulvet,
søgte at kvæle det og tilsidst berøvede det Livet,
hvorhos det opdagedes,
at hun for 5 Aar siden har dræbt sit eget Barn.
Med Beretning
1884

Skrækkelige Følger af forbuden Kjærlighed,
 hvorledes en Moder har forført sine 2 unge Døtre
til paa en forfærdelig oprørende Maade
 at dræbe deres nyfødte Børn
ved at halshugge og partere dem osv.
Med Beretning
1884

Ny Vise om den grusomme Fader, der dræbte sin Søn!
fordi denne havde spist hans Mad.
Med Beretning
1884

Vise om de to mishandlede Piger paa Amager,
hvor en Gaardmand først lod dem sigte for Tyveri, 
derefter, da de vilde forlade Tjenesten,
forfulgte dem og mishandlede dem grusomt.
 Med Beretning
1884

Vise og Beretning om de to Pigers Mishandling paa Amager,
forøvet af en rig Gaardeier i Sundbyvester
1884

Ny Vise om den gruopvækkende Begivenhed paa Amager, 
hvorledes en Bonde mishandlede sine to Tjenestepiger.
 Med Beretning
1884

Ny Vise og Beretning om Svend Petersen der atter er løsladt,
og de mishandlede Amagerpiger
1884

Gaardmandens Dom,
fordi han havde mishandlet de to Piger paa Amager.
Med Beretning
1884

Vise om det stjaalne Armbaand, 
hvorledes en rig Gaardmandsdatter paa Amager 
mistede sit Armbaand, 
og to uskyldige Piger bleve beskyldte for Tyveri og fængslede,
 og siden mishandlede, saa at de neppe forvinder det
1884

Vise om det skrækkelige Mytteri og Mord
 ombord paa den svenske Skonnert "Natal",
hvorved 1 Styrmand og 2 Oprørere mistede Livet,
 og de andre førtes til Sverig i Lænker.
Med Beretning
1884

Den sidste nye om Lægekongressen i Kjøbenhavn,
 og hvordan alle de lærde Folk kom paa Sold
 med de glade Kjøbenhavnere
1884

Den allernyeste om Grossereren og Studenten,
 og den store Bataille paa Østergade, 
hvor der vankede fæle Renter af en Kapital,
 som Grossereren havde sat ud hos Studenten
 ved Lægekongressen.
Med Beretning af et Øjevidne
1884

En hel mærkelig ny Vise om Grosserer Gamél og Studenten,
 hvordan Hr. Gamél kom til at lide ved 
et hos en medicinsk Student opstaaet Slagtilfælde,
 der senere vil blive behandlet i den offentlige Ret.
Med sandfærdelig Beretning
1884

Ak, Du lieber Augustin! 
Nu er der evigt Grin. 
En rigtig Slagvise om en gammel Grosserer og en ung Mediciner
 som "brændte sammen" paa Østergade,
 hvor der opførtes "Slaget ved Raahauge". 
Med fuldstændig Beretning om, hvad der hidførte Katastrofen,
 lige til den omgaaende Bevægelse i Pilestræde,
 hvor Afkølingen fandt Sted
1884

Den er gnaven, Hr. Gamél 
eller Ach, Du lieber Augustin.
 En ægte, uforfalsket "Bønne", brændt paa Østergade
 ved et Sammenstød mellem Hrr. Gross. G. og Student R. 
Med allersidste fuldstændige Beretning
1884

Den er ikke gnaven mere!
 eller Nu gaar den godt igjen! 
Allersidste Vise fra i Dag om Grossereren og Studenten
1884

Vise om Skandalen paa Nørrebro,
hvor en Arbejder hos sin Kone traf en fremmed Herre,
der vist var gaaet i Søvne, og bandt dem begge til et Møbel,
og kjørte Beviset for Forbrydelsen 
i et luftigt Kostume til Politistationen.
 Med Beretning
1884

Den Smukke Laurids. 
Vise om ham, der faar alle Vælgerne op at køre
1884

Trainkonstabel-Rekrutens Vise
og hvordan det gaar til paa Kristianshavn,
baade Morgen, Middag og Aften
1884

Den nyeste Vise om Plejefa'r, 
Soldaternes gamle Ven,
 og alle de rare Ting, han leverer de ærede Herrer,
som komme til Gjæstebud hos ham
1884

Evig Grin med Værtshusholdernes Plejedøtre,
og hvordan Værterne,
 som ikke maatte have andre end Familie til at varte op,
hurtig regnede den ud og adopterede deres Opvartsningspiger,
saa det hele nu bliver i Familien
1884

Den sidste nye Vise om de to kjøbenhavnske Mursvende
der solgte deres Koner for 2000 kroner til en Mormonpræst,
som rejste til Utah med dem
1884

En sørgelig Vise om en Arbejdsmand,
 som d. 23. November 1883 var saa ulykkelig under sit Arbejde 
at faa Giftstoffer ind i sine Øjne, saa at det ødelagde hans Syn
1884

En Arbejdsmands sørgelige Skjæbne, 
som ramte ham den 23de November 1883 under hans Arbejde

Høker Petersens mærkelige Uheld ved Dampsporvognen,
 besunget og beskrevet, med dertil hørende Spænd og Halløj,
 af Pudse-Petersen
1884

En gemytlig Vise om den glade Venus-Klub i Store Regnegade,
 hvor man dansede "Kankan" og smækkede sig til den lyse Morgen,
 indtil Politiet sa'e: Det kan vi inte ha'e!
1884

Den evig glade Kobbersmeds Fløjtevise
som handler baade om Beværtningsmændenes Kongres,
Strudsenes Væddeløb, Venusklubben, Dampsporvognen
og hvordan han stadig giver den
 med dennehersens Dididomdomdom
1884

Den evig grinagtige Brummevise,
 En Kjøbenhavners Ærgrelser:
 Sand, Sand, Gulvsand! – Her er Skærslibermanden! – 
Røstpeter rø! – Blankesværte, Fedtesværte! –
 Evig Grin for glade Sjæle!
1884

Naar man fra Kisten kigger, 
Tivoli ligger!
 De glade Kjøbenhavneres Vise om Vesterbro og Frederiksberg 
og alle deres Dejligheder
1884

Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn,
 eller en Slagpiges Eventyr med Militære og Civile.
 Ideen efter Stykket paa Folketheatret
1884

Den ømme Elskers Kjærlighedsvise til hans elskede Pige, 
og hans Bøn om hendes Kjærlighed.
 Saaledes som den virkelig er fundet i Else Petersens Sy-Æske, 
da hun skiftede fra Bogbinderen.
 Samt: Hendes Svar
1884

Spøgeriet hos Jomfruen, 
hvorledes Beboerne i et Hus paa Nørrebro
 blev foruroligede af et Spøgelse,
 som tilsidst viste sig at have Tilhold hos Jomfruen paa Kvisten
1884

Her er vi med den lille Jens Søren! 
En rigtig Kjærlighedsvise om de rige Gaardfolk i Jylland,
 der ikke vilde være Bedsteforældre, 
men hvordan de i en Fart fik baade Svigerdatter og Barnebarn 
paa en morsom Maade,
 som man helst maa synge sig til herindenfor
1884

Den evigglade Kokkepige og hendes Slagtersvend.
 (Pavillonvise)
1884

Kys og Kærlighed 
eller Visen om Adelaide som fik "en Baver" til Mand 
og om hvorlunde han lærte hende at lægge Bolledeig op,
 og om den Søgning de fik, da hendes Franskbrød smagte saa godt
1884

La' Hanen staa! 
Hvordan Pigen ikke tog sig i Vare for den søde Baron, 
men kom forkert i Byen
1884

Ole Peters Datter og Hesteprangeren,
 og hvordan Tøsen pudsede dem begge to
1884

Lars Avlskarls Hændelser
1884

Vise om Pigerne i vor By,
 og hvorfor jeg slet ikke vil være Kjærest med en eneste af dem
1884

Vise om Ungkarlene i vor By 
og hvorfor jeg ikke vil eje en eneste af dem.
 Af Dorthe Fejekost. 30 Aar. 
Som Svar paa den skammelige Vise om "Pigerne i vor By"
1884

Mellem Himmel og Jord,
 eller hvordan Ballonen gik med Fatter og Mo'er
1884

Den gemytlige Vise Mellem Himmel og Jord!
 eller Fatter og Mutter i det Grønne
1884

Jeg tror paa onde Aander,
 paa onde Aander!
1884

To nye lystige Fastelavnsviser af Slags'en, 
baade for Unge og Gamle,
 men især for de glade Karle og kjønne Piger,
 som er med paa den!
1884

Sang ved Prins Valdemars og Prinsesse Maries Formæling
d. 22de October 1885.
Med Beretning

Ved Ds. kgl. Højheder Prins Valdemars og Gemalindes Hjemkomst
den 20de December 1885

Der er skudt paa Minister Estrup d. 21. Oct.
Med Beretning
1885

Mordattentatet paa Estrup
den 21de October 1885.
Med nyeste Beretning

Det gyselige Mordattentat paa Konseilspræsident Estrup
1885

Ny Vise og Beretning 
om Mordattentatet paa Konseilspræsident Estrup
1885

Dommen er fældet over Julius Rasmussen
og lyder paa 14 Aars Tugthusstraf.
Med Beretning
1885


Ny Vise og Beretning om Julius Rasmussen i Fængslet.
Betragtninger efter Attentatet
1885

Ned med Estrup!
Den samlede Opposition tilegnet
1885

Ny humoristisk Klagesang, 
synges af Hr. Estrup,
 eller Erindringer af en Drøm
1885

Av, min Ligtorn!
En ny Opsang mod Provisoriet
1885

Vi vil ingen revnet Grundlov ha'e!
Den bekjendte Opsang
1885

Dommen er fældet.
 Folkethingets Formand Chr. Berg
 er dømt til 6 Maaneders Fængsel 
tilligemed Noes og Nielsen.
Med Beretning
1885

Pianofortearbejder Holst
 er dømt til 3 Maaneders simpelt Fængsel
efter Straffeprovisoriet
1885

Vise om den forfærdelige Gas-Explosion i Gothersgade.
Med Beretning
1885

Skibbrudet ved Fjand,
hvor 11 kjække Sømænd fandt deres Død i Bølgerne.
Med Beretning
1885

Ulykken ved Harboøre
1885

De raske Landslagteres Klagesang 
over Kjødtorvets Nedlæggelse m. m.
1885

To Viser om de nye Skopudsere, 
som nu for tredie Gang sætter Liv i Kjøbenhavn
i disse daarlige Tider,
og med hvem der gjøres grusomt Halløj naar de "børste Folk af".
"Af en Afblanket"
1885

Vise om Maskin-Arbejdernes Lock' out
1885

Skruebrækkernes March,
 og deres Klage over, at Kammeraterne ikke vil agte dem
1885

Den sidste nye Vise om Braminerne i Kjøbenhavn,
 dette skrækkelige Selskab, som henretter hverandre, 
og hyler over de Afdøde. 
Samt Oplysning om deres allerdybeste Hemmeligheder 
og hvad deres egentlige Formaal er
1885

Vordingborg Maskerade-Optog 
den 1ste Marts 1885

Sang om det grusomme Mord ved Østedgaard pr. Fredericia.
Med Beretning
1885

Vise om den myrdede Tjenestepige,
som først er bleven dræbt og berøvet 50 Kroner,
og derefter kastet i en Mergelgrav, hvor hun nu er fundet.
Det formodes, at hendes Kjæreste, en svensk Karl, 
har forøvet Gjerningen.
Med Beretning
1885

Ny Vise om det skrækkelige Mord i Stormgade,
hvor man fandt Konen liggende dræbt paa Gulvet.
Med nyeste Beretning
1885

Vise og Beretning om Urtekræmmeren paa Kristianshavn,
der har begaaet Voldtægt
 mod en Arbeidsmands 12-aarige Datter m. m.
1885

Vise og Beretning
 om Slagter Hesselagers sørgelige Død ved et Vaadeskud,
 under et Besøg hos Skrædermester Frydenberg
 i Strandgade paa Christianshavn
1885

Det forfærdelige Ulykkestilfælde paa Kristianshavn
1885

Ny Vise og Beretning om Bedrageriget i Roskilde,
udøvet af Forretningsfører Chr. Jensen
ved de "danske Spritfabrikker".
Med fuldstændig Tilstaaelse
1885

Sang om Fyrbøderen paa "Thingvalla",
og om hans Selvmord, der formentes begrundet i
Mishandling fra hans Foresattes Side.
Med Beretning
1885

Vise om det dobbelte Selvmord paa Frederiksberg,
hvor to Forældre berøvede sig selv Livet d. 23. Novbr.
uden paaviselig Grund.
Med Beretning
1885

Ny Vise og Beretning
 om den uhyggelige Begivenhed i Falkoneralleen,
hvor Mand og Konge tog sig af Dage ved Hængning
fra 3 Smaabørn og en aandssvag Moder, m. m.
1885

Forsmaaet Kjærlighed! 
Vise og Beretning om den ulykkelige Pige,
 som druknede ved Fredensbro
1885

Vise om Løjtenanten, der bortførte Droskekuskens Kone,
saa der blev stor Ballade ved Nørrevold.
Med Beretning 
1885

Vise og Beretning om Løitenanten,
 der bortførte Droskekudskens Kone,
men holdt ogsaa Flyttedag, saa Manden, da han kom hjem, 
ikke forefandt saa meget som en Redekam til sine blonde Lokker
1885

Den nyeste Vise og Beretning om Skandalen paa Nørrebro,
hvor en Arbeider traf en galant Herre, som var gaaet i Søvne 
og uheldigvis havde lagt sig i Konens Seng,
samt hvorledes et "Kjærlighedens Baand" blev snoet om dem
og Begge derefter kjørt til Politistationen
1885

Vise og Beretning om en ny Skandale paa Nørrebro,
hvor en Huusejer "agerede Spøgelse", 
til stor Skræk for Husbeboerne,
og hvorledes det opdagedes,
at han stod i øm Forbindelse med en Syjomfru paa Kvisten,
hvor hans Frue "en maaneklar Aften"
fandt ham i Jomfruens Klædeskab,
og hvorledes det endte med "Klapfinale"
1885

En Begivenhed fra de seneste Dage.
Vise og Beretning om et Familiedrama i Kjøbenhavn
1885

Dykkeren Ole Larsens Død 
paa Havets Bund i Maj Maaned,
fra Dampskibet Øresund.
Med Beretning
1885

En af Kjøbenhavns Originaler Trippemanden,
er i disse Dage trippet ind i de Saliges Boliger.
Med Oplysninger om denne gaadefulde Personlighed
1885

Den evigglade Vise om Pudse-Peter og den Trekantede.
 Om hvorlunde han blev forvekslet med en "stor Mand" her i Byen,
 ligesom ogsaa en fornem Frue i Vognmagergade
 blev indtaget i ham og kjøbte et Restparti Fedtesværte
1885

En sørgelig Sang om en dansk Sømand,
som d. 26. Februar 1884 var saa ulykkelig
ved en Explosion i et engelsk Dampskib,
at tage Skade paa sit Syn, hvorfor han nu sørgelig maa
fortjene sit Brød ved at spille og synge
1885

Invalidens Sang 
om hans Kamp for Fædrelandet
og hans senere Skæbne
1885

Den evigglade Soldat i Lejren paa Lammefælleden,
hvor vi nu skal til at movere os og gjøre Kommers
lige til vi bliver hældt ud igjen
1885

Musiken kommer! 
En ung Piges Bemærkninger
 over Spillemændene og hendes egen Ven.
 Den sidste Nye af de glade Kjøbenhavner-Viser
1885

En lystig Vise om Gensdarmerne,
 der nu forlyste vort Øje med deres smukke Uniform 
og gaa paa imod Bøller og Slagsbrødre
1885

Hvor Kjøbenhavn dog er forandret
1885

Et Eventyr i Rosenborg Have
1885

Lille Egern sad! 
Den rette Sang om Egernet og dets Unger
 som Vorherre sørgede for, da de troede sig fortabte
1885

Hør, Ellen, hør i Fald du vil,
Stig ned paa Tømmerflaaden.
En bekjendt smuk Kjærlighedsvise
1885

En smuk Kjærlighedsvise om Oskar og Laura,
og hvorledes den haarde Fader forskjød den fattige Karl,
som dog tilsidst giftede sig med hans Datter
1885

Lille Else sad og var ikke glad.
Vise om den fattige Pige, 
hvis Kjæreste drog bort for otte Aar siden, og forsvandt,
men nu kom ukjendt Hjem med Rigdom
og prøvede sin danske Piges Troskab, som ikke slog fejl
1885

Vise om hvordan den kjønne Karen 
kom i Plads paa Præstegaarden,
 og hvordan hun blev Kjærest med Studenten i Ferien, 
samt hvorfor hun dog tog Jens til Mand.
 Virkelig passeret
1885

Visen om Mette og de 3 Gaardmandssønner,
 og hvordan hun kunde, hvad ingen andre Piger kunde.
 En virkelig Tildragelse
1885

Min egen Dreng 
eller: Bare det bliver ved. 
En ung Piges Glæde over sin dejlige Frederik
1885

Den søde Theodor 
eller mine Eventyr med de mange smukke Damer,
 som Alle elske mig,
fordi jeg er saa sød, naar jeg selv skal sige det
1885

Mester sad saa glad,
 Drak en Snaps, den Rad!
eller hvordan Mester kom paa gale Veje
baade med Svenden og Mutter, 
men kom uformodet til Hægterne,
fordi han rakte Lykken Haanden i den heldige Kollektion
1885

Vise om Pigen der blev skaaret midt over
1885

Den nye Hulidia-ha-ha 
eller en slem krasbøstig Samtale mellem to bedre Mandfolk
1885

Hop hop hop, altid i Galop! 
eller hvordan Jens Sengeløse kom til Kjøbenhavn 
og hvordan denne "Hop hop" blev ham en fæl dyr Vise
1885

Den nye Bøllevise om de raske Svende,
som færdes i By og Skov, og drikke Bajere og Skaller,
men tidt bliver generede deraf
1885

Aap mæ Fæmøren! 
Her æ en a di glaje gemytlie Viser om Bølle-Klubben
1885

Solderisten,
 d. 26. Februar 1885

En splinterny Vise
 om den onde Konge og den hjertensgode Loppe.
Efter en gammel Krønike
1885

To nye Høstviser,
 som kan sætte Humør i Sindet i denne strænge Tid,
 især fordi de er lavede til Melodier, 
som vi Alle kan danse og spadsere efter ved Høstgildet,
 naar vi naaer saavidt
1885

Kong Ludvigs Selvmord.
Kong Ludvig af Bajern har druknet sig i Lørdags,
efter at han var bleven afsat,
og hans Livlæge, der vilde redde ham,
delte Skæbne med Kongen.
Med Beretning
1886

Den nyeste Vise:
 Peter Vridtbors Beretning
 om Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn
og al den Stadselighed der var baade i Tivoli og i Byen.
 Evig grinagtig
1886

Folkethingets Formand Berg samt Dhrr. Noes og Nielsen
dømt ved Høiesteret!
Vise og Beretning
1886

Leve Berg!
Sang ved Folkethingsformand C. Bergs
Løsladelse og Hjemkomst fra Fængslet
1886

Leve Berg!
Ved Afseilingen Søndag Formiddag til Festen for
 Folkethingsformand C. Berg
1886

Ved Rejsen til Festen for Folkethingets Formand C. Berg
d. 25. Juli 1886

Sang og Beretning
 om Folkefesten for Folkethingsformand C. Berg
 i Marienlyst Have ved Helsingør
1886

Grundlovssang,
som kan synges baade af Højre og Venstre og Liberale
uden at faa den forkert i Halsen
1886

Vort Danmark er lille, det har vi hørt saa tidt.
 Et Alvors-Ord til danske Mænd og Kvinder
1886

Et Alvorsord til danske Mænd og Kvinder
 hvad enten de ere Højre- eller Venstremænd
1886

Erindring fra den strænge og arbejdsløse Vinter 1886

Ny Vise om de Arbejdsløse
1886

Bondens Klage over de slemme Tider
1886

En ny Vise om de daarlige Tider.
 Samt Den danske Piges Hjemvee
1886

Ny og sørgelig Vise
 om de vordende Medicineres Fremtidskaar.
En trist men sandfærdig Beretning
1886

Ny og højst gemytlig Vise om Cirkus Renz,
som nu skal til at forlyste de evigglade Kjøbenhavnere,
og igjen bringe de gode Tider til Kjøbenhavn
1886

Ny Vise om Mordet i Mikkelbryggersgade,
hvor en Karl paa en skrækkelig Maade
dræbte en Værtshusholder Thomsen.
Med fuldstændig Beretning
1886

Vise og Beretning om det forfærdelige Mord i Mikkelbryggersgade,
hvor en Person overfaldt og skar Halsen over paa
 Ølhandler P. Thomsen.
Med de nyeste Oplyninger
1886

Forbryderen August Petersen
fremstillet overfor den myrdede Ølhandler P. Thomsen.
Med Beretning
1886

Vise og Beretning om Mordet i Stormgade,
hvor en Detailhandler Jørgensen
myrdede sin Hustru som Følge af Skinsyge m. m.
1886

Vise om den fundne Urtekræmmer paa Kristianshavn.
Han gik om Aftenen vel til Mode ud,
og fandtes om Morgenen død i Kanalen uden Ur og Kjæde.
Med Beretning 
1886

Vise og Beretning
 om den opsigtsvækkende Begivenhed paa Kristianshavn,
hvor Urtekræmmer P. N. Scheel
 fandtes død i Kristianshavn Kanal.
Med de nyeste Oplysninger
1886

Det store Slagsmaal i Aabenraa,
hvor den svenske Skrædersvend Coldin
kastede Skræder Rundkvist fra 4de Sal gjennem Rækværket,
saa at han slog sig ihjel,
alt fordi Coldin var for elskværdig mod en Sypige.
Med Beretning
1886

Vise og Beretning
 om Drabet af Skræder Rundkvist i Aabenraa,
forøvet af hans Kollega Skræder Coldin.
Med de nyeste Oplysninger
1886

Den farlige Bejler.
Hvorledes en Karl paa Mors i Jylland
 af Kjærlighed forfulgte og skød paa en Pige,
 som ikke vilde ægte ham,
og senere paa forskjellige Maader vilde berøve sig Livet,
men forgjæves, og fik sin Straf.
Med Beretning
1886

Vise og Beretning om det sørgelige Giftdrama i Adelgade
hvor en ung Pige tog Gift udenfor sin Elskers Dør,
da han troløst svigtede hende
1886

Vise og Beretning om Jyderupssagen for Høiesteret.
Med samtlige de Tiltalte ved Retten idømte Straffe
1886

En sørgelig Sang om en Arbeidsmand,
som under sit Arbejde paa Østre Gasværk,
fik en kronisk Underlivssygdom,
og som efter lang henliggen paa Hospitalet,
er gjort udygtig til alt svært Arbejde,
og nu med sin Familie ser en sørgelig Fremtid i Møde.
Med Beretning
1886

Vise og Beretning om Pigerøverne i Kjøbenhavn.
Om hvorlunde en ung "dydsiret Dame" her i Byen
lokkede unge Piger til sig,
for senere at overlades en ældre Herre til Forførelse.
Med Mere som Visen indeholder
1886

Den faldne Piges Klagesang.
Hendes Barndom, Forældrenes Død,
 hendes forladte og sørgelige Stilling,
 Forførelsen, Forførerens Troløshed, hans Bortreise,
 hendes Fald, den prostituerede Kvindes Liv og Skæbne
1886

Brylluppet i Søllerød
eller de to Høje ved Jægersborg.
 En sandfærdig Vise om de to Elskende, der fulgtes ad i Døden
1886

Det er Noget vi selv bestemmer. 
En gemytlig Vise om den rige Pige, som fik sig en kjær Ven,
 som Forældrene ikke kunde lide, men som hun dog blev gift med,
 fordi deres eget Hjerte havde bestemt det
1886

Den raske Vise om Landsoldaten fra 1848,
 hvorledes han paa alle Maader
 gjorde Bekjendtskab med Fjendens Kugler,
 men dog "reddede Postelinet" og slap helskindet
1886

Det var et Held!
 En højst gemytlig Soldatervise, 
om alle de rare Ting, man kan slippe til i Tjenesten
1886

Michael og Julie 
eller Soldaten og hans Brud.
 En smuk Kjærlighedsvise om den enlige Soldat, 
som gjorde Bekjendtskab med en dejlig Pige.
 En glædelig Begivenhed med Beretning
1886

Brev fra Jens ved 10de Battaillon til sin Kjæreste
1886

Gamle Tante! 
En dansk Sergents Fortælling om sin brave gamle Tante
1886

Den smukke Sang 
Hernede fra Slien jeg skriver Dig til.
Soldatens Brev til sin Kjæreste om Kampen den 6. Februar 1864
1886

Bum!
 En - to - tre - fire. 
Den glade Gensdarmerivise. 
Om de kjønne Gensdarmer, de søde Piger og de fæle Bøller
1886

1, 2, 3, 4, 
eller Den nye Gendarmvise
1886

Jeg var en ung Sømand, fra Dover jeg kom. 
En smuk Sømandsvise for danske Søfolk
1886

Den sidste nye:
 Tournyren a', den han vi inte ha'!
En Skomagerdrengs grinagtige Betragtninger
 over den sidste Mode 
1886

Aa, tag Tournyren a', den kan vi ikke ha'!
Evig Grin for en Skom'erdreng!
1886

Vise og Beretning om den bortførte attenaarige Pige,
der paa Østergade pludselig forsvandt for Folkets Øjne,
men som nu har skrevet hjem om sin Forlovelse med en flot Herre,
med Mere som man kan læse i denne gemytlige Vise
1886

En rigtig Kjærestevise om Emma og Livjægeren,
 der altid er i Uniform;
om Søndagen som Livjæger, 
og om Hverdagen som Slagtersvend
1886

Gamle Onkel!
Hvorledes den Onkel ved Stranden blev kasseret,
da den amerikanske Onkel kom hjem med Sølvtøjet,
saa vi reddede Guldtøjet
1886

Højst gemytlig Vise om en Mand, der gik forkert i Byen,
 hvilket begyndte med højhælede Dametoddyer,
 men endte med en 25 Kroners Mulkt
1886

Line Bagsmæks Afskedskvad 
eller God Nat, Loppetorv!
1886

Det er Løjer det hele!
 En Vise om de sidste Begivenheder,
 om Fastelavn, Bøllerne og andre rare Ting
1886

Hvad Fiemor vil ha'!
 eller En bedre Piges Ønsker,
 naar hun skal være rigtig i Humør
1886

Et glad Pigebarn,
eller saadan skal en Mulepose skæres
1886

En rørendes Vise om "Stakkels Hanne", 
der var "morderlig forelsket" i en Slagter, 
men som ikke satte Pris paa "det søde Lam",
 hvorfor hun den Dag idag endnu "vander Høns"
1886

En gemytlig Vise om Svendsens huslige Lyksalighed,
eller saadan kan det gaa,
 naar Mutter har slaaet sig til "Kaffonia"
1886

Den yndede Vise om "Gamle Tante"
1886

Den ny humoristiske Vise
 Man skal aldrig -
 se en Ting fra den sorte Side, sa'e Konen
hendes Mand var Skorstensfejer
1886

En Pige "paa Farten"
 eller La' vær og kild mig!
1886

Kanon-Visen.
Nu er der rigt'nok Slav i Pi'erne,
Vi møder strunk med Batterierne,
Og vinker Kampen ser De mig parat,
Den raske Stine Sprænggranat
1886

Den nyeste "Slag"-Vise
Vi vil ha' Øl, vi vil ha' Gamle Carlsberg-Øl
1886

Vi vil ha' Øl,
 vi vil ha' gamle Carlsberg Øl!
Den sidste nye Ølvise
1886

Vi vil ha' Øl,
vi vil ha' Tuborg Lager-Øl.
Den allersidste nye Ølvise
1886

Anonym Vise om det store Halløj den 28de Januar 1887,
da Danmarks Skæbne skulde afgjøres.
Skal vi være Venstre eller Højre?

Skal vi have Krig?
Med nogle Betragtninger over Øjeblikkets Udsigter?
1887

Den nye Arbeidersang
1887

Den skrækkelige Sømand,
der paa Søen om Natten myrdede Kaptainen og 5 Mand,
en for en, og kastede dem overbord.
Med Beretning
1887

Vise og Beretning
 om den blodige Misgjerning ombord paa den russiske Skonnert,
hvor Tømmermanden myrdede Kaptainen og fem Mand,
og saarede Styrmanden livsfarlig.
Med udførlige og paalidelige Oplysninger
1887

Den rasende Sømand,
der bagbunden blev ført hertil,
efter at han paa Søen havde dræbt 6 Mand,
hvoriblandt Kaptainen, og kastet dem alle overbord,
men blev overmandet af den blødende Styrmand,
hvorefter Skibet næste Dag blev fundet af Dampskibet "Morsø"
 i Nærheden af Bornholm, og ført hertil.
Med udførlig Beskrivelse
efter den reddede Styrmands Forklaring
1887

Karlslunde-Visen. 
Sørgelige Følger af ulykkelig Kjærlighed. 
Virkelig sket paa Karlslunde Mark i October 1887. 
Og: Beretning om den ulykkelige Kjærlighed og dens Slutning

En dansk Piges sørgelige Skæbne i San Francisko i Amerika,
 hvortil hun drog for at blive gift med sin Ven,
en Skibskaptain, der troløst forlod hende.
Med Beretning
1887

Der er saa stille i vor By.
 En sandfærdig Kjærlighedsvise 
om to Gaardmænd og en Husmandssøn, 
samt en ung Pige
1887

Der er saa stille i vor Gaard.
 Brev til Kjæresten i Lejren
1887

En ganske ny Vise om Ungdomserindringer
 eller Skjult Kjærlighed
1887

Glem ikke de smaa Fugle
1887

Den blinde Mand,
 Lars Chr. Hansens Sang og hans Levnetsløb.
 Med Beretning
1887

Den faldne Kvinde.
En alvorlig Sang om hendes Levnet og Aarsagen dertil
1887

Kjøbenhavns gamle Original 
"Fløite-Karl" (Carl Kattentid) er ikke mere!
Hans Barndom, Ungdom og Alderdom besunget og beskrevet
1887
 
Den rigtige Sang
 Millionen kommer!
Om de glade Forventninger til den Masse Penge
der i Udstillingstiden vil fylde Kjøbenhavnernes Lommer
1887

Det kan vi inte ha'! 
Ny Vise om de gode Tider, vi nu faar,
og om forskjellige Smaating, som er rare til at oplive Sindet
saalænge til vi igjen kan begynde at slaa til Skaglerne
1887

Det glade Nakskov, 
allernyeste Vise for gemytlige og ligefremme Folk
 baade i Nakskov og andre Byer
1887

Her komme vi Soldater fra Kongens Kjøbenhavn.
 Den nyeste Soldatervise fra Kantonnementet
1887

Den rigtige Vise om Landsoldaten fra "48",
 hvorledes han, trods alle Fjendens Kugler og Bajonetter, 
dog reddede "Skindet"
 og kom velbeholden hjem til sin "egen Pige"
1887

Tre nye Soldater-Viser fra Otte og Fyrre
1887

Vise om den glade Væbningsmand,
 som gaar paa Extraturen med morderlig Humør og evig Halløj. 
Tilegnet alle gemytlige Medlemmer af Væbningen
1887

Aa ja, hvor jeg er glad, jeg var i Dyrehaven.
Bekjendt gemytlig Kjærlighedsvise
1887

Vise og Beretning om den mærkelige Tildragelse i Holbæk,
hvor en død Kone fødte et Barn.
En virkelig Begivenhed
1887

Vise om den knibske Dolfine,
der jog alle Frierne bort fordi hun var spaaet,
at hun skulde faa en Mand, der havde Hest og Vogn,
og hvordan Spaadommen tilsidst gik i Opfyldelse,
saa Dolfine fik en Mand med Hest og Vogn,
- en Skraldemand
1887

Alle mine Kjærester!
 eller Den nye Fioliolej.
 Saadan skal Mandfolkene have det, 
behag at gaa i Lære hos mig, Stine Madsen
1887

Jeg elsker min Mand!
 Pavillonvise.
 Synges inderlig rørende og sødt
1887

Den kvikke Slagtermadame ved Nikolajtaarn.
 Pavillonvise
1887

Den yndede Pavillonvise 
Trip, Trap, Træsko!
1887

Den rigtige Vise
Carl er fuld!
1887

Ny og tildeels sandfærdig Vise om Missionærens Kone,
der nær var bleven ædt op af Kannibalerne på Ny-Zeeland,
men reddede Liv og Førlighed, fordi hun gik med Tournure
1887

Hurra for Fastelavn! 
De to gladeste af alle de glade Viser, 
som er lavet i Anledning af Fastelavn,
 baade for Piger og Karle
1887

Sang ved Deres Majestæter
 Kong Christian den 9des og Dronning Louises Regeringsjubilæum
 den 15de November 1888

Sang ved Hs. Maj. Kong Christian den Niendes 
25-aarige Regjeringsjubilæum
1888

Sang ved Hs. Majestæt Kong Christian IX's
40-aarige Regeringsjubilæum
1888

Sang ved Fanetoget,  
den 15de November 1888 i Anledning af
 Hs. Maj. Kong Christian den 9des Regeringsjubilæum.
Med Fest-Program

Kejser Wilhelm er død 
den 9. Marts 1888.
Hvad kommer nu?
Med Beretning

Vise og Beretning om Keiser Wilhelms Død.
Om Keiser Wilhelms sidste Øieblikke
1888

Rygtet om Attentatet paa Kejseren af Rusland,
den 1ste Februar 1888.
Med Beretning

Hundredeaarsfesten for Stavnsbaandets Løsning
den 20de Juni 1788
1888

Bonden og Træhesten.
En Vise fra gamle dage
om hvordan Bonden hævnede sig paa den grumme Herremand
1888

Hurra, Hurra, Udstilling skal vi ha'!
En glad og gemytlig Udstillingsvise om alle de mærkelige Nyheder,
vi faaer at se, naar vi ta'r til Kjøbenhavn,
(i Fald vi da ikke allerede heldigvis er der)
1888

Det glade Kjøbenhavns Udstillingsvise
med nogle velvalgte og inderlig mente Ord
til de mange kjære Udstillingsgjæster
1888

Søren Peersen paa Udstillingen,
og hvordan han sad paa Kongens Stole,
og siden mistede sin Urkasse, og til allersidst blev hældt ud
1888

De Forlistes Farvel ved "Geisers" Undergang.
Med Navnene paa de omkomne danske Passagerer.
Vise og Beretning
1888

Min Kjærestes Død ombord i "Gejser". 
Udgivet af en dansk Pige, som ventede sin Kjæreste hjem,
 hvor de skulde have havt Bryllup i September
1888

Vise om det unge 17-aarige Menneske
som den 16. Juli Kl. 3 1/2 
sprang ud fra Rundetaarn.
Samt: Meddelelse om den sørgelige Ulykke
1888

Sørgelig Vise
 om Drejeren, der sprang ud fra Rundetaarn
 den 8. Maj 1888 om Middagen,
 og nær havde slaaet en anden Mand ihjel.
Med Beretning

Vise og Beretning 
om den uhyggelige Begivenhed ved Rundetaarn.
 Med de nyeste Oplysninger
1888

Vise om Kjærligheden paa Stolpegaarden,
 hvor de elskede hverandre og Inspektøren dem allesammen,
 selv 14-aarige Piger, 
hvorfor Politiet vilde spørge Inspektøren om noget,
 men saa var han netop gaaet.
 Med Tillæg og Oplysninger
1888

Allernyeste Vise
 om Inspektøren og "Pleiemoer" paa Stolpegaard
1888

En grulig grinagtig Vise om det nye Ægteskabskontor,
hvor Lykken venter Enhver som har 3 Kroner paa Lommen,
og som har Lyst til at forgifte sig med en bedre Pige,
der har Noget til fælles Bedste
1888

Den evigglade Vise om de nye Nødtørftsanstalter
ogaa kaldet Knapopdikon
1888

Gemytlig Vise om Frelsens Hær,
der gjør Affære i Kjøbenhavn
med sine Hallelujapiger og med sine glade Møder,
hvor de præker og drikker Kaffe,
spiller paa Harmonika og danser m. m.
Og: Beskrivelse over det hele Halløj
1888

Den glade Vise om Hallelujapigerne.
 En Krone her, en Krone der, en Krone gav jeg til Frelsens Hær
1888

En gemytlig Vise om Hallelujapigerne i Frelsens Hær
1888

Vise om den krøllede Halløjpige i Frelserhæren,
som var avanceret til Officer,
men formedelst en uheldig Omstændighed
blev degraderet til Menig
1888

En ganske ny Vise om de raske Dragoner
1888

Den nye Vagtstue-Vise,
og hvorledes man kommer til Gilde hos Plejefa'r
1888

Pigernes Jens. 
Den nyeste Soldatervise om den kvikke Infanterist,
 der er til Tjeneste for alle Piger,
 der holder af Jenserne, og det er mange
1888

Sømandens Vise
 om et skrækkeligt Sammenstød 
mellem det danske Skib Grethe og den norske Skonnert Lustig
 i Strædet ved Gibraltar
1888

En lystig Rejse
 eller Sømandens fornøjelige Farter i forskellige Lande
1888

Ny og lystelig Vise om en ung, net Sømand, 
som efter en længere Landlov, 
under hvilken han bestandig havde hyre nok med Landkrabberne,
 prajede en ung smuk Pige, og med hende lagde ud paa Ny. 
At afsjunge under Skafningen,
 naar de lige har lagt bi i Ægteskabets Havn, d. 19. Decbr. 1888

Den lille Fiskerpige
1888

Den lille Blomsterpige,
 som vi alle holdt saameget af, men som det gik saa uheldigt
1888

Tvende splinter ny Viser, 
hvoraf den ene er højst bedrøvelig og meget vemodelig, 
og den anden saare morsom og grinagtig
1888

Sju!!
 Vise om den glade Student og hans evig muntre Pige
1888

Sju!!
 Den sidste nye Vise om Gaber-Bejsen,
eller glade Betragtninger af de forskrækkede Skomagersvende.
(Afsungen ved Skomagersvend Jensens Svendegilde)
1888

Den bekjendte gemytlige Vise Sju!
 eller "Ingen Gaber-Beise".
 Et Klageraab fra de tungsindige Skom’erdrenge
1888

Vise om hvordan Fatter var ude at kjøbe Gaberbejse, 
og hvordan det gik ham
1888

Jeg bor i Nr. 17 paa Vesterfælledvej. 
Humoristisk Vise
1888

Stakkels Hanne! 
En mærkværdig Kærlighedsvise, der viser,
 at man ikke maa gaa paa Volden om Natten med tynde Sko
1888

Hold Dem paa Maatten!
 Den nyeste Vise med Variationer over det bekjendte Slagord
1888

En møi gruelig Vise, 
en paa Sandhed og nøiagtige Oplysninger bygget Beretning
 om gru- og opsigtvækkende Begivenheder
 i Europa og andre civiliserede Lande,
 meddelt af Feltkomiteens flyvende Korrespondent 
og ledsaget af oplysende og forklarende Malerier
1888

Visen om Dyrenes Beskyttelse,
og hvordan de skal have det, naar vi rigtig skal sørge for dem,
saadan saa det kan være efter deres Hoved
1888

Ny morsom Væddeløbs-Vise.
 Hvorledes det gik Silberstein,
 da han med sin "drænerede" Hingst Belle
 var til Væddeløb og vandt 100 Pund - grøn Sæbe
1888

Leve Holm!
Kampsang for Vælgere i 5. Kreds
1889

Vise om Lock-outen blandt Snedkerne i Kjøbenhavn,
og hvorledes den vil gøre stor Skade i disse Tider
1889

Vise om Løjtnant Sparres og Elvira Madigans
ulykkelige Død i Nørreskov.
Meddelelser om Ulykken
1889

Visen om to, der valgte at dø paa Taasinge,
Danmarks skønneste Ø
1889

Sang om Udvandrerskibet Danmarks Forlis
i Atlanterhavet d. 4. April 1889.
Med Beretning.
Alle Passagerer og Mandskab reddede!!

Sang om Udvandrerskibet "Danmarks" Undergang 
i Atlanterhavet den 4de April 1889.
 Med fuldstændig Beretning om Forliset og Redningen

Vise og Beretning
 om "Danmarks" Undergang og de Manges Frelse
 i Atlanterhavet d. 4 April 1889.
Med de nyeste Oplysninger

En lille Sang om de Forulykkede fra Løkken,
Andreas Jensen, 34 Aar, Jens Jensen Rodahl, 36 Aar,
Niels Christian Jensens ugifte Søn, 22 Aar, 
Jens Nielsen Jensen, 27 Aar, Anders Peter Jensen, 45 Aar,
Peter Høgsted Jensen, 28 Aar.
Ulykken skete den 14. Januar 1889

En sørgelig Sang om de tre Fiskere fra Gammel-Skagen,
Thomas Thomsen, Hans Christian Hansen Ruth
og C. Hansen Ruth
1889

En sørgelig Sang om de 2 Fiskere fra Flade paa Morsø,
Villads Madsen og Chr. Hald,
som kæntrede paa Limfjorden
1889

Den sidste ny Vise om Bardehvalen i Middelfart
og om hvordan den stak af med et Dampskib paa Slæb!
1889

En vidunderlig, rørende, humoristisk,
i sin Indgang sørgelig, 
men dog i sin Udgang glædelig og sandfærdig Vise
 om den ligesaa berygtede som berømte
Kæmpehval "Jonas's" Stranding
og øvrige Levnetsbeskrivelse efter Døden
1889

En ny Vise om "Frelsens Hær" i Nykjøbing p. F.
Hvorledes Byen og Indbyggerne glæder sig over,
at Turen endelig ogsaa en Gang kom til dem.
Samt Beretning
1889

Spøgeriet i Bagerbutiken paa Vesterbro,
hvor Kager og Brød dansede Wienerbrødsvals paa Disken,
Lampen dansede Polka og Vægten Hopla,
medens Klædeskabet dansede sagte Vals med Tryk,
saa Brødfrøkenerne daanede.
Med Beretning
1889

"Da Kakkelovnen væltede."
En ny og gruopvækkende Vise
 om Spøgeriet paa Vesterbrogade.
Med Beretning
1889

Visen om Boulangers Rekruter.
Den yndede Marsch
1889

Vise om Rovmordet paa Lampevejen
Natten mellem d. 11. og 12. Februar,
hvor Snedker Carl Sørensen fra Vandløse
er bleven myrdet og berøvet 3000 Kroner.
Samt: Oplysning om Mordet
1889

Rovmordet paa Lampevejen, 
og Værtshusholder Schicks Anholdelse.
Md. Schick og Søn anholdt!
Et Vidne meldt sig!
Den Mistænktes Forhold o.s.v.
1889

Lampevejsmorderen anholdt!
Vise og Beretning med de nyeste Oplysninger.
Med Portræt
1889

Schick i Fængslet!
Nyt om Lampevejsmordet.
Den sidste nyeste Vise og Beretning
1889

Nyt om Lampevejsmordet.
500-Krone-Sedlernes Bytning.
Schicks 13aarige Søn forhørt. Ringen.
Schicks hele Levnetsbeskrivelse.
Det nyeste, der er om Sagen
1889

Det skrækkelige Mordforsøg,
en smuk Sang med Beretning
1889

Visen om Spaakonen, "Jordemoderen" 
og de mange unge Damer,
som de forledede og behandlede med Fosterfordrivelse.
Og: Meddelelse om deres Gerninger og Anholdelse
1889

Vise og Beretning om Spaakonen i Landemærket
og Madamen i Blaagaardsgade
der praktiserede med at forgjøre Børn for en billig Betaling,
med Mere som denne Vise indeholder
1889

Den allernyeste Vise
 om Herr Madsens og de andre "galante Herrers"
 forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn.
Med flere nye vers om de Anholdte.
1889

Usædelig Kærlighed
 mellem en 12-aarig Skolepige
 og en ældre pæn Mand i Kjøbenhavn.
Samt: Nærmere Meddelelser
1889

Sang om den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb, 
hvorledes han, som før var en flink og flittig Arbejder,
blev kastet paa et langvarigt Sygeleje,
og nu med sit Spil og Sang maa i sin bedste Ungdom
vandre om for at ernære sig og sin Familie.
Med Beretning
1889

En smuk Vise om den fattige Pige paa Nørrebro,
som Plejeforældrene mishandlede saa slemt,
at hun endnu har Mærker deraf,
men som ved gode Menneskers Hjælp
nu har det Godt hos en skikkelig Familie
1889

Vise om Pudsepeter i Kridtpiben, 
og hvordan han stadigvæk er den gamle gemytlige Sjovfyr
1889

Pudse-Peters Død.
Et Afskedskvad
 fra hans gamle Ven og Kompagnon paa Livets Keglebane 
og en Beretning om Peters mærkelige Liv
1889

Li'som den var der, saa var den der ikke,
og saa var den der dog alligevel!
Kjøbenhavns største Original
 Pudsepeter og Mikadoens nyeste Vise
1889

En splinterny Vise om den smukke kjøbenhavnske Tjenestepige
der til Sommer vil fremstille sig paa Skjønhedsudstillingen
1889

Tre smukke Sange:
1. Et venligt Blik, et kærligt Ord
2. Den glade Spillemand
3. Tro, Haab og Kærlighed
1889

De fire Guldringe
 eller Kærlighed og Lykke.
En virkelig Begivenhed fra Jylland 
om to unge Mennesker, der elskede hinanden
1889

En Kærlighedsvise om hvorledes Ane Malkepige blev Præstefrue
 blot fordi hun hjalp sin Husbonds Søn ud af en slem Klemme
1889

Lille Kokkepige, hør hvad jeg vil sige,
hvorledes den flinke Nyboders Pige blev Kommandørens Frue,
fordi hun hjalp ham med en blød Haand
1889

Saa sødt, saa sødt!
 Den sødeste Vise, der i lang Tid har været,
 og til den sødeste Melodi
1889

Vise om den søde Urtekræmmersvend
og alle Pigerne i den bekendte Gade
1889

Dragon-Rekruten.
Ny gemytlig Vise om en Rekruts Viderværdigheder og Fataliteter
1889

Vise om General Langsom,
Pigernes Jens
1889

Her De ser en Frelserpige!
Den sidste nye Vise fra den glade Frelserpige,
om hvordan hun forhen gik i Byen,
men nu holder sig paa Maatten
1889

Det veed jeg ej, det forstaar jeg ej, 
det er noget, jeg aldrig har lært.
Sang om en ung Piges Poliskhed
1889

Sang om lidt Dukketøj
1889

Den gemytlige la Grippe-Vise,
 om den slemme Gæst, som angreb Pigernes Næse, 
saa de ikke kunde kysse,
og som i det fine Sprog kaldtes Influenza,
men derfor dog var lige la grippe
1889

Skal De vælte Mandens Øl!
 Den sidste nye Vise over et bekendt Mundheld
1889

Vise om Murerstrejken 1890 i København.
Og et Par Ord til vore Kolleger i andre Fag

Murernes Streikesang.
Med nogle velmente Ord til Mestrene, 
fra en "zümftig" gammel Svend
1890

Vise om Sømændenes Skrue,
og hvordan de ærlig har fortjent, hvad de skrue for
1890

Jeg er ingen Skruebrækker, jeg er ingen Nøddeknækker!
Den nyeste Sømands-Makedulle i Anledning af Sømands-Skruen
1890

Den nyeste Vise om Kontorbud Meyers Mord
og Morderens Paagribelse samt Tilstaaelse.
Med Beretning 
1890

Ny Vise om Mordet paa Kontorbud Meyer.
Med Beretning om hvorledes det blev opdaget
1890

Vise og Beretning om Mordet i Store Kongensgade,
paa det gamle Kontorbud Meyer,
forøvet af Normal-Sæbefabrikant Philipsen
1890

En ny og bedrøvelig Vise om Meyers Lig i Kalktønden.
Philipsen konfronteres med Meyers Lig
1890

Tønden med Meyers Lig er kommen tilbage fra sin sørgelige Rejse.
Og: Meddelelse om den skrækkelige Tøndes Fart
1890

Den skrækkelige Tøndes Ankomst, dens Landsættelse,
dens Aabning, Morderens Møde,
en Strikke opdaget om Ligets hals. Liget skal i Kiste.
Fuldstændig Meddelelse om Mødet. Tønden slaaet istykker
1890

En ny og meget bedrøvelig Vise.
Meyers Morder Philipsen bliver ikke henrettet!
1890

Vise om den Kvinde, der skal henrettes,
fordi hun fra Sønnens 14de Aar drev Utugt med ham,
og derpaa i Forening med ham dræbte hans unge smukke Hustru.
Benaadning er afslaaet.
Med Beretning
1890

Børneslagteriet i Elbagade,
 hvor en Mængde smaa Plejebørn mod Betaling af 500 Kr. 
bleve hensatte og derefter ynkelig ombragte,
indtil Politiet nu har opdaget den skrækkelige Forretning.
Og: Den anholdte Tjenestepiges Tilstaaelser
1890

Englefabriken 
eller Barnemordersken i Elbagade,
som holdt Plejebørn,
 hvoraf 5 ere forsvundne, og to fundne som Lig,
 det ene i en Tørvekælder, det andet i Latrinen.
Og: Opdagelsen af Forbrydelserne og Søsterens Arrestation
1890

Vise om Faderen, der dræbte sig selv efter sin Datters Befaling,
fordi han fra hendes 11te Aar
 havde forført og senere tvunget hende til Utugt.
Sket i Kjøbenhavn i Juni 1890.
Med Beretning

Vise om den unge Pige, som skød sig hos en Dame,
efter at hun var bleven forført i sit 12te Aar
og nu var indviklet i Sædelighedssagen.
Beretning om hendes sidste Øjeblikke
1890

Pas paa Eders Børn!
 Sang og Beretning om Usædeligheden
 i Reverdilsgade i København,
hvor ældre ansete Mænd forførte Skolepiger,
som de antastede paa Gaden, og hvor Usædeligheden dreves,
til det blev opdaget og endte paa en skrækkelig Maade
1890

En ny Sang om den gæve Prof. Andersen Bang
ogsaa kaldet Danmarks Boulanger.
Med et lidet Anhang om de væsenligste Punkter i hans Program
1890

Visen om de to Lilliputer,
Mand og Mandinde,
som forvises i København til stor Fornøjelse for Damerne,
der gaa og faa Slik af den lille Gavstrik, Manden
1890

Den gerrige Mands Død i København, 
og hvorledes han efterlod sig en halv Million,
skøndt han fandtes nøgen og var sultet ihejl.
Med Beretning om ham
 og de nærmere Omstændigheder ved hans Død
1890

Tag mig langs op ad Havet! 
eller Fiskeren og Bonden, 
og hvordan Fiskeren kom og fik den Pige, 
som den rige Bonde ikke kunde faa.
 En bekendt Fisker-Opsang
1890

Min Kæreste er en Fiskermand!
Fiskerpigens Sang om sin Hjertens Ven,
som er den kønneste Karl i Lejet
1890

En rask Soldatervise,
digtet af Reservespillemand
 ved 22de Battailon paa Kronborg
1890

Ny Vise om Soldatens Liv paa Kronborg.
Digtet af Reservespillemand ved 22de
1890

Den fattige Sypiges Sang paa Tagkammeret
1890

Hvorfor Jomfru Petersen ikke blev gift.
En Redegørelse for,
 hvordan de fæle Mandfolk have behandlet hende
1890

Saadan kommer Manden under Tøflen! 
Vise om den søde Carl,
der var saa skrækkelig sejg før han blev gift,
men dog kom under Tøffelen og blev Nathue og Thepottemand,
fordi hans Kone vidste, hvordan Madposen skulde skæres.
Tilegnet alle Piger og Koner
1890

Den nye Vise om det store Slag paa Østergade,
hvor de rare Ægtemænd sad og gassede sig i Ølkælderen
hver Aften med Øl og bedre Piger,
men hvordan deres bedre Halvdele tilsidst mødte i Kompagni
og leverede et myrderligt Slag og ryddede Bulen
1890

Rundt paa Gulvet! 
Den Smukke Kærlighedsvise, 
hvor Pigebarnet, hvordan det vender eller drejer sig, 
i hvert Vers kommer rundt paa Gulvet
1890

Op i Gyngen! 
En glad Kærlighedsvise om Frieren,
 der fik den dumme unge Pige op i Gyngen
1890

Ta'en op med Haanden! 
eller Rikke, der gjorde sin Lykke i "Aftenstjernen" 
i den bekende Trippevals
1890

Vil du væk med den Harmonika! 
Den nyeste Pavillonvise,
afsungen ved Skolelærerens hemmelige Møde ved et stille Bæger.
Forfattet af Skøn Ivigtut,
 grønlandsk Hofdame og prisbelønnet Skønhed
 ved Skønheds-Konkurrencen paa Klampenborg
1890

Farvel til Livjægerne.
 Pavillonvise
1890

Jakob er storartet! 
Den nyeste Kærestevise
 om alle den søde Jakobs Storartetheder
1890

Den nyeste Revy-Vise
Jakob, han er storartet.
Hvorledes Jakob blev en solid "Ølmand",
gav det flotte Parti, gik i Byen med "Perle",
fik sig en Kone med Noget i Strømpeskaftet;
ja alt lykkedes for ham, saa man hørte overalt Folk sige:
"Jakob, han er storartet!"
1890

En splinterny og fornøjelig Vise
 om den sorte Dreng Mad. Svendsen fik, 
medens hendes Mand var paa Reise,
og hvor glad han blev ved at være Faer til "en lille Sort",
at han gik ind i Frelsens Hær for at lave Takke-Bønner.
Med et Par Ord om den sandsynlige Aarsag
til dette mærkelige Naturfænomen
1890

Den yndede og glade Opsang
 Makedulle, Makedulle, Makedæ.
En kæk Guts Historie om alle de gale Streger og Farter
han har været med til paa sine Reiser i Syd og Nord
1890

Er der Sand paa Trappen.
 Den nyeste Slagvise i København
 for Folk med Fut i Bandolererne
1890

Bal i Haven. 
Den nyeste Revuevise
om Øllet, Fiskerkonen, Tuberklerne, 
Strandvejstyven, Kvægtorvet, Frelsens Hær,
Skruebrækkeren og meget meget mere
1890