Skillingsviser - billeder fra 1891 til 1900


Folkethingsmand Chr. Berg er død
Natten mellem den 27. og 28. Novbr. 1891.
Med et Par Ord om den Afdøde

Jeg var Medlem af en Fagforening.
(Skruebrækkervisen)
1891

Morderen Philipsen dømt til Døden ved Højesteret.
Med Beretning 
1891

Philipsen dømt fra Livet ved Højesterets-Dom.
 Vise og Beretning
1891

Morderen Philipsens Afsked 
med sin ulykkelige Hustru og Barn.
Med Beretning
1891

Filipsen forsvar Dig, ellers Seistrup ta'r Dig. 
Den nyeste Slagvise, som den glade Ungdom istemmer
 i Anledning af Benaadningen
1891

Pigernes Skræk.
 Vise om det skændige Ægtepar Schneider,
 som i Forening lokkede Tjenestepigerne
 under falske Paaskud ind i en Skov, 
hvor Manden først voldtog dem,
 derpaa myrdede og nedgrov dem, og tilegnede sig deres Ejendele.
Nylig opdaget og Forbryderne fængslede.
Med Beretning
1891

Vise og Beretning om det uhyggelige Drab i Amaliegade,
hvor en Tysker i en Beværtning overfaldt og myrdede
Arbeidsmand C. Christensen
1891

Vise og Beretning om Faderen, der vilde drukne sine tre Børn
i et stort Vandhul ved Nordbanestationen,
men de 2 blev heldigvis reddede
1891

Mindervers om tre Brødre fra Bedelund i Taars Sogn:
Valdemar Ditlev Nielsen, 11 1/2 Aar gl., 
Karl Marinus Nielsen, 9 Aar gl.,
og Konrad Rasmus Nielsen, 7 1/4 Aar gl.,
som forulykkede ved Drukning lige ved Hjemmet
den 8de Marts 1891

Ny Vise om Rasmus Christensens bortflyttede Kone
den 15de Juli 1891

Tyven og Rullekonen. 
Vise om den frække Tyv, der brød ind i Rullekælderen, 
hvor han stjal en Mængde Genstande, 
spiste sig en bedre Aftensmad og vilde gaa i Seng med det samme,
 men Konen vaagnede og gjorde Anskrig,
 og hvorledes en Betjent tog fejl
 og anholdt Rullemanden istedetfor Tyven. 
Med Beretning
1891


Ridder Brynnings Vise,
om hans Kærlighed til Prinsessen af England, Kong Edvards Datter.
Hvorledes de gennemgik saare meget for deres trofaste Kærlighed,
men kom lykkelig til Ægteskab og Regering,
dog først efter at Ridderen længe havde siddet fangen.
Alle unge Elskende til en fornøjelig og underholdende Læsning
1891

I min Ungdom
 eller en bedre Piges mærkelige Levnet,
intil hun blev gift med Greven,
og nu er kommen højt paa Straa
1891

En ny morsom Vise om lange Søren og bitte Maren,
hvorledes Maren gjorde Sørens Bekjendtskab i "Kongens Have",
og kom til at "hulle" saa fælt møjet af ham,
saa hun gav sin gamle Kæreste, Ole Begtamp, 
Reisepas paa graat Papir,
med mere som denne Vise indeholder
1891

Hvad er det med dig, Thorvald.
 Den gladeste Københavnervise om den rare Thorvald
1891

Hold fast, Chrissian. 
Vise om den fornøjelige Chrissian,
som altid holder fast 
og derfor har Lykken med sig lige ud til Neglerødderne
1891

Det har hængt for længe! 
Nyeste Slag- og Revuevise
 for alle glade Københavnere og deres søde Pigebørn
1891

Tryk paa Knappen!
 Den nyeste københavnske Revuevise for glade Mennesker,
 baade gammeldags og Certosafolk
1891

Lille Pige, forvar dig, ellers Drengen ta’r dig. 
Den nyeste Slagvise
1891

Det, der killer!
 Den nyeste Pavillonvise om alt det, der killer
1891

Rundt paa Gulvet.
 Den bekjendte Kjærlighedsvise, 
som naar den synges af de søde Pigebørn,
 i en Haandevending kan komme "rundt paa Gulvet"
1891

O se paa min Figur,
 Og siig mig om den duer.
Den nyeste Slagvise
1891

Den ny Kommersvise Hold fast, Kresjan.
Snart Farvel vi sige maa - til den "duftende Aa" -
til de Lærker som klukked' fortrolig -
mon vi paa den nye Gaard - disse hersens "Draaber" faar -
Ginemoer, nu kan vi komme paa "Tivoli"
1891

God Morgen, Hr. Sørensen! 
Øjebliksvise
1891

I Ballonen!
 Den nyeste Slagvise
 om den grulig grinagtige Opstigen i Tivolis Ballon captif.
Med et Par Ord om Ballonen
1891

Ny Vise om Ølskatten!
 Hurra for det Skattefri!!
Og: Højst glædelig Meddelelse
1891

Den frygtelige Ildebrand paa Frederiksberg,
hvor 7 Mennesker tilsatte Livet.
Med Beretning
1892

Splinterny Vise om den skjønne Helene, 
med udførlig Beretning om
 hvorlunde hun med samt en Mahler blev skudt
en mørk Septembernat paa alfar Vej
1892

Vise om Mordet i Pilestræde,
hvor den 58aarige Lars Hansen i Pilestræde
fandtes med knust Baghoved,
medens hans tro Hund var indelukket i et andet Værelse.
Samt: Meddelelse om Mordet
1892

Jens Nielsens Henrettelse i Fængselsgaarden i Horsens Tugthus,
den 8de November 1892, ved Daggry.
Med Beretning

Vise og Beretning om Forbryderen Jens Nielsens Henrettelse,
i Horsens Tugthusgaard
1892

Mordbrænderen Jens Nielsens Død paa Retterstedet
 d. 8. November 1892.
Med Beretning

De 50 forførte unge Piger i København,
Alle berøvede deres Uskyld paa en lumsk Maade
af en og samme Person,
som nu sidder under Anholdelse og venter sin Straf.
Samt Beretning
1892

Pige-Forføreren i København,
der i otte Maaneder
 har forført 50 uskyldige Piger af bedre Familier,
 hvilket i flere Henseender har havt sørgelige Følger.
Og Beretning
1892

De to Elskendes Død
 for egen Haand i Hotel "Rosen" i København.
Med udførlig Beretning
1892

En ny og sandfærdig Sang om en ung Mands Levnetsløb,
som ved Sygdom næsten er berøvet Synet.
Med Beretning
1892

To Gange Brud og kun en Gang gift.
Smuk Kærlighedsvise om Ellen og Jørgen.
Virkelig passeret
1892

Malle i vor Makketut skænker Snapse ud.
Ny Soldatervise om den dejlige Malle, Soldatens Lyst
1892

Den dejlige Malle.
Den bekendte Varieté-Vise om et net Pigebarn
1892

Den dejlige Malles Kæreste, Peter, 
som ogsaa har sine smaa Fejl,
 men derfor lige godt skal være Malles mand
1892

Den søde Kaveline,
og hendes forskellige Kærligheds- og Ægteskabshistorier
1892

Drej om ad lille Kongensgade! 
Variationer over et bekendt Mundheld fra Revuen
1892

Drei om ad lille Kongensgade,
der er jo lige saa rart
1892

Den er forholdsvis temmelig go'. 
Den nyeste Revuevise med Lidt om Alt,
 hvad der er i Vælten
og om Nørrebros Theater
1892

Nu kommer den gode Tid.
Den nyeste københavnske Varieté- og Revue-Vise,
baade for Piger og Ungsvende
1892

Vise om de grinagtige Certosaherrer
1892

Hør, stop nu lidt, Schmidt,
 gaa ej for vidt, Schmidt.
Nyeste Revuevise
1892

Tra ra ta bum di-æh!
eller Hold op med den, Schmidt!
Visen om Tullemo'er, der stak af fra Schmidt
og dog gjorde sin Lykke
1892

Frederik, er du oppe!
Den nyeste Slagvise om Frederik, der ikke kunde komme op
1892

Vise om Guldkuren,
 og hvorledes de stærkeste Drankere,
der før hver tog en Damesnaps paa en Pot,
 nu bliver helbredede af den amerikanske Sprøjtedoktor,
enten de vil eller ej
1892

Skærslibervisen.
 Her slibes Knive, her slibes Saxer,
Saxer og Knive slibes, her er Skærslibermand
1892

Vise om Ingeniørernes Skrue,
hidrørende fra, at de ikke vilde miste deres Eftermiddag,
og derfor Alle paa 5 Mand nær undlod at møde.
Hidtil ere 22 arresterede
1893

Den norske Brig "Thekla"s Undergang.
 Besætningen drev om paa Vraget 
fra 22. Decbr. 1892 til 7. Jan. 1893, 
og de sidst Levende trak Lod
 og fortærede deres Kammerat, efter at have dræbt ham.
Med en kort Beretning
1893

Den fyrchterlige Ildebrands Historie. 
At synge efter den berømte Pjaltenborgs Brand
1893

Sørgelige Følger af Drik.
 Drabet i Vaterland,
 hvorledes en Bonde drak 2 1/2 Flasker Portvin
med Værtinden i Restaurationen,
og siden dræbte Værten med et Revolverskud i Hjertet.
Med fuldstændig Beretning
1893

Vise om Konen, der meldte sin mand for Øvrigheden, 
fordi han først hos hende, senere hos en Mængde Piger og Koner
 har fordrevet omtrent 100 Fostre, og maaske ogsaa dræbt Børn.
Med Beretning
1893

Mord og Utugt mod Børn, 
forøvet af Plejemoderen i et Børnehjem.
Plejemoderens Bekendelse
1893

En Kvinde myrdet en 15aarig Dreng,
efter først at have drevet Utugt med ham
 paa Børnehjemmet ved København.
Med Beskrivelse af Sagens Sammenhæng
1893

Det er opdaget,
 at Børnehjemmet "Kana's" Forstanderinde, Frk. Møller,
 som bedrev Utugt med og i Fjor myrdede Drengen Sjøgren, 
at denne Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk.
Samt Meddelelse om Opdagelsen og dens Følger
1893

Rædslerne og Torturen mod Pigebørnene
 i et Børnehjem i Kristiania,
hvor en uhørt Pinsel blev de smaa Stakler tildel.
Med Beretning
1893

Skandalerne i Aarhus.
Ny alvorlig Sang og Beskrivelse
 af Hollesen og hans Bedragerier
1893

Rundt i Aarhus. 
Vise om Hr. Hollesen,
der laante lidt rigeligt hos Hr. Bollesen
fordi han skulde lidt ud til Sollesen,
1893

Den fattige Jomfru paa Kvisten, 
som kun ejede en trebenet Stol og en Enspænderseng,
 og hvordan hun dog fik en rask Officer,
 som lod den rige Pige sidde
1893

Jeg har faaet en lille Ven!
 Pæn Kærlighedsvise 
om en Bondepiges Betænkeligheder angaaende Vennen
1893

Den utro Pige. 
En smuk Kærlighedsvise om hvor sørgeligt det gik en Yngling,
 fordi hans Pige var ham utro
1893

Du gik for vidt, Jens! 
En Kærlighedshistorie om den kønne Husar Jens,
 der narrede saa mange Piger,
 men tilsidst selv kom forkert afsted
1893

Den sidste nye Husarvise.
 Digtet af en rask Husar,
 som dog tilsidst maatte ind og prøve Restaurationen hos Plejefa'r.
1893

Den gamle Invalids Vise
1893

Tingeningenater, Tinsoldater.
Den nyeste Revuevise
1893

De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch
1893

Hvad Per Søvren saae i København. 
Revuevise
1893

The Cyclists
Ta ra ra boom de ay.
Sælges til Fordel for "Samaritanen"
1893

Jeg bor paa Kvisten saa ene forladt, 
eller Den fattige Sypige med det glade Humør
1893

Det manglede blot, 
eller den unge Piges Vise om sine Friere
1893

Sidses Kærligheds-Eventyr i København,
 da hun var inde hos sit Søskendebarn, 
og hvordan det gik med den sidste Forlovelse
1893

Min Spillemand!
 Kærlighedsvise om Lottes Ven,
der er hende saa myrderlig tro,
naar blot hun giver ham Mad og laaner ham Penge
1893

Sikken Sussebasse, Helledussedasse,
Gubevasse-vasse-vassevel.
Den nyeste Kommersvise
1893

"Stores" Begrabelses-Sang
1893

Sprællemanden
1893

Sang ved D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup,
 den 28de Juli 1894.
Og: Program for Festlighederne i Dagens Anledning

Ruslands Kejser er død den 1. November 1894.
Med Beretning

Kejser Aleksander er død.
Vise og Beretning
1894

Minder om Branden i Holmensgade.
Den voldsomste Ildebrand i Mandsminde,
hvor Brandfolkene vare udsatte for en Dobbelt-Ild
fra Pigeøjne og Bødkerspaaner,
samt lidt om den svenske Skibskaptain
 som blev "brændt a", m. m.
1894

Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring
 i Daare-Anstalterne, 
hendes Lidelser og hendes Frigivelse.
Med Beretning
 om den ulykkelige Grevindes Lidelser mellem de Sindssyge
1894

Den sidste Ny!
Grevindens Indlæggelse paa Kommunehospitalets 6te Afdeling
1894

Den unge Sømands haarde Skæbne,
 da han vilde rejse fra Amerika hjem til sin Kæreste,
 og lod sig forhyre med det tyske Skib "Paul Isenberg", 
og hvor skrækkeligt det gik ham hos Tyskerne.
Med fuldstændig Beretning om den sørgelige Begivenhed
1894

Vise om en møjet ubehavelig Affære
 ved Rusgildet i Studentersamfundet, 
og den blodige Duel i Dyrehaven, hvor de prøvede paa,
 at skyde hinanden "Pistoler gennem Ho'det".
Forfattet til Advarsel mod Champagnedrikkeriet
1894

Den gamle Husmands Hemmelighed.
Sandfærdig Vise om den 70-aarige Mand,
der myrdede en forlovet Ungkarl i Vesterhæsinge paa Fyen,
og hvorledes det nu efter Aar og Dag er opdaget.
Med fuldstændig Beretning
1894

Dyr Kærlighed paa Frederiksberg
 eller Hasselbalck og hans søde Mathilde,
 og de store Bedragerier, som han for hendes Skyld
 til et Beløb af 88,000 Kroner gjorde sig skyldig i.
Med Oplysninger om Sagen
1894

Den nyeste om Revolver-Balladen i Adelgade i Odense, 
forøvet under Indflydelse af en myrderlig høj Hat
1894

En ny og smuk Vise om de døvstumme Elskende,
Kunstmaler Poul Lange og Frk. Helene Rasmussen,
som i fjorten Aar har bevaret en trofast Kærlighed til hinanden,
men formedelst Hindringer fra Familien
ikke har kunnet indgaa Ægteskab, m. m.
1894

Vise om den dejlige Kongedatter Liden Gudrun,
som blev fangen og ført bort fra sit Hjem og sin Moder
til et hedensk Land,
 hvor hun maatte lide megen Nød og Elendighed
 i et forsmædeligt Fangenskab,
medens hendes Broder og hendes Fæstemand 
forgæves ledte om hende i fremmede Lande, 
indtil de endelig efter samfulde 13 Aars Forløb
fandt hende og førte hende hjem til Danmark,
hvorefter hendes store Trofasthed fik en saare herlig Løn,
og hun blev en lykkelig Dronning i Lejre ved Idsefjorden
1894

De to Gaardmands-Søstre
 eller Kærlighedens Veje.
En smuk Kærlighedsvise om en virkelig Begivenhed
1894

Paa Ballet.
 Sang om den unge Pige,
 der gjorde sin Lykke ved et rent Tilfælde
1894

Før Ballet. 
Den nyeste Kærligheds- og Forlovelsesvise
1894

Efter Ballet. 
(Under de lysegrønne Lindetrær)
1894

Naar Linden grønnes.
 En ung Piges fortrolige Meddelelser til sin Veninde 
Morgenen efter Ballet
1894

Anna Marie, søde Pige! 
Vise om den glade unge Pige, som de Alle vilde kysse
1894

Aa, den stakkels Pige.
 Den nyeste Revue- og Pavillonsang
1894

Aa Margrete, du min egen Pige.
 Den sidste nye Revuevise om Margrete,
 det søde Asen og hendes søde Ven
1894

Daisy Bell! 
eller Cyklistens Frieri! 
1894

Daisy Bell efter Brylluppet
 eller Saadan kommer det let til at se ud.
 En prosaisk Ægtemands Ord til den dejlige Daisy
1894

De maa vente, Kære, De maa vente!
 Den nyeste Revue-Vise
1894

Revuevisen Strøget op og ned 
eller Pigen paa Asfalten og ved Storkereden.
 Variation over et bekendt Thema
1894

Hvad vi Piger ikke vil savne.
 Nyeste Revue-Vise
1894

Jusekternes Dødssang
1894

Det er Konduktørens Skyld!
Vise om Sporvognskonduktørens glade Liv
1894

Min rare Kone.
En gemytlig Vise om en stakkels Ægtemand,
der faar Kærlighedens Glæder at smage.
Skrevet til Opmuntring for dem,
 som agte at indtræde i den "lykkelige Ægtestand"
1894

Den gemytlige Vise om Krigen mellem Japan og Kina,
eller General Tingelingeling
1894

Den nye Revuevise om Kinesernes Tingelingeling, 
og hvordan Japaneserne smurte dem 
og erobrede deres Pigebørn
1894

Herre Jemini, Madam! 
eller den sidste nye Revuevise,
 med al det Halløj, der har været i den senere Tid
1894 

Storken der sad paa Bondens Tag.
 Den nyeste Revuevise om Storkereden paa Amagertorv
1894

Storkereden paa Amagertorv,
 det morsomme Vandspring,
 hvor Københavnerne hver Nat gøre Halløj
1894

Vise om
 det firedobbelte Mord og Selvmord i Løngangsstræde
 den 20. August.
Og Beretning
1895

Vise om Mordet i Vridsløselille, 
hvor den danske Simon Gormsen
 kom i Kiv med en svensk Arbejdsmand, 
gik hjem og hentede en Bøsse
og skød den svenske Mand ned paa Stedet.
Samt: Meddelelse om Begivenheden
1895

Nyt i Sædelighedssagen.
En ny og saare sørgelig Vise om den lille stakkels Adelheid,
der kom paa gale Veje, blev annammet af Sædelighedspolitiet
og indespærret i et meget skummelt Hus,
samt hendes ynkværdige Død og Jordfæstelse.
Hendes Venner til Sorg og Drøvelighed,
hendes Medsøstre til Skræk og Advarsel
1895

Danmarks stærkeste Mand, 
Carl Jensens ulykkelige Død den 29. August.
Og Meddelelse om Carl Jensen og om Ulykken
1895

De norske Lodser de er raske Svende. 
Niels fra Akren og hans to Sønners modige Handling paa Søen
1895

Mit kære Skib.
 Jeg bliver ombord i mit kære Skib.
Spring I i Jollen, red Jert Liv!
1895

Den nye Vise om Soldatens glade Liv,
om hvordan det gaar til, naar man kommer i Kongens Tøj,
og hvordan man kan trøste sig hos Maren
1895

Karl og Emma
En ny og sørgelig Vise indeholdender en sandfærdig Beretning
om hvorlunde Kvindens grusomme Trædskhed
kan af Sted komme Mandens tidlige sørgelige og ynkelige Ende
1895

Vaarens første Viol.
 Bekendt Kærlighedsvise
1895


Den sidste Viol.
 En ung Piges Kærligheds-Oplevelse
1895

Bag ved de lysegrønne Jalousier.
En ung Piges ulykkelige Kærlighed,
der endte paa en meget sørgelig Maade
1895

O, min lille Darling!
Elskerens Sang til sin Tilbedte
1895

Da Anna Marie blev forlovet
 med en sjelden dejlig Mand,
 som hun snart skal giftes med, og som er den bekendte D....
1895

Daisy Bells Hemmelighed. 
Det nyeste, som er opdaget om den lille rare Daisy
 af den lykkelige Ægtemand
1895

Hvor har du gjort af dit ene Ben?
 eller Frieriet til den Benløse
1895

Visen om Dagmars Kæreste,
 den skikkelige Peter
1895

Den forlegne Peters Kæreste
 eller Madens Poesi
1895

Visen om den lille Anna med det krøllede Haar, 
og hvordan hun kom svært forkert i Byen i København
1895

Ak, Laura!
 emme novra! 
Hvordan har du dog baaret dig ad! 
Den nyeste Slagvise
1895

Aa Kamilla! 
En voldsom grinagtig Vise om den yndige Kamilla
1895

Aa Dagmar, aa Dagmar! 
Du maa blive min!
Nyeste Varietévise til den bekendte Melodi,
som synges af Frk. Dagmar Hansen
1895

Linger longer loo!
Det er den nyeste Slagvise til den Melodi
som synges af Frøken Dagmar Hansen
1895


Ja mit Ama'er er dejligt,
naar bare man har sig en Pige ved Hanken og i Tuden en Cigar!
Den nyeste Amager-Revuevise
1895

Gaa hjem og ta' en anden Frakke paa!
 Den nyeste Revuevise i København
1895

Vil du hilse din Mo'r 
eller Det ku' du li'. 
Den nyeste Revuevise
1895

Vil du køre paa min Omnibus,
 maa du helst betale straks.
Den sidste nye Revuevise
1895

Hvad jeg nu'nte tror, han gør,
 For han har aldrig gjort det før.
 Den nyeste Revuevise
1895

Den nye Sang 
Nu kommer Vagtparaden.
Hvad man kan se paa Amalienborg Plads,
naar Garden trækker op
1895

Sang ved Prinsesse Louises Bryllup
den 5te Maj 1896 paa Amalienborg.
Og: Oplysninger om det høje Par

Har De Hørt!
Redaktør Fr. Hansens Liv og Levnet
1896

Vise om Mordet paa Langeland,
hvor to gamle Folk 1ste Pinsedags Nat
paa en grusom og oprørende Maade
 ere blevne myrdede i deres Senge.
Er Morderen opdaget?
1896

Vise om Langelandsmorderne,
deres Tilstaaelse, og den Straf, de fem anholdte ikendtes.
Udførlig Beretning
1896

Visen om Ruder Konge og Kr. Kullerup
eller hvem af dem øvede Mordet paa Langeland?
Samt Beretning
1896

Mordene paa Langeland. 
En ny, sandfærdig Vise om 
Mordet paa Hjulmand Mogensen og Kone Pinsenat 1896
samt Beretning om Udaaden

Vise om Barnemordet og det brændte Barn paa Amager,
hvor en Gaardejer stod i Forhold til sin Husbestyrerinde,
som begik Barnemord,
hvorefter Gaardejeren brændte Liget.
Og: Meddelelse om Forbrydelsen
1896

Stormfloden i Randers.
En rædselsfuld yndig, men sandfærdig Beretning
om hvorlunde Vandets Magt
kan afstedkomme de allerstørste Ulykker
1896

Dansken vandt Sejr!
eller hvordan Hr. Bech-Olsen paa St. Thomas
lagde den store tyrkiske Mesterskabsbryder i Gulvet
og hævdede det gamle Ord, 
at der er Krummer i Danskens Haand.
Den 27de September 1896.
Med Beretning om Affæren


Elselil
 eller Frierens Vise
1896

Lille Darlings Bryllup i England
og hvorledes hun blev skilt fra sin elskede Ven
1896

Lille Darlings Svar til den Elskede
1896

Aa Mathis, aa Mathis! 
En sørgelig Sang om ulykkelig Kærlighed
1896

Den nye Mathias!
En fyrgterlig sørjelig Vise
1896

Aa Mathilde!
eller hvorlunde Mathilde vilde drone sig
og Mathias gik fælt i Vandet, 
saa han blev der med det samme.
Køn Kærlighedsvise
1896

Soldatens Vise i Lejren paa Østerfælled
1896

En rask Soldater-Vise,
som kan synges med Fynd og Klem af alle glade Militære,
mens de lever i Kongens Tøj
1896

Kender du Danmark?
1896


Kender du Danmark?
Den bekendte smukke Sang
1896


Visen om den søde Stine,
 med den meget lille Mund,
og hvordan hun kom til København
1896

Den smukke Sang 
Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne.
Skrevet af en ung Kone, der blev gift med en rig Mand,
men som var ond imod hende.
Det er hendes tidligere fattige men lykkelige Hjem hun beskriver
1896

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne
1896

Tør dit Øje, Kressian!
Nyeste københavnske Varietévise
1896

Jeg gør det aldrig mer!
Den bekendte glade Revue-Vise
1896

Den evigglade Revyvise
 Jeg gjør det aldrig mer.
Om Line Svippenbergs høist mærkelige Kærlighedsæventyr
og hvordan det endte med en fæl Balfaldera.
Skreven til Advarsel af Sophie Letpaatraad
1896

Den yndede Varietevise
 Mit kære Skib.
Sæt Jollerne ud, Manne! Kvinder og Børn red!
Men jeg vil følge mit kære Skib dybt i Havet ned
1896

Den yndede Varietevise
Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel
1896

Den er for tyk!
Den nyeste Revue-Vise om et morsomt Mundheld
1896

Den er for sløj!
Den allersidste nye af Revueviserne fra København
over det nyeste Mundheld
1896

Den udvikler sig!
Sidste nye Revue- og Pavillonvise
om hvor svært den udvikler sig i alle Henseender
1896

Pluk Roser, pluk Roser!
Den sidste nye glade Vise
1896

Visen om Peter og Line,
og hvordan det egentlig var Lines Skyld det Hele.
Melodien synges af Dagmar Hansen
1896

Vil du hilse din Fa'r!
eller Tusindfrieren
1896

En splinterknagende ny Vise
 om Alhambrafesten og dens Deyligheder
1896

Den nye Vise om Sidse,
 og hendes Kærlighed, der endte saa sørgelig i en Kælder,
hvor de solgte Klatkager og Frikadeller
1896

Hvordan det senere gik Mathias,
 da han giftede sig med den skævbenede Kone
1896

Den grinagtige Vise
 om de to Drosler der sad paa Bøgekvist
 med begge Hænderne i Lommen.
Synges af den bekendte Skærslibermand
1896

Sang i Anledning af 
Prinsesse Ingeborgs Formæling med Prins Carl af Sverig-Norge,
d. 27. August 1897


Vise om Krigen mellem Græken og Tyrken.
Og: Kort Beretning om Krigen
1897

Vise om den skrækkelige Jernbaneulykke ved Gentofte,
hvor 32 Passagerer dræbtes og c. 100 saaredes.
Med Beretning om Ulykken
1897

Det nyeste om Jerbane-Ulykken ved Gentofte.
116 Døde og Kvæstede.
Og: Nyeste Beretning fra Ulykkesstedet
1897

Vise om Ulykken ved Gjentofte,
hvor 60 Mennesker bleve dræbte og 70 haardt saarede
1897

Min Kærestes Død ved Jernbane-Ulykken i Gentofte.
Sang, forfattet af en ulykkelig Pige.
Og: Hvorledes det gik os den skrækkelige Aften
1897

Vi maatte skilles!
Sang fra Rædselsnatten i Gentofte.
Af en Hustru, som mistede sin Mand den Aften.
Og: Beskrivelse af Rædselsøjeblikket
1897

Visen om en Moder,
 der dræbte sin 11aarige Søn, hendes eneste Barn,
 paa Nordvestvej.
Og: Meddelelse om Gerningen
1897

Da Skipperen blev rasende,
eller Rædselstimerne paa Barken "Wodan"
ved Dragør Juleaften 1897.
Med Beretning om
 Kaptainens Mishandling af Styrmand og Mandskab,
 som maatte flygte fra Skibet

Der gik et Skib fra Gibraltars Rhed.
Vise om Sørøverne, der kom tilkort hos den raske Kaptajn
1897

Dansken har Sejer vundet, 
Hurra! Hurra!
 Vise om, hvordan Bech-Olsen
 lagde Grækeren Pierri pænt paa Ryggen 
og vandt Verdensmesterskabet og Bæltet.
Med Beretning om Brydekampen
1897

Den rigtige splinternye Vise 
om Bech-Olsens sidste Omgang med Grækeren Pierri,
som maatte a' med Bæltet
1897

Han drog fra Danmarks grønne Slette
1897

Hvordan Dagmar blev gift
 paa en hel mærkelig Maade
1897

Den fattige Pige,
 som blev gift med den rige Mand, 
og slet behandlet af ham
1897

Min kære Ven. 
(Fader, skil ej to Hjerter saa)
1897

Den lille Hedelærke.
 Smuk Kærligheds-Romance
1897

Vi sejled op ad Aaen 
eller En Tur til Fruens Bøge
1897

Der var ensomt og trist paa min fattige Kvist
eller Bær min Rose hjem
1897

Den nye Vals. 
En ung Piges Glæde over den bekendte Vals
1897

En lille Pige i rødt, en lille Pige i blaat. 
Variation til en bekendt Københavnervise
1897

Paa den Galej skal jeg dog aldrig mer.
Den sidste nye Københavnervise 
1897

Den evigglade Vise
 om den søde Ludovika og den døve Grosserer.
Hvorledes hun drejede Grossereren en ordenlig Knap,
men tilsidst blev den dog opdaget,
med mere som denne rare Vise indeholder
1897

Den yndede Varietevise 
Man kan se det nedefra.
Lidt om Bech-Olsen, Niemann, om Frelsers Taarn,
den fine Tone paa Cyklebanen,
og naar Damer kør paa Sporvogn
1897

Den sidste nye gemytlige Revuevise
om Østerhornum Skandalen,
om Præsten, der raabte med Pærer og Blommer,
om Børnehjem og Smede-lock-outen
1897

Jeg gør det ikke med den Kjole paa.
Fornøjelig og bekendt Københavnervise
1897

Naa da da da!
Du væm'lige Pige, hvor skulde du ha'!
1897

Den glade Maren Ammes Tingelingeling,
som hun har beskrevet for dem derhjemme.
Den nyeste Vise
1897

Vi Tjenestepiger, vi Tjenestepiger,
Vi har det jo bedre end Grevinden, naar vi vil.
En rigtig Vise for glade Piger
1897

Vise om den fede Malle,
eller Hun var for tyk!
1897

Gof, Gof! 
eller den morderlig grinagtige Vise
om Menneskeæderne i Cirkus
som spiste et Menneske med Hud og Haar,
men som dog blev levende igjen.
Skreven til Skræk og Advarsel for Ligesindede
 af et Øievidne
1897

Sang ved Dronning Louises Død
den 29. September 1898

Dronning Louises Bisættelse i Roskilde Domkirke
d. 15. October 1898.
Og Meddelelse om Bisættelsen

Sang ved 
Prins Christians og Prinsesse Alexandrines Indtog
 i København d. 26. Maj 1898.
Og: Om Festlighederne i København

Kejserinde Elisabeth af Østrig myrdet.
Og: Beretning om Mordet og Morderens Paagribelse
1898

En smuk Kærlighedsvise om den blinde Pige,
der ved Kærlighedens Magt fik sit Syn og blev lykkelig
1898

Troløs Kærlighed 
eller det forstyrrede Bryllup
1898

Kære Moder, hvorfor sover du?
Bekendt Folkevise
1898

Stine Top, Mine Hop, vi er Smaapiger to. 
De glade Pigers Vise
1898

Vi paa Landet, vi ta'r det med en knusende Ro.
Den nyeste Revuevise fra Landet 
1898

Vi ta'r det med knusende Ro!
Den nyeste Vise
1898

Vi gi'r den med Præstekrave paa!
1898

Ha ha ha ha! 
eller Lattervisen.
Den nyeste Revuevise fra København 
1898

Den nyeste Grinebidervise, 
eller en Revuevise af den rigtige Slags
1898

Den rigtige Vise om Dreyfus-Affæren,
med Beretning om,
 hvorledes han blev dømt og atter kom til Frankrig
1899

Skrækkelig Ulykke!
 Paa Hærens Laboratorium sprang et Hus i Luften.
 7 Soldater dræbtes, 3 saaredes, en civil Mand kvæstedes.
Og Beretning om Ulykken
1899

Guldgraveren i Klondyke,
og hans Rejse der over med Skibet "Madam Pompadur"
1899

Ny Soldatervise
Afskedsvise fra 29 Christensen. Sølvgadens Kaserne
1899

Vise om Dagmar Hansen,
som ta'r det med en knusende Ro
1899

Aa hva' gø' de', aa hva' gø' de'!
Revuevise om Lock-outen og alle de andre rare Ting
1899

Den lille Gaasepiges Vals
1899

Kaptain Dreyfus' sidste Farvel
1900

Lock-out-Visen
1900

Ny Vise og Beretning
 om Balle-Lars og det gruelige Mord i Ugledie,
heel sørgelig at læse og endnu sørgeligere at synge.
Beretningen indeholder
 denne Forbryders Levnet og sidste sørgelige Endeligt
1900


Peter Barduns Hjemkomst med Valkyrien
under Prins Valdemars Kommando
1900

Hvad Sømanden trænger til.
Vise om Søfolks Undervisning
eller hvorledes Søfolk skal behandles i Land om Vinteren.
Med Beretning om den paatænkte Aftenskole for Søfolk
1900

Dansken har Sejer vundet,
 Hurra! Hurra!
 Vise om, hvordan Bech-Olsen lagde baade Grækeren Pierri,
Englænderen Tom Bradley, og Roeder i Amerika
pænt paa Ryggen 
og vandt Verdensmesterskabet og Bæltet.
Med Beretning om Brydekampen
1900

Over Bølgen.
 En smuk Sang
1900

Den nyeste Friervise.
Den fortryllende Kesten og Frieren
1900

Lykkelige Jim.
Frit efter den engelske Ballade
1900

De glade Pigers Liv paa Alleenberg,
hvilket af mange kaldes Træk, 
og hvorledes de faa Gyngeture, Chocolade og andre Rariteter, 
gratis af Herrerne
1900

Visen om Dukken,
og hvorledes Helene kom forkert afsted
1900

Københavnernes glade Børstevise,
som meddeler om de forskellige Slags Børst,
der gives i Verden
1900