Skillingsviser - billeder fra 1850 til 1859


Sang om Damperen "Hekla"
der sønderlemmede
 det slevigholsteenske Skruedampskib "v. der Tann"
Natten mellem den 21de og 22de Juli tæt ved Travemünde,
 der endte med et stort Luftspring
1850

Sang om Damperen "Hekla",
der opbragte 5 preussiske Coffardifarere
ligefor Næsen af 5 tydske Orlogsmænd og 9 Kanonbaade
1850

Krigs- og Mindesang om Slaget ved Idsted,
hvori de Danske efter en haard og blodig Kamp i 12 a 14 Timer
vandt en fuldkommen Seir og drev Fjenderne tilbage
fra deres stærke Forskandsninger ved Stenderup og Idsted
til i nærheden Rendsborg med et Tab af
1200 Døde, 1400 Saarede og over 1700 Fanger, ialt 4300 Mand;
skjøndt denne Seir ogsaa kostede os 439 Døde, 2718 Saarede
og 614 Savnede, ialt 3771 Mand,
hvoriblandt General Schleppegrell og flere høie Officerer
1850

Hæderssang for General Schleppegrell
1850

Slaget ved Idsted,
den 25de Juli 1850

En ny Vise om Seiren ved Idstedt,
i Slaget den 24de og 25de Juli 1850

Holger-Danske-Slaget 
den 25. Juli 1850.
Af N. F. S. Grundtvig

Seiers-Torsdagen i Juli 1850.
Af N. F. S. Grundtvig

Den tappre danske Livgarde til Fods i Slaget ved Idsted
1850

'
Soldat Anders Andersens Helnæs Død og Endeligt
ved 3die Forstærknings-Bataillons 1ste Comp. Nr. 159
paa Idsted Mose den 25de Juli 1850

En Sang i Anledning af tvende Brødres Død i Krigen,
den Ældste Erik Andersen Helnæs
 ved 3die Jægercorps 3die Comp. Nr. 62,
død d. 23 August 1848,
og Anders Andersen Helnæs
ved 3die Forstærkn.-Bat. 1ste Comp. Nr. 159
faldt for en Forræderkugle i Slaget ved Idsted
d. 25. Juli 1850

Vise om det gruelige Luftsyn,
der skal have viist sig over Insurgentleiren,
kort efter Idsted-Seiren
1850

Ny Vise om Frederiksstads Bombardement og Bestormelse
i October Maaned 1850

Stormen paa Frederiksstad.
Ny Vise af Jørgen Hansen fra Folevad ved 4de Bataillion,
som blev saaret i Kampen ved Frederiksstad
1850

Frederiksstads Bombardement,
som varede i 6 Dage fra 1ste Oct. 1850

Ny Krigs-Vise for danske Tropper
1850

Landsoldaten og hans Pige
eller Hilsen til Hjemmet.
Sang for Tropperne, som vende tilbage med Laurbær fra Krigen
1850

Den blinde Soldat Jens Nielsen Karlebo
 og hans troe Pige Ane Kirstine Nielsdatter
som havde Bryllup i Holmens Kirke den 29de Januar 1850,
efter han havde mistet begge Øine i Slaget ved Fredericia

En ny Vise om en Piges Utroskab imod sin Kjæreste,
medens han var med i Krigen
1850

Søren Snystrups Klage over sin utro Ven
1850

En moersom Kjærlighedsvise
 til Soldat Peter Hansen Skottemarks utro Kjæreste
1850

Soldaternes Drikkevise, 
og: Skal man troe Tydsken? 
Politisk Vise
1850

En ny Vise om Kanonbaadskokken,
 som fik Kanonfeberen, i en Affaire inde i Slien,
samt et Brev fra samme Kok til hans Ven, Pedder Nielsen, 
med Beretning om bemeldte Affaire,
til særlig Fordeel og Nytte for Dem,
som ønske i Fremtiden at skrive ortographisk
1850

Trainkudsk Peer Jensens Bedrifter.
Forfattet af ham selv til Moerskab for Kammeraterne
1850

Blaae-Jens,
som nok kunde have skaffet Fred,
dersom han barestens havde faaet Lov at gaae med
1850

Herr' Madsens Rejse til Californien.
En ny Vise om hvorlunde Volontairer og andre pæne Mennesker,
paa den allerbedste Maade af Verden,
kan blive deres Rykkere qvit
1850

Ny Vise om Consumtionens Ophævelse
forfattet til Trøst og Husvalelse
 for de næringsdrivende Borgere i Staden Kjøbenhavn
1850

Afskedsqvad til den gamle Branduniform
1850

Klage-Sang af Lars Peter Rasmussen fra Steenmagle Bye,
som har lagt syg i 6 Aar
og inderlige Tak til hans Doctor, og andre gode Mennesker,
som har hjulpet ham tidt i hans haarde Nød
1850

Ni Skaaler
1850

Kjøbenhavnernes Hilsen 
til Heltene fra Idstedt, Midsunde og Frederiksstad
1851

Seierskrandsen, 
tilegnet Danmarks brave Land- og Søkrigere,
for den gjenvundne Fred 1851

Soldatens Hjemkomst
1851

Velkommen til den danske Landsoldat
1851

Kjøbenhavnernes Hilsen 
til vore hjemkomne tappre Krigere
1851

En lille munter Taksigelses-Sang fra Soldaterne
til Kjøbenhavns ærede Beboere
for Velkomsten efter Krigen
1851

Sang i Anledning af Fredens Afslutning
1851

Ny Fredsvise
1851

Sang i Anledning af Slaget ved Idsted
1851

Ny Vise om Soldaten som er bleven borte i Krigen,
og ikke funden iblandt de Saarede eller Døde.
Hans Christiansen Kløversted,
ved første lette Batalion 3die Comp. Nr. 146
1851

Udførlig Beretning
 om Tardinis femte og sidste Luftreise og Død, 
 den 14de September 1851

Ny Vise om den store Kjæmpeballon!
1851

Landsforræderen Hetugen af Augustenborgs gamle Minder
1851

Den nye Spise-Seddel 
eller Hjørnekjælderen
1851

Fastelavn 1851

Hertugen af Augustenborg er landsforviist!
1852

Den daarlige Tid 
eller Flyttedagen i 1852

Fiskerne i Lynæs sørgelige Skjæbne
og flere ulykkelige Følger af Orkanen,
 som rasede den 2den og 3die October 1852

Johan Behrens 
eller rædselfuld Opdagelse i Ladekop,
 hvor en Bonde indespærrede sin Søn i 14 Aar i en Kjælder
 fordi Sønnen vilde ægte en uformuende Pige
1852

Røverhøvdingen Alex Scharnofski
og hans 95 Mand stærke Bandes Rædselsgjerninger
1852

En Beretning fra Hunden Trofast
angaaende Hundekrigen paa Volden
og hvorledes den blev taget til Fange,
men endelig ved sin Herres Hjelp slap løs igjen.
Hvad mere som denne Vise indeholder.
Synges af Trofast med Chor
1852

En ny Vise og Beretning om de modige holsteenske Soldater,
som Søndagen den 26de Septbr.
 iført Nattrøie og Underbuxer 
og en skrækkelig Dyrendal ved den venstre Side
vilde myrde alle Mennesker
 som passerede Adelgade og Sølvgade i Kjøbenhavn
1852

En Toldassistents Bedrøvelse over sin Reduction
fra første April 1852

Aaben Protest.
Bageren contra Redacteuren af "Folkets Nisse"
1852

Stegekjælderen 
eller de Fattiges Restauration
1852

En flunker, splinter og nagende ny Vise 
om Schustergesellen "Peter" og Dandsedukken "Ida,"
til Belæring, og særdeles nyttig for alle "Ligesindede,"
især i denne saa stille Tid, og dette saa sørgelige Aar,
da vor ældste Enkedronnings Død og "den stille Uge"
 indtræffe under Forening
1852

Tvende gudelige Sange
1852

Det glade Bryllup
 med den rige Mands Datter og den fattige Karl
1852

Niels Frierie til Naboens Ane
1852

Rekruttens Farvel til sin Pige
1852

H. N. Sörensens Bekjendelser til en Ven
 om sin Ægtestand
1852

Den lillebitte Pige.
Advarsel for unge Mandfolk,
forfattet som Parodie paa "Den lillebitte Mand"
1852

Den rædsomt store Pige.
Parodi paa "Den lillebitte Pige"
1852

Næse-Billardspilleren. 
En Beretning om: at der nu inte mere behøves: 
Queuer til Billardspil, 
men baresten: Sin egen Næse, oversmurt med lidt Kridt.
Beskreven og tilegnet alle næsebesatte Billardspillere
1852

En ny og moersom Vise 
om Lars Sørensens Fataliteter paa Casino-Maskeraden
1852

Fastelavn 1852

Mærkværdigt Mord, 
begaaet af en Bonde og hans Kone ved Metz i Frankrig
 og bragt for Lyset ved en Slagterhund.
Henrettelse den 2den November 1852
1853

De Forladte
 eller den smukke Hyrde Esteban og den skjønne Fauchon. 
En sandfærdig Historie af det spanske Røverliv
1853

En ny rask Opmuntringssang for dem,
som ønske at reise til Australien
1853

En ganske ny og fornøielig 
Markedsvise om mig og Peter,
der kom til Markedet i Assens
til fordel for cholerabetrængte Landsmænd,
den 19de September 1853,
hvor det gik saaledes til, 
at Peter kom muggen og krakilsk derhen,
men gik kisteglad derfra;
med mere som dennne lystige Vise indeholder

Den danske Soldat i Altona i 1853

Ny Vise forfattet af Invalid Johan Koefoed,
som blev saaret den 6te Juli 1849 i Slaget ved Fredericia.
Sælges til Fordeel for Invalid Johan Koefoed
1853

En Soldats eenfoldige Tanker 
over Guds Aabenbarelse i Naturen
1853

Fortrøstning til Guds Almagt.
Naar Nøden er størst, er Guds Hjælp nærmest,
og styrker os ved Bønnen
1853

Ægtestandens Lykke 
eller den glade Mand
1853

Jens Hansen til sin Hjertenskjær i Ishøi
1853

En ganske ny Vise
 forfattet af en Tjenestekarl paa Sonnerupgaard,
til sin utro Kjæreste Karen Nielsdatter fra Sodrup By
1853

Den troløse Gaardmandssøn og den fattige Pige i Øllebye
1853

Den utro Ægtemand
 eller: Karen Larsdatters Vise til sin Mand i Ledøie By
1853

Mettes Luftfart
1853

Den forstyrrede Huusfred,
 eller: Manden med Nathuen
1853

Feiltagelsen, 
eller Fruen med Kakkelovns-Børsten
1853

En splinterny og fornøielig Vise 
om det store Pigebarn;
til Gjendrivelse af alle uhjemlede Rygter
 om de Smaaes Fortrinlighed
1853

En ny lystig Sang til alle lystige Selskabsbrødre
1853

Fastelavns-Løier i 1853

Astronomen Tycho Brahe's Spaadomme
 om Aarets gode og onde Dage,
optegnet af ham selv paa Uranienborg
 den 19de November 1569.
Tilligemed en kort Efterretning
 om denne berømte Mands Fødsel og Død
1854

En ny Vise om Overdrevsbonden,
 som vilde være Rigsdagsmand.
Til stor Opbyggelse for Bønderne i Herreløse, og Harløse
1854

En splinternye og meget moersom Vise
om den stærke Mand
(den franske Athlet Herr Ture,)
som kom til Kjøbenhavn og satte hele Byen i Røre,
men blev overvunden af Hestehandler Christian Hansen
og Tømmermand Christensen
1854

Vise om Præstens Datter i Taubenhain,
og Junker Falkenstein
1854

En splinterny Vise om en ustadig Pige
i Breinerød i Søborg Sogn
1854

Den Blindes Sørgesang.
Forfattet af Peter i Neiede, som i sin Ungdoms Vaar
maa friste den haarde Skjæbne, at være blind
1854

En sørgelig Vise.
 Forfattet af Anders Christiansen syge Kone, Karen Nielsdatter,
 som har været sengeliggende i 9 Aar
1854

Det gyldne ABC
1854

Bøn til Gud den Almægtige
1854

Mindesang over Morten Luther
1855

En ny Vise om den kjække Sømand Peter Vessel Tordenskjold,
som i ti Aar tjente sig op fra Matros til Admiral
1855

Ny Vise fra Udvandrene,
om Reisen fra Kjøbenhavn til Liverpool og derfra til New-York.
Ombord paa "William Ratbone," ført af Capitain Braett
1855

En gudelig Sang om en hedensk Kongedatter,
som gik i sin Faders Have at plukke Blomster,
og derved faldt i stor Forundring,
fordi disse Blomster vare skabte saa deilige af Intet,
og begjærte i sit Hjerte at kjende den Mester,
som af Intet kunde danne disse Blomster,
hvilket og skete, som Sangen videre formelder
1855

Den lille Ariebog. Nr. 4.
Indhold: 
Ved Vintertid, etc.
Der er et Land, etc.
Dengang jeg drog afsted.
Seer I hvem der kommer her.
Drik kun, drik kun, etc.
1855

Rigsdagsmanden, 
der har været til Middagsmad ved Hove!
1855

Bonden i Ulkestruppe Bye, 
eller hvor faaer de Fattige Lye?
1855

Ny Pepita-Vise i 8 Vers,
slutter med Raad mod Pepita-Galskab
1855

Det brudte Troskabsløfte.
Ny Vise til Ane Jørgensen paa Sneesløvmark,
der forlod sin Kjæreste, fordi han reiste til Kjøbenhavn
1855

En ny Vise om den troløse Pige i Vollersløv
1855

Bonden i Meerløse
1855

Lotte er sød.
 Man kan ogsaa synge, at Ane, Jane,
 Karen, Maren, Trine eller Mine etc. er sød
1855

Oles Fataliteter
1855

En saare lystelig ny Vise 
om Gaardmanden og hans Kone,
som reiste til Marked,
m. m., hvad denne Vise indeholder
1855

Hvis jeg var Keiser! 
En gammel Commersvise med nye Variationer,
samt Mester Jakels Vise: 
Min Mester er en farlig Himmelhund, faldera
1855

En Vise om Branden i Møntergaden
Natten mellem den 2den og 3die Mai 1856

En ny Sang i Anledning af den store Ulykke,
som nylig overgik et lille Selskab, bestaaende af otte Personer,
der anden Pintsedag samlede udseilede fra Horsens i en ny Baad,
for i Boller Skov at more sig.
Paa Hjemreisen udbrød en heftig Storm,
under hvilken Baaden kantrede,
hvorved Fem af Selskabet mistede Livet, som i Sangen berettes
1856

En Sang i Anledning af Mordet paa Niels Hansen i Broendehuus,
som blev begaaet Natten imellem den 11te og 12te October 1853
af Jens Henrik Christiansen Boye,
Anders Hansen Sørensen (Pranger) og Christen Hansen (Søsmed);
samt tillige om Mordet paa Pigen Ingeborg Rasmusdatter af Rold,
som blev begaaet d. 31te Marts 1852
af Peder Olsen og Maren Laurine Beathine Boye,
som var behjælpelig dermed.
Efterat Peder Olsen først havde qvalt hende,
 kastede de hende i en Grav,
hvor hun fandtes om Morgenen den 1ste April.
Den over Hovedmændene Jens Boye og Peder Olsen
 afsagte Dødsdom ved Halshugning blev fuldbyrdet
 den 15de og 16de August 1856

Fætter-Jeremiade 
og Herr Trane
1856

I en Fart
 eller hvorledes Gaardmand Peer Peersen i 1 Dag lærer:
 at snakke med
1856

Vise om Præstens Datter i Taubenhain,
 og Junker Falkenstein,
samt hans Historie efter hendes Død
1857

Den lille Ariebog. Nr. 3. 
Indhold: 
Min kjære lille Søster. 
I Kongelunden skal Brylluppet staae.
Boer jeg paa den tamme Bred. 
Jeg troer forvist jeg døer tilsidst.
 Danmark deiligst Vang og Vænge
1857

Den lystige Fætters Fastelavnsvise 1857

En splinterny Vise 
om det skrækkelige Mordattentat paa Keiser Napoleon den Tredie
 den 14de Januar 1858

Sandfærdig Beretning
 om Attentatet paa Keiseren og hans Kone i Paris 
den 14de Januar 1858

En høist flot og grinagtig Vise
 om Orsini, der vilde myrde Keiseren med Brandere
1858

Morten Sørensens Mord 
paa Skovfoged Jens Pedersen og Hustru Maren Rasmusdatter
 ved Dronningborg Skov, den 19de Februar 1858, 
sandfærdig skildret, tilligemed en Vise om Mordet

Ny Vise om Ane Kirstine Olsdatters sørgelige Død
 i en Mergelgrav ved Holbek.
 Tillige en Beretning og Overrettens Dom 
i en fra Meerløse og Tudseherreds Extraret indanked Justitssag
 mod Arrestanten Johan Henrik Hansen
1858

Ny Vise om den verdensberømte "Pepita"
1858

Sennora Pepita de Oliva
1858

En ny Vise om det nylig opdagede Utroskab,
af Pigen Dorthe Kirstine Johansen,
imod Forfatteren af denne liden Sang
1858

Grethe og Gaardmandssønnen, 
eller Kindhesten
1858

Bønderkarlenes Krovise
1858

Den snilde Kone.
Da Manden fortidt til Kroen gik hen,
hun hurtigt fik ham kureret igjen 
1858

Ny Vise og Beretning 
om Ildebranden paa Frederiksborg Slot,
den 17de December 1859

Danmarks Seier over Svenskerne,
 ved Stormen paa Kjøbenhavn den 11te Februar 1659.
Mindesang om 200 Aars-Festen den 11te Februar 1859

Beretning 
om Svenskernes Beleiring og Storm paa Kjøbenhavn
den 11te Februar 1659
1859

Beretning 
om hvorledes en Kammerherre og Grevinde kom til Hoffet,
Ministerskifte, Slotsbrand, Kammerherrens Fald og Afreise etc.,
 fremsat i Vers.
 (Handlingen foregaaer i Afrika)
1859

En ny og deilig Vise 
om Nis Mathiesens Reise til Kjøbenhavn
og Grevindens Portræt
1859

Beretning om Huusmand Anders Christensen af Ryde, 
der var tiltalt for Mord paa Kone og 3 Børn
1859

Beretning og Sang om en Familiefader i Ryde,
Røgter Anders Christensen, 
der myrdede sin Kone og sine 3 Børn
Natten til den 13de Marts 1859.
Og en Vise
om Peer Lilles og Lars Frandsens blodige Slagsmaal

En ny Vise. 
Forfattet af Anders Christiansens syge Kone,
Karen Nielsdatter af Ledøie.
1843 blev jeg givt.
 To Aar var neppe gaaet,
førend Herren sendte mig en stor Sygdom;
jeg er værkbruden af Lemmer 
og er belagt med de haardeste Steensmerter
og har nu holdt Sengen i 14 Aar.
1853 forlod min Mand mig,
siden henlever jeg min Tid med Haabet til Gud
1859

Maries Kjærlighedshistorier,
 fornøielige i Begyndelsen, drøvelige i Midten, 
men saare lystelige udi Enden
1859

Matrosen som gik iland for at tale med sin Kjæreste
1859

Husaren i Klædeskabet 
eller Stedfortræderen
1859

En ny Vise om det gamle Sengehalm
1859

Schleswig-Holstein meerumschlungen, 
med 14 Illustrationer og et Titelkort over Landet, 
samt en dansk Oversættelse, forsynet med oplysende Noter. 
Tilegnet Hertugen af Augustenborg og hans Familie
1859

Gud, hvor det Barn ligner sin Fa'er!
Skrevet til Trøst og Husvalelse for alle Ægtemænd,
hvis Børn ikke have Faderens Næse
1859

Var jeg blot Keiser iaften!
 Satirisk, humoristisk og politisk Drikkevise for alle Selskaber
1859

Fastelavn 1859

En ganske ny Nytaarsvise 
for det nye Aar 1859