Skillingsviser - billeder fra 1909 til 1918


Mindeblad
Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Marie's Død
1909

Prinsesse Maries Død
1909

Sang ved Prinsesse Maries Død
den 4. December 1909.
Med Beretning

De nyeste Begivenheder i Odense
1909

Op med ham! 
Hilsen til Portefølje-Christensen
"Danmarks Frelsermand"
1909

Visen om den faldne Storhed Peter Adler Alberti!
Alberti er færdig!
1909

Allersidste Nyt om Alberti
1909

Den nyeste Vise 
om det sørgende Kærestepar Hans og Maren fra Smørumnøre,
der saa skammeligen blev bedraget ved Albertis Svindlerier
samt en splinterny Vise om Alberti
1909

Sabroe og Barnet
1909

Fra Mordet i Øverød
1909

Det uhyggelige Rovmord paa Vesterbro,
hvor den unge Kommis Bjørn Bjørnsen
blev myrdet af Tyskeren Leander.
Med Beretning
1909

Nyeste Vise om Sædelighedsskandalen i Aalborg
1909

Gravrøverne i Roskilde Domkirke.
En gemytlig, men sandfærdig Vise
1909

Ny Vise om den store Ildebrand i Gedser
og Følgerne deraf
1909

Den ny Flyvevise
1909

Barndomsvennen med det gyldne Haar.
En smuk Sang om trofast Kærlighed
1909

Min Irmelin, min Rose
1909

Jeppe Aakjær:
 Jens Vejmand
1909

Sørens Fa'r.
Af Louis Levy. Sunget af Fru Oda Nielsen
1909

Farmerens Sang
1909

En ny og sandfærdig Vise om den gamle Præst.
Mon Fødselsattesten er fra 1819?
1909

Visen om Crisjan Krigsmand
1909

Sla'vet!
1909

Den sidste nye Vise om Dollarprinsessen
1909

Karen, hvor er du dog sød.
En smuk og livlig Kærlighedssang
1909

Visen om den falske Mette,
som sværmede saa forfærdeligt for Militær,
at hun slog op med Infanteristen for at faa Husaren,
som saa giftede hende, desformedelst Omstændighederne
1909

Ellen eller Den lille Havfrue.
 Allernyeste Vise om
 hvorlunde den kongelige Ballets Primadonna,
trods hartad utrolige Forhindringer 
dog tilsidst formaaede at hale (navnlig hale) 
en Premiereforestilling frelst iland.
Den 26. December 1909

Sig mig, hvor kan det være?
eller Storken den er dog en underlig én.
Visen om den unge Pige,
der vilde vide rigtig Besked om Storken
1909

En morderlig glad Vise om Nyhavn,
hvor der baade ved Dag og Nat er et farligt Ramasjang,
og hvordan den iøvrigt skær dernede
1909

Skorstensfejeren August, som fejede saa brillant,
 at alle Fruerne vilde have fat i ham,
og hvorledes han vandt den lille Annas Hjerte,
 da han gennem Skorstenen faldt ned i en stor Gryde Grød
1909

En gemytlig Sang om Revolutionen i Portugal.
Med Beretning
1910

En sørgelig Vise om Mordet i Gaasetaarnet,
hvor en Hotelkarl mishandlede og myrdede en gift Kone,
til hvem han bar Kærlighed.
Med Beretning
1910

Ny og sørgelig Vise
 om det store Barnerov paa Gammelholm
1910

Den allernyeste Vise 
om de kolossale Tyverier fra Korn-Kompagniet.
 "Havnens Alberti".
Interessant Beretning til Skræk og Advarsel for alle Ligesindede
1910

Holger Drachmann:
 Vi elske vort Land
1910

L. C. Nielsen:
 "Danmark!"
Vort Hjem, du danske Jord.
Fædrelandssang
1910

Vore sønderjyske Piger.
Deres store trofaste Kærlighed til Moderlandet
1910

J. P. Jacobsen:
 Irmelin Rose, Irmelin Sol!
1910

En smuk Kærlighedssang om Jørgen og Agnete,
som først i Døden blev forenede,
fordi Jørgens Fader, den strenge Adelsmand
satte sig mod Sønnens Forbindelse med en Pige af ringere Stand
1910

Laurits Olsen: 
Den Arbejdsløse.
En smuk Vise om den arbejdsløses trange Kaar
1910

En smuk Vise om Lars Post,
som maa trave Mil paa Mil rundt til Hjemmene,
hvor han bringer baade godt og daarligt Nyt
1910

Niels Husmand. 
Visen om den fattige Husmand,
 som trods sine trange Kaar  
dog føler sig glad og tilfreds ved Livet
1910

Min lille Søster. 
En smuk Vise om Broderens Sorg over sin lille Søsters Død
1910

Min søde, lille Bro'r.
En smuk Sang
 om en god Drengs Kærlighed til sin lille, syge Broder
1910

Jeppe Aakjær:
 Jens Fisker
1910

Han klarede Pynten.
Naar det kuler af Nordvest
1910

Paa Revlerne.
Et Drama paa den jydske Vestkyst.
Erindring fra en Stranding ved Vesterhavet
1910

Havets Ofre.
En natlig Stranding
1910

Naar Svendsen flyver!
Folkelivsbillede
1910

Jeanette og Jens Vejmand i den grønne Skov.
Sang-Spøg
1910

Jeanettes Maaneskinstur
og hvad Eventyr hun havde i de maaneklare Nætter
1910

Lille Gerda
 eller Mon det er Kærlighed?
1910

"Saad'n med Haanden!!"
eller Jakobine paa Eventyr.
Øjebliksbillede fra Strøget
1910

Visen om "Peter".
Sunget af Folkesangeren Peter Jensen
1910

Visen om den berømte Professor Labri
1910

Nyeste Vise om Cigaren 
eller Gefundernes Fressen.
En delvis sandfærdig Beretning om hvorlunde en hvass Civilist 
først lod sig bloche for en Cigar af en kongelig Livgardist
og bagefter satte en Elektro-Plet paa hans Soldaterære
1910

Laurits Olsen:
 Kulsamlerens Vise
1910

Juvelsamleren.
 En smuk Sang om den fattige Mand,
der med Posen paa Ryggen samler Kul ved Skibene
og glad gaar hjem og skaber Varme og Hygge paa sit Tagkammer
1910

Den morsomme Flyve-Vise
1910

Sidste nye Flyvevise
1910

Kysse-Vals
1910

Ben Oldermand.
En munter Vise forpaa og en dito bagpaa, begge af Slagsen
1910

De' var Ta'vet!
En morderlig, grinagtig Vise om Josefine
 der kunde drikke, men ikke spise
1910

Du maa skam ikke puste Lyset ud.
En ustyrlig grinagtig Vise om lille Anna,
som var saa bange for at hendes Kæreste - Knud -
skulde puste Lyset ud
1910

Gaa hjem og skamme Dem.
En vældig gemytlig Vise, som kan synges af alle
1910

En gemytlig Vise om det sidste nye Slagord
Skær dig ikke!
1910

En ny Vise
 om Mord-Attentatet paa Preussens elskede Konge 
1911

En smuk Sang om Tycho Brahes Farvel
1911

Lille Fris eller Barnemordet i Herning.
Med Beretning
1911

Lille Elva. 
En smuk Sang om den lille Pige,
der sporløst forsvandt fra sit Hjem,
og først fandtes fire Uger efter, druknet i Fælledparken.
Med Beretning
1911

En ny og alvorlig Vise om de skrækkelige Tider,
med Betragtninger
 over Menneskenes Handel og Vandel i Almindelighed, 
som og over Kunst og Moral i Særdeleshed
1911

"Clemensborg"s Brand! 
En fornøjelig Vise om den vældige Brand paa Clemensborg,
hvor 2000 Korsetter under Kanontorden fra "Vaabenkammeret" 
gik op i Røg,
og en Pige i dybeste Negligé blev "reddet" fra Taganlæget
1911

Den allernyeste Vise
 om Peter Sabroe og de københavnske Politibetjente
samt den eventuelle Afslutning i Skern Arrest
1911

Den nyeste Vise om Peter Sabroe og Politiet
samt den frygtelige Battaile i Hjørring
med Bech-Olsen og Cow-Boyserne,
hvor Peter desværre blev trakteret med "Bokserstød"
efter dansk-amerikanske Regler!
1911

Høst-Vise ved Fri-Lørdagen i Randers.
En lille Historie om Kærlighed og den Slags
1911

Josefine med Bukse-Skørtet. 
En gemytlig Vise 
om det berømte Klædningsstykkes Præsentation paa Strøget,
og de bedrøvelige Følger.
Med talrige Illustrationer
1911

Buksevisen.
 En knusende gemytlig Vise om det tvedelte Skørt,
og hvorledes det kommer til at gaa,
naar Damerne skal bære Bukserne
1911

Spejdervisen.
En lystig Sang for alle raske Spejdere,
naar de er paa Spejder-Udflugt eller paa Marsch-Ture
1911

Smaafuglenes Bøn. 
En smuk Sang om Fuglenes haarde Kaar i Vinterens Kulde
1911

Venter paa Mo'r. 
En rørende smuk Sang,
om hvorledes de smaa Tuller med Længsel venter paa det Øjeblik,
da deres egen lille Mor skal komme hjem til dem
1911

Admiralens Hustru 
eller Dydens Belønning.
En ny og rørende Vise om Sømandens dygtige Hustru,
hvad hun udrettede, mens Manden var paa Havet,
og hvorlunde hun tilsidst belønnedes derfor.
Samt udførlig Beretning
1911

En splinterny Vise om Gerhard Petter,
hans Liv og Levned paa Søen og paa Landjorden
indtil denne Dag den 11. Maj 1911

Knold og Tot.
Øjeblikkets populæreste Vise.
Synges med stort Bifald af
 Salonhumoristen og Bondekomikeren Michael Kjær
1911

Visen om Petersens Beklagelse
over "Jeanette i den grønne Skov",
som synges og tralles fra Morgen til Aften,
fra Kælder til Kvist, baade i Byen og paa Landet
1911

Augusta.
 Av Av Augusta!
En grinagtig Vise om Augusta, som lige til sin Død
 brændte sig paa mange forskellige Maader.
Øjeblikkets populæreste Vise
1911

Den dydige Malene.
 En fornøjelig Vise om den dydige Malene, 
som vistnok ikke er saa dydig endda,
men som længes svært efter en Mand,
som hun rigtig kan kæle for.
Synges paa alle Varietéer
1911

Vise om en øndig Pie,
forfattet af en forsmaaet Elsker.
En fornøjelig Vise om en Pi'e, 
som forsøgte at bilde Folk ind, at hun var en rigtig "Jødetøs"
1911Da Karoline blev Politibetjent.
En morderlig grinagtig Vise om det mærkelige Fænomen i 1911.
Hvornaar Skal Damerne være Soldat

En sørgelig Vise
 om Verdens største Dampskib "Titanic"s Undergang
 den 14. April 1912,
ved hvilken c. 1601 Mennesker fandt deres Død i Atlanterhavet.
Med Beretning

En ny Sang om Kæmpedamperen "Titanic"s Undergang,
hvorved ca. 1600 Mennesker omkom i Bølgerne
1912

En sang om den store Jerbaneulykke i Sverrig
1912

Det skrækkelige Rovmord i Holsteinsgade,
hvor Blikenslagermester Carl Kock
 om Morgenen den 7. December 1912
fandtes liggende Død med overskaaret Hals.
Morderen er paagrebet.
Med Beretning

Jeppe Gaapaakjær:
Niels Vognmand
1912

Lille Mo'er. 
En lille Piges rørende Sang om
 hvad hendes Moder maa gennemgaa
og hvor smukt hun tænker at hjælpe sin Mo'er,
naar hun bliver voksen
1912

En ny og gribende Vise
 om den fyrgterlige Begivenhed den 6te denne Hujus
hvor en ædel Kæmper for Sandhed og Ret
blev demonstreret eller udpebet af sine Auditorier eller Tilhørere
1912

Vi Redningsfolk er lidet estimeret. 
En liden Vise om den fattige Students Ophøjelse til Rigdom og Ære,
hans Skæbne i Fortid og Nutid, Fremtid og Førfremtid,
samt Redningsfolkenes kække Daad
 med alle Viderværdigheder og tilhørende Adspredelser
1912

Det er det vi saa gærne vil ha'.
Den mest populære Varite-Sang
1912

Aah, hvor det gør!
 En gemytlig Sang, som kan synges af enhver
1912

Hør Frederik!
 Du maa være fjollet.
En grinagtig Vise om Frederik,
 der gør stik modsat af, hvad alle andre gør
1912

Nissernes Julegilde
1912

Nyeste Valg-Vise!
Skrevet i Anledning af Folketingsvalget 20. Maj 1913.
Tilegnet alle Partier.
Kan synges af enhver Vælger,
enten han er paa Valglisten eller ej

Vise om den frygtelige Jernbane-Ulykke
den 26. Juli 1913 ved Sneum,
hvor Toget til Esbjerg løb af Sporet
og 16 Mennesker blev dræbt, 2 haardt saarede,
12 let saarede og 1 savnet.
P. Sabroe er dræbt.
Med et Øjenvidnes Beretning om Ulykken

Vise om den store Jernbane-Ulykke ved Bramminge,
hvor 15 mennesker omkom og mange saaredes.
Med Beretning
1913

Sang om Jernbaneulykken ved Bramminge
Lørdag 26de Juli 1913

Den store Jernbaneulykke ved Bramminge
Lørdag den 26. Juli 1913

Modet paa Blikkenslager Koch
1913

Flyverens Død.
Vor kække Militær-Flyver Ulrich Birch er død,
efter at være styrtet ned med sin Maskine.
Med Beretning
1913

Visen om den ny Postdamper
mellem Fejø-Femø-Askø-Bandholm
1913

Den rigtige, gamle Soldatervise.
Genoptrykt i Anledning af
 Alarmerings-Mobiliserings-Øvelserne i Danmark
 i September i Aaret 1913

Den hvide Slavehandel i Grenaa.
Et mørkt Blad af Grenaa Theaters Historie.
Genfortalt i syv Vers,
ligesindede til Afsky og til Skræk og andre til et godt Eksempel
1913

Den lille Piges Død. 
En smuk Vise om en lille 12-Aars Pige,
 der havde 6 Søskende, hvis Fader var blind og Moder død,
og derfor maatte tjene sin Føde paa Landet
1913

Du beder mig Mor! 
En Kvindes Kærlighed.
Et Drama for Livet!
1913

Invaliden.
 Spillemanden fra Gaden.
En gammel Krigers Minder
1913

Oh, væk mig tidlig, lille Mo'r, før Herrens Sol opstaar.
En rørende og smuk Sang om den lille Else,
som var saa glad ved Livet,
men som Vorherre tog saa tidlig bort
1913

Moder, du maa ikke græde 
eller Sømandens Hjemkomst.
En smuk Sang om Sømanden, der blev reddet
og kom hjem til sin angstfulde Hustru og sin lille Pige,
medens Kammeraterne maatte blive derude
1913

Aah, du lille, søde Maggi. 
En lille Kærlighedsvise
1913

Dernede i Sachsen der levede en Gang.
En rørende smuk Sang om den smukke Hyrdinde,
som gik i Døden med sin Elsker, den kække Bjergbestiger
1913

Der nede i Sachsen der leved' en Gang -
En smuk Kærlighedsvise om en ung Bjergbestiger,
som forelskede sig i en saa vidunderlig skøn Hyrdepige,
og ders sørgelige endeligt
1913

Hør, du lille, danske Pige. 
En glad og gemytlig Vise 
om vor egen gode, lille, varme danske Pige,
som brillant kan staa Maal med
 baade de spanske, franske og italienske Piger
1913

En smuk Sang om den lille danske Pige
1913

Tango-Visen 
eller Har du mig kær?
En rigtig gemytlig Sang om den moderne Dans "Tango",
som nu danses overalt
1913

Nu flyver jeg!
 Hansa-Visen
1913

Films-Visen. 
Levende Billeder.
En Sang med Humør i, tilegnet alle glade Mennesker
1913

Pjerrots Vise 
eller Pjerrot han maa ikke græde.
En smuk sang om den stakkels Pjerrot,
der altid skal være glad, selv om han er bedrøvet.
Øjeblikkets populæreste Vise
1913

Kille-Visen.
En vældig Sjov-Sang om den kilne Clothilde
1913

Den kvindelige Chauffeur.
En morderlig grinagtig Vise om Frøken Bilenberg,
som hugger alle Turene fra sine mandlige Kollegaer
1913

Den lille Laurine. 
En grinagtig Vise om den lille Laurine,
der trods alle mulige Uheld og megen Modgang
altid sad den næste Dag ved sin lille Maskine
1913

En gemytlig Vise om Bankrøverne.
En grinagtig Vise om det store Bankrøveri,
 som vækker saa stor Opsigt
1913

"Mester og Tegnekarl"
eller En ganske ny og bedrøvelig Vise om,
hvordan det kan komme til at gaa paa en Tegnestue,
og som gaar paa to Melodier skiftevis hver anden Gang
1913

Da Jakob blev alarmeret.
En temmelig sandfærdig Beretning om,
hvorlunde en gammel Kriger kan blive alarmeret
ved Udsigten til at blive alarmeret,
men dog kan ende med at faa et lysere Syn
ikke alene paa selve Alarmeringen,
men ogsaa paa alt det deraf flydende - navnlig det flydende
1913

Aah, Mathilde! 
En Vise om den lilde milde Mathilde,
 der en Aften silde Skum bestil'de, 
og hvorledes det blev en Kilde til et Gilde, 
der endte meget ilde
1913

Siste ny Vise om Tilde.
Morsom Beskrivelse om alt, hvad Tilde gerne vilde
1913

Ja, de' var et Amagergilde.
Den gemytlige Amager-Vise, som synges af Alle
1913

Hiv og Sving!
En morderlig grinagtig Vise
1913

Ny Variation paa den populære Melodi:
Malongo fra Kongo.
Vældig grinagtig Vise om den sorte Mand,
der elskede de hvide Piger
1913

Skal vi have Krig? 
En rask Sang for dem,
der er indkaldt og for dem, der er hjemme
1914

Følelser paa Melodi
 sat i Bevægelse i Anledning af Verdenskrigen 1914

Den Mægtige Brand i Svogerslev ved Roskilde
den 31. Oktober 1914.
Med Beretning

Udvandrerdamperen "Empress" Undergang
1914

Et skrækkeligt Mord-Drama i Fjeldstrup d. 8. Marts 1914.
Med Beretning

Visen om de store Banktyverier i Aalborg,
hvor nogle unge Levemænd har gjort sig selv tilgode,
medens de har taget andre ved Næsen
1914

"Du gamle Marine".
 Fra Fregatternes Tid
1914

Jens Klyvergasts Vise
1914

Sømandssang
1914

Pensionisternes Vise
1914

Maanens Straaler spille.
Den smukke Maaneskins-Serenade, som nu synges overalt 
1914

Husker Du det var i Maj
1914

Elskovs-Sang
1914

Lille Ellen, husker Du!
En Vise om de rare Minder fra Dyrhavstiden,
hvor de To lærte hinanden at kende, blev forlovede, gifte
 og nu lever paa Minderne
1914

Min kære, gamle Vold.
Erindringerne om den gamle Vold,
som gemmer saa mange smukke Minder
1914

En smuk Sang om den lille Pige ved Telefonen.
Mel.: Frøken, giv mig Himlens Nummer
1914

Køb Blomster!
En rørende, smuk Sang om den fattige Blomstersælgerske,
som maatte bøde saa haardt for et Ungdoms-Fejltrin
1914

Ny og bedrøvelig Vise om den gode Tone
og hvorlunde det gik Gardens Officerer
og Grossereren fra Fuglevad,
 fordi de lod Skægget klippe!
1914

Der er lang, lang Vej til Søborgmose.
En rask Soldatersang
1914

Den nyeste Soldemarsch.
En Vise med Fut og Knald for enhver, 
der holder af at "slaa et Slag"
1914

Visen om Agathe, 
om hvorledes hun nød Livet
og drak af Dunken og døde da den ikke længer ku' ta' de'
1914

Mutter har ingen Vinger paa, men en "Vinge" hun nok kan slaa.
En morsom Vise om "Mutter",
 der begyndte som en Engel, men endte som en Havgasse
1914

Visen om Herr Meyers Bukser
1914

Fluekrigen. 
En gemytlig Vise om Fluerne,
som fluks skal forlade Stuerne
1914

Visen om 
For min Pa' og min Mama
1914

Mindesang i Anledning af Dyrskuet
1915

En gemytlig Sang om Bakken før og nu.
 Ikke nu - men nu 1915

Beretning om hvorlunde to gamle Venner fandt hinanden
i det Herrens Aar 1915
 efter samfulde 25 Aars Adskillelse

En munter Sømandsvise om det gamle Dampskib "Peter"
1915

Sikringsmændenes Vise.
 En glad og gemytlig Vise om hvorledes Sikringsmændene
 efter de anstrengende Marscher
tilbringer deres Tid med Løjer og Langkaal
1915

Køb Blomster
synges hver Aften af Frk. Ebba Larsen i Sønderbros Variete
1915

Ship, Ahoy! 
Kærlighed til de blaa Sømandsgutter,
 som vi alle holder saa meget af
1915

Visen om Ingeborg, 
den raske Fabrikspige,
der holdt formeget af København ved Nattetid,
og hvorledes det gik hende
1915

Tre Konger paa Rad! 
En grinagtig Vise omhandledende Tre-Konger Mødet
 og meget andet
1916

Koster-Valsen.
 Kærlighedsvise om Ungersvenden,
der vilde danse Livets Dans med sin lille Veninde
1916

O, Anna, du dejlige Mø.
 En morsom Kærlighedsvise om Knud og Annas Kærlighed
1916

Charlotte!
 Den grinagtige Vise om hvorledes Charlotte 
ganske fordrejede Hovedet paa en Ungersvend,
der kun vilde være Ven med hende for en Tid
1916

Visen om Othilde Hansen!
 En gemytlig Vise om Følgerne af
 at lade sin Ven blive gode Venner med sin Forlovede
1916

Brændt a'. 
En gemytlig og fornøjelig Vise
 om hvorledes man kan blive brændt a'
lige i det mest spændende Øjeblik
1916

Langsomt men sikkert
 eller Kommer vi ikke i Dag
saa kommer vi i Morgen otte Dage
1916

Variationer over det gamle Mundheld:
"Der er ikke længe mellem Snapsene"
1916

En ny og sørgelig Vise, 
der paa en gammel og rørende Melodi fortæller om,
 hvorledes man i Hobro led Vandtrangens Kvaler
og ved en Himlens Styrelse blev reddet ud deraf
1916

En liden Vise
 om hvorlunde Fru Anna fik digtet en lille Vise
 paa 18 Vers til Rudolfs Fødselsdag
og hvorledes denne Vise blev til
1917

Verdenskrigen 
og De Store og de Smaa
1918

En splinterny Maksimal-Krigs-Vise.
En tilforladelig Beretning om,
 hvorledes Krigen ved Hjælp mange Slags Mærker
føres og "mærkes" her i Landet.
Maa synges under Erlæggelse af Rationeringskort
1918

Denne Sang handler om Morderen, Chauffør Jensen,
Abel Katrinesg., København,
der myrdede og brændte sin Hustru
1918

En ny og sørgelig Vise om Hertugen af Choseul Praslin,
der ynkelig omkom sin Gemalinde i en Seng,
saa og noget om Mammesel Delussi
1918

En splinterny Vise paa Melodien Min Kones Mand
der omhandler hvorledes "Min Mands Kone"
gør de samme gale Streger som sin Ægtehalvdel
og alligevel til enhver Tid har Krammet paa ham
1918

Spar paa Gassen Madam Dik!
En grinagtig Vise om de dyre Tider
hvor man ikke mere kan gasse sig ved Gassen
1918

Den tykke Jensen.
En morsom og grinagtig Vise
1918