Skillingsviser - billeder fra 1860 til 1869

Se billeder af skillingsviser fra 1850 til 1859


Tre smukke nye Viser.
1. Sang til Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende
1860

Officiel Rapport over Slaget paa Høibroplads
Natten imellem den 9-10 Januar 1860,
indeholdende Politiet, Husarerne og Folkeoptoget,
tilligemed Pissouarens Endeligt paa Høibroplads, med meget Mere

Ny Vise om Optøierne i Kjøbenhavn,
Aaret 1860,
da visse Personer vilde have Løier med den trekantede Hat.
Tilligemed en fuldstændig Beskrivelse
 om hvad de sa'e og hvad de gøre

Tumulten i Kjøbenhavn,
i Januar 1860

Det gaaer galt, Deres Naade!
Vise om den store Hurlumhei i Kjøbenhavn
1860

Splinter Nyt, 
indeholdende:
 Sladder om Grevinden og Berling. Berlings Dom.
 Feribrandts Baset- og Vexel-Historie. 
Telegraphdepesche fra Korsør om Hans Madsens kone,
 som spiste de 14 Fricadeller m. m.
1860

En sørgelig Vise om Mordet paa 23 uskyldige Børn,
begaaet i Kjøbenhavn af en grusom Pleiemoder
1860

Ny Vise og Beretning om det skrækkelige Dobbeltmord,
som er bleven begaaet af en i Borgergaden boende
Snedkersvend Petersen,
der først har myrdet sin Kone med Øxeslag i Hovedet
og derefter skaaret Halsen over paa sig selv med en Brødkniv
1860

Den nyeste Roman, 
eller Kätchen hun stak a'!
1860

Ende paa Romanen.
Kätchen er kommen!
1860

Harald og Anna
1860

En ny Vise, digtet af Ane Sophie Hansen af Kjøge,
til sin Mand Niels Peter Larsen af Ølstykke
1860

Lad os elske hverandre og ha'e det saa godt!
1860

Sognefogdens Kirsten
1860

Et Kjærne-Qvad 
om hvorledes det gaaer naar man triller sig i Fløden
1860

En ny Vise om en utro Pige.
Digtet af Tjenestekarl Nicolai Andersen fra Qvistgaard Overdrev
1860

To Sange.
1. Jeg var en Pige paa femten Aar.
2. Vift stolt paa Codans Bølge
1860

En ny Crinoline-Vise af Ane Kokkepige,
som i en svær Storm gik tilveirs i en Crinoline,
og tilsidst faldt lykkelig og vel ned igiennem Skorstenen,
med Mere, som denne høist interessante Vise indeholder
1860

Til Hende!
1861

Danmarks Sorg og Ulykke!
1861

Ny Vise om den guldgule Chineser fra China,
hvor der er stort Oprør og hvor Keiseren nylig er død
1861

En gruelig Begivenhed,
som har tildraget sig mellem et Brudepar i Spanien
 i Sommeren 1861

Guds Haand træffer overalt! 
En græsselig, men tillige sandfærdig Begivenhed, 
som tildrog sig Aaret 1861 i Ispahan, Hovedstaden i Persien

Den tredobbelte Barnemorderske Ane Andersdatter
1861

En meget sørgelig Vise
 om den grusomme Bondepige Ane Cathrine Andersdatter,
der har ombragt sine 3 uskyldige Børn
(hvilke vare avlede udenfor Ægteskab)
ved at kaste dem i en Brønd.
Hun blev henrettet den 21. December 1861.
Tilligemed en fuldstændig Beretning om hendes Levnetsløb

En Sørgevise om den tredobbelte "Barnemorderske",
som udenfor Ægteskab havde født 4 Børn,
af hvilke hun dræbte 3.
Samt Beretning om hendes sidste Timer og Henrettelse
1861

Ny Vise om den græsselige Morderske,
der ombragte 23 Pleiebørn i Forening med sin Mand,
 samt Beretning om denne Udaad
og Noget om hendes hemmelige Henrettelse i Tugthuset
1861

Splinterny og sørgelig Vise
 om den Moder, som druknede sig med sine 5 Børn,
hvoraf kun 1 blev frelst
1861

Sølvtyveriet i Slotskirken, 
eller hvorledes en Guldsmed
 borttog en dejlig Sølvlysestage paa 600 Lod fra Slotskirken,
til stor Sorg og Qvide for en pæn Kone som saae det,
og som viste det meest beundringsværdige Mod
 ved at hente Vægteren,
der i al Griinagtighed snuppede Tyven, m. m.
som man kan læse sig til i Visen, naar man kjøber den
1861

Et sørgeligt Kvad om en fiin Conditor,
der havde en Kone ved Navn Rikke,
som altid gik med sorte Been, 
- hvisaarsag Manden i et gemytlig Øieblik
 slog hende ihjel af Overgivenhed og munter Lune.
Til Samtidens Opbyggelse
1861

En splinterny Vise
 om Kalvene i Peblingesøen og Slagterens Fortvivlelse,
samt hvorlunde hans Brøl reddede Kalvene fra at drukne,
saaledes at de kunde blive slagtede og spiste
 ligesom andre fede og rare Kalve
1861

En flunkende ny "Theater-Vise," 
om Det kgl. Theater, Casino og Folketheatret
1861

Sang for Rekrutter
1861

For de danske Søfolk
1861

Den muntre og lystige Sømands-Sang
1861

Allernyeste Pepita Vise,
 indeholdende Beskrivelse om hendes Ophold i Kjøbenhavn,
hendes Tilbedere og hendes Afreise.
Skreven til trøst for de Mange, 
som ikke havde Raad til at see hende,
men nok kunne betale 2 Skilling for en Vise
1861

Fru Pepita
3die Gang i Kjøbenhavn.
Et simpelt Brev fra Jens Olsen
 til sin Ven Ole Jensen paa Landet
1861

Pepita
2den Gang i Kjøbenhavn,
eller den forhenværende pepitagale Hr. Sørensens
 Omvendelse og Forbedring
1861

Om Jens Jensen, der var bleven pepitagal
og kom til Kjøbenhavn, hvor han troede at møde Pepita,
men tog feil af en almindelig Trækker
og maatte gaae hjem med blaae Øine
1861

Hurra for Tolleriet! 
eller:
hvorlunde den borgerlige Tollerist-Rekrut,  Peter Trippelsen,
 var til Præsentation for Generalen og fik en Blyhat,
 hvisaarsag hans Compagnichef maatte trække ham op af Grøften,
 samt hvorledes han kom paa Hovedvagten m. m.,
 hvorom nærmere Oplysning erholdes i denne Vise,
 forfærdiget ved en Bolle i Charlottenlund
1861

Augusta Weitzmann stak a',
eller en ny Vise om hvorledes den smukke Liniedandserinde,
der soleklart beviste, at hun kunde gjøre sine Ting
ligesaa godt og maaskee bedre end Kätchen,
hoppede af til Christiania med sin Sekretair
1861

En Pokkers griinagtig Historie,
som begyndte med en Student og 4 Mark,
men endte med at Grossererens Datter lærte Ladadida
og Studenten fik Kone og 80,000 Rd.,
Altsammen i Charlottenlund,
samt lidt om Grossereren,
 der sværmede for Arraks-Toddy med dobbelt Væge.
Virkelig passeret.
1861

Om Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn
og lærte Adskilligt, som hun ikke før kjendte
1861

Hvad Pigerne veed bedst Besked om!
samt hvad alle vi Andre ogsaa veed meget bedre end de Gamle
1861

Den var rigtig regnet ud! 
eller hvorledes en Muursvend 
med ganske almindelige Kundskaber,
faldt fra et Stillads ved 2den Sal og ned i et Læs Gjødning,
samt paa en høist vidunderlig Maade 
kom ud i Nærheden af Ølstykke,
hvorfra han vendte tilbage med en Satans net Kone
1861

Sagen er blot at man tager det gemytligt!
1861

Ny Fædrelands-Sang.
 Danmark. Kongen. Soldaten. Matrosen
1862

Den lykkelige Modeboutik,
og den yndige Dukke i Vimmelskaftet.
Samt Portrait af Lehnsgrevinde Lovise Danner
1862

Hilsen til Kong Karl den 15de,
ved hans Besøg i Danmark i Juli 1862

Hilsen fra Dannerfolket
til Brødrene fra Norden
den 11te Juni 1862

Næringsfriheden i Danmark
ved Kong Fredrik den Syvendes Lov
Anno 1862

Pengenes Magt! 
og Næringsfrihedens Goder!
1862

Studenternes Besøg
1862

En ganske ny Vise, eller:
 en kjøbenhavnsk Dames Erindringer og fuldstændige Beskrivelse
over Studentermødet i Kjøbenhavn,
samt lidt om de søde svenske Studenter
med hvide og sorte Huer, med og uden Kvaste.
Med et Anhang om den yndige, sortskjæggede Kong Carl XV
1862

 
Ny Vise om de svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn,
hvorledes de bleve vaade baade udvendig og indvendig,
og hvorledes Damerne vare saa forelskede i dem,
at - ja nok er sagt!
1862

En ny og sørgelig Vise
om den skrækkelige Ulykke i Hardley,
hvorved 215 Mennesker bleve levende begravede,
samt fuldstændig Beretning om denne sørgelige Begivenhed
1862

Dampskibet Austrias Brand,
bestemt fra Hamborg til New-York med 538 Personer.
Skibet gik i Brand derved,
 at man vilde røge med Tjære paa Mellemdækket,
 hvorved et Kar med den kogende Substants væltede 
og antændte øieblikkelig Skibet
1862

En sørgelig Sang samt Beretning om den gruelige Ulykke,
 som Søndagen den 20de Juli 1862 
foregik paa Fjorden mellem Nørresundby og Aalborg
 med Beretning om, hvorledes og af hvad Grund Ulykken skete

En sørgelig Vise 
om Soldat ved 11te Bataillons 1ste Compagni, Niels Hundelev, 
som ved den rædsomme Færgeulykke tilsatte sit Liv
 Søndag den 20. Juli 1862,
samt Beretning om
 hvor smukt hans Kammerater førte hans Liig over Fjorden,
da han skulde begraves paa hans Fødebyes Kirkegaard

Vise om det forfærdelige Complot
af Arbeiderne paa den nye Jerbane ved Gjentofte,
som var til at ta'e og føle paa,
skjønt det rigtig var sammensmedet
1862

En gefærlig Vise om Oprøret i Korsøer,
hvor en Slagtersvend ikke nøiedes med at slaae
Mesteren paa Panden med en Øxe, ligesom en anden Stud, 
men ovenikjøbet stak op paa Loftet
 og kylede de uskyldige Tilskuere Alting i Hovedet,
 saa at tilsidst Brand-Choret maatte rykke frem med Sprøiten 
og Borgerne med Høtyve
 og beleire den skjændige Menneskemorder,
som nu gratis vil faae Underviisning i det skjønne Bud:
Du skal ikke ihjelslaae, undtagen Penge
1862

Den store Bataille i Korsør,
hvori der vankede adskillige danske og tydske
blodige Skaller, blaa Øine ec.
1862

En gruelig gal Vise 
om Soldaterslagsmaalet i Korsør,
hvor de hjempermitterede Tydskere slog istykker Alt,
hvad der kom dem i Hænderne, for at vise os,
hvorledes den tydske Enighed seer ud,
samt gav Politiet blaae Øine, 
indtil Kjøbenhavnerne, der vare permitterede fra Rensborg, 
kom til og illuminerede dem
 paa den pynteligste Maade i Ansigterne, 
saa deres Øine bleve "schwarz-roth-goldene"
1862

Den frygtelige 30-aarige Røveranfører Heinrich Delter,
af Moorefield i Virginien i Amerika,
 der grusom myrdede sine 5 koner 
og derefter udførte de største Røverier og Mordgjerninger,
 som Anfører for en forvoven Røvebande, bestaaende af 80 Mand, 
og som endelig i Marts Maaned forrige Aar 
efter Angerfuld Bekjendelse blev levende brændt,
saavelsom hans frygtelige Røverbandes Henrettelse
1862

Familien Rovello's sørgelige Endeligt,
forskyldt ved deres egen Søn
1862

En ny Vise og fuldstænding Beretning
om Forbedringshuusfangen L. F. Serritslev,
der ved Høisteretsdom er dømt til Døden for morderisk Overfald
 paa Mester Andersen i Forbedringshuset.
Med fuldstændige Præmisser,
 hvoraf det fremgaaer, at Overfaldet,
 ifølge mange Fangers Vidnesbyrd er fremkaldt af Sult!
1862

Ny Vise om Qvistkammertyven,
der vilde myrde den stakkels godmodige Doctor Mackeprang
med en Mukkert inde i Forbedringshuset,
hvisaarsag han gav ham en dygtig En paa Planeten
1862

Vise om Politiets Adfærd mod en Dame i Søndre Birk,
samt Beretning om, hvem Damen var
 og hvorfor man behandlede hende saaledes
1862

Ny Vise om, hvorledes det gik Diderik Olsen i Caschotten,
hvad han saae derinde, hvad han ventede
og hvad han raader alle fornuftige Folk til at gjøre,
naar de ei har Lyst at betale Huusleie;
særdeles nyttig for Alle at lære,
og prydet med Mandens veltrufne Portrait
1862

Ny Kvædling og høist alvorlig Skjæmtevise angaaendes om,
hvorlunde en Kone i Nøddebo geraadede udi det Raseri,
som kaldes Bærsærkegang,
og paa Grund heraf som og formedelst et ondskabsfuldt Sindelag
afhuggede sit Medmenneskes Hoved, som var en Vadskerkvinde,
med en Lee og et eneste Hug.
Skreven den Afsjæledes Minde til sørgelig Bevarelse,
hendes 4 uopdragne Børn til Trøst og Husvalelse,
Ligesindede til Skræk og Advarelse,
og i Trykken befordret til Salg for fire Skilling,
 naar mere ej kan erlanges
1862

En mærkværdig Vise om Jørgen Caspersen,
som efter et ulykkeligt Fald, da han var tretten Aar gammel,
maatte holde Sengen i 58 Aar
 og bar sine skrækkelige Lidelser,
 som i denne Vise ere beskrevne, 
med sjelden Standhaftighed,
følgeværdigt, christeligt Taalmod og Gudhengivenhed,
og omsider døde en salig Død
1862

Hendrik Nielsens syge Kone, Karen Nielsdatter af Ludserød.
Tvende Gange har jeg været gift behageligt;
tredie Gang blev jeg gift 1849.
1859 sendte Herren mig en stor Sygdom,
hvorefter jeg siden er meget svag
og lider ofte meget af Krampetilfælde.
Men nu henlever jeg min Tid med Haab til Gud
1862

Den allernyeste Singdudelei,
eller noget om Næringsfriheden, Svenskerne, Næringsløsheden,
Grevinder, Ligtorne, Casino-Maskerader,
Ministeriet, Tømmermænd og Blyhatte
1862

En luun Passiar!
Ny Vise om Neptun ved Børsen, Jernbanesnak,
Manden med tretten Koner, Sultekuren i Forbedringshuset,
Chineseren paa Kjøbmagergade og andre Chinesere,
Delepiere m.m.
1862

Smag og Behag er forskjellig,
indeholdende Altslags om Theatervrøvlet, Indkomstskatten
samt Noget om forskjellige offentlige Mandfolk
1862

Det maa være rigtigt!
Gemytlig Vise
om Husarer, Rigsdagsmænd, Hestemøllestræde,
Adresser paa Rendesteensbrædderne,
Prindsessen paa Isen, Bybuddene,
 Livjægerne og Riffelskytterne m. m.
1862

Det falder væk!
En munter Vise med Lidt om Fyrværkeriet paa Tivoli,
Sergeant-Grovheder og meget Andet,
som det kan være godt at lægge sig efter
1862

Kjøbenhavns Forlystelser 1862
samt Lidt om Næringsfriheden

En idag udkommen skrækkelig Vise
om den vilde Menneskeæder, som forevises her i Byen;
men som har "revet sig løs" 
og har slugt og fortæret 12 Børn i Kirsebærgangen, 
saaledes at de stakkels Forældre
 ikke har reddet andet end Støvlerne;
endvidere suget Blodet af en Vartovskone
1862

En gemytlig og vistnok sandfærdig Vise
om ham den virkelige Menneskeæder fra Amager,
der, efterat have skambidt Flere
 paa nævnelige og unævnelige Steder,
 endelig forleden Dag har taget sig nogle lækkre Mundfuld
 udaf en Amagerbondes Kindtøi, 
saa Øvrigheden nu har ladet forfærdige
 en forsvarlig Mundkurv til Bæstet
1862

Neger-Vise
1862

Neger-Visen
af "den forlorne Mulat"
1862

Spidsmunkevise,
ærbødigst tilegnet DHr. karnevalbesøgende Sortebrødre
1862

Damernes Øiesteen,
 den elskværdige Masaniello Hr. Operasanger Nyrop.
Med Hr. Nyrops Portrait
1862

En Sangerindes Presentation.
Ny Vise
1862

Ny Sang for den tappre Landsoldat
1862

Seir eller Død.
Sang for danske Landsoldater
1862

Den gamle lystige Trompeter
1862

Soldaterliv,
eller: Mads Peersens Garnisonsliv,
samt hvorledes det forholdt sig
 med hans ulykkelige Kjærlighed til Sergeanten,
hvilken endte med et blaat Øie
og 30 Dages mørk Arrest
1862

Og derfor Heidudeli, 
eller Den gamle Skippers Ord.
En lystig og smuk Opsang, naar det kuler svært
1862

Matrosens Hændelser i en Gadedør,
 da han fik sin Gallon skamferet og slog Fjendens Klyver flad.
Lystig Matros-Opsang
1862

Matrosens Eventyr i Gothersgade,
hvor han ved Vagtparaden praiede en Seiler med god Reisning
og lagde sig paa Siden af hende ud til Kattegade i Nyboder,
hvor han entrede Briggen Marie
1862

Gallerie af berømte Mænd. 
Krofaer
1862

Første Bybudde-Sang
for Aaret 1862

Charlottenlund er deilig!!!
1862

"Har Du aldrig seet Charlottes Bøgelund?"
1862

En ny og meget belærende Vise om alt det, 
som Phønix har seet i sine Dage;
der fortælles om unge Piger og smaa Børn,
om gamle Genier og om mærkelige Folketalere,
og desforuden en heel Deel om dem, der har gaaet til Præsten
- til Missionairen Sommer
1862

En Tour paa Dyrehavsbakken
1862

For Morskab blot!
eller: Livet i Kjøbenhavn
1862

Christianshavns Herligheder, 
eller Manden paa otte Alen, den store Ærtekjedel
og flere bekjendte Størrelser,
samt Amagergildet med det bare Vand,
Ærestøtten i Kongelunden og andet mere,
en mageløs griinagtig og myrderlig morsom Vise
1862

O luk de søde Øine op engang endnu!
1862

Forglemmigei!
1862

Ægteskabs-Contoiret
1862

Hvorledes Konen ikke kunne begribe
hvad Manden altid bestilte i Kjøkkenet,
og hvorledes hun tilsidst opdagede den rette Grund
og fik Manden kureret for den slemme Vane
1862

Den velhavende Bondekarl Hans Pedersen Frierbrev
til Sidse Nilensdatter
Og: Sidse Nilensdatters Jaordsbrev til Hans Pedersen
1862

Sminke-Thoras Levnet og Eventyr,
hvorledes hun ernærede sig ved Naalen i Kjøbenhavn,
men reiste til Hamborg
 og gjorde Hovedet kruset paa mange unge Mennesker,
 men dog til Syvende og Sidst blev polsk Baronesse
1862

Sy-Jomfruens Eventyr,
eller: Vise om Pjokke-Stine, hvis Søster Jette
blev forlovet paa Casino-Maskeraden med en fornem Tjener,
hvorefter Stine giftede sig med Herren
og tilbød Jette at blive Vadskerkone
1862

Om Sangerinden Lotte Sjokkelund,
der gjorde Lykke i dennehersens Singdudelei,
og blev forlovet med en Greve,
 der ved nærmere Betragtning
 viste sig at være en bortløben Kræmmersvend
1862

Vise om Frøken Snakkesmidts Kjærestehistorie,
eller: hvorledes en puur ung Frøken i Regnveir
ganske imod sin Villie blev lokket ind i Phønix
af en skummel Bogbindersvend, som bagefter løb sin Vei,
samt hvorledes kun kom til at kjøre i Drosche og blev gift i Galop.
Passeret for ganske nyligt
1862

 Vise om Amagerpigen og Gardisten,
der fik den forelskede Bondemand til Nar,
saa han gav et Gilde, hvortil Gardisten indfandt sig
og gjorde Bryllup med sin egen lille Inger
1862

Kjøbenhavn er deilig.
Og: Den slesvigske Gjæst, 
eller hvorledes en Kjøbenhavner
 blev antagen for en Slesviger og kom i fiint Selskab
 hvor han paa en vidunderlig Maade kom til at kysse Frøkenen
og ligge i Baronens Seng
1862

Baronen i Klædeskabet,
 eller: Hvorledes Manden opdager sin Kones Troskab
1862

Kätchen skal ha'e en Ærestøtte!
samt Underretning om hvorfor hun stak af, 
hvad hun har faaet og hvad hun forhaabentlig vil faae
1862

Tjenestepigernes Søndags-Tour.
En munter Vise for Tjenestepigerne
1862

Har De seet disse Bybudde-Qvinder,
 eller: Det vil sige, naar man trænger dertil
1862

Natvægterens Eventyr,
 eller: Alt hvad en Natvægter hører og seer om Natten.
Komisk Vise
1862

Saadan kommer man frem i Verden
1862

Ny Vise om den gemytlige lille Fyr Vante,
som gaaer i Byen om Aftenen
 og smidsker for de skjønne Smaapiger og Nussebeen,
efter at have taget sig et lille Slag Kort
1862

En overmaade ny Vise
 om en Kræmmersvends Udflugt til Frederiksberg
 en Søndagformiddag i Forbindelse med Kjæresten,
som ikke vilde hjem Klokken 4, 
men opererede paa egen Haand og kom noget forkrøllet hjem
1862

Stine i Kongenshave 
eller Vi-vi-vi-viselul - Sov sødt mit Barn!
Ny griinagtig Vise af Peter Hansen, 
Stines Kjæreste og Soldat ved 4de Lette 5te Comp.
1862

Lars Hansen og Guldklumpen
1862

Ding ding dingeling,
eller Hr. Nokkebølles Erindringer om Den, De veed nok
1862

Den nye Dingeling!
med lidt om Barnepigernes Affairer i Kongenshave,
Boutiksjomfruernes og de unge Koners Dingeling,
samt om et Bybud, der gik forkeert i Byen
1862

Fritz og Vilhelmine.
Komisk Krinoline-Duet
1862

Dit og Dat. 
En ny Vise om Ting, som man kan see og føle paa
1862

Kom blot ikke til mig, 
eller I Fredags blev jeg Svend.
En lystig Vise
1862

Det var for Meget at forlange
1862

Vorherre bevare mig!
1862

Aa, lad os nu blot inte skabe os!
1862

Raad imod alle Sorger.
En ny Vise for raske Svende
1862

Mo'er Svendsen.
Ny morsom Drikkevise i selskabelige Kredse
1862

Hvis jeg var Keiser i Aften!
Humoristisk satirisk Drikkevise med nye Varianter
1862

Var jeg blot Keiser i Aften! 
En splinterny Vise,
 uddraget af Birgitte Frøkenpiges Krønikers Bog,
det 10de Kapitel 10de Vers
1862

Det fulde Fad og en Bolle Punsch
1862

En væmmelig Schofelist
1862

La, da, di, da!
1862

Den lystige Krabat
1862

Fastelavn
1862

Juletræesvise 
for artige Børn
1862

Kongen er død!
Ved Daad og Handling Du Europa lærte:
Du Folkekonge var i Sind og Hjerte.
Sørgeqvad, helliget det danske Folk.
Med en kort Biografi af den høisalige Konge
1863

Kong Frederik den Syvendes sidste Drøm
1863

Sang ved Kong Christian d. 9des Thronbestigelse.
Med tilhørende Beretning om Hs. Majestæt Kongen
1863

Sang ved Hs. Kongl. Høihed Arveprinds Frederik Ferdinands Død
d. 29de Juni 1863.
Han var Folkets Ven og den Fattiges Støtte.
Hans Minde vil aldrig udslettes af vore Hjerter.
Samt Beretning om Arveprindsens Liv

En ny og glædelig Vise om den unge Prinds Vilhelm,
der under Navn af Georg den Første
er valgt til Grækenlands Konge.
Med en kort Biografi af den unge Prinds
1863

Til Prindsesse Alexandra.
Et venligt Ord fra det Danske Folk
1863

En gemytlig Vise 
om Brylluppet mellem Prindsesse Alexandra og Prinds Albert
1863

Den danske Grundlov og den preussiske Konge.
 Et Digt helliget den danske Konge og hele det danske Folk
1863

Hilsen fra Galathea
1863

En sørgelig Vise om det ulykkelige dobbelte Selvmord i Naboløs,
 hvor en Kurvemager og hans Kone begge hængte sig,
af en høist sørgelig Grund
 og derved 7 stakkels Børn bleve fader- og moderløse,
 hvoraf Konen endnu havde det mindste ved Brystet.
Samt Beretning om Grunden dertil m. m.
1863

En ny och sörgelig Berättelse 
om den grufwelige Fader, Jansen Normann, 
som ihjälswälte sina 4 barn.
En sannfärdig Historia, som har passerat i år
 uti Sjö- och Stapelstaden Bergen i Norge
1863

Den tolvdobbelte Røver og Morder
 Carl Friederich Masch's Levnetsbeskrivelse,
tilligemed en Sang om hans frygtelige Ugjerninger
1863

Visen om Keiseren og hans Datter i Chinesien,
sørgelig i sin Indgang, drøvelig i sin Fremgang,
men lystelig i sin Udgang,
indeholdende et oplivende Beviis paa
 Kjærlighedens Kamp og Seir
1863

En Vise om den tydske Flaade.
Forfattet i dette Aar. 
Og trykt Aaret iforveien.
Faaes i mange Aar efter
1863

Kaperkudskene og Jernbanen
1863

Hoho, mine Herrer!
Her har De mine Optegnelser over Dyrehavens Rariteter 
1863

Carl og Thora 
eller Kjærlighed og Død,
en sørgelig, men tillige for trofaste Elskende trøstende Vise
1863

En ny og meget underholdende Vise
 om den interessante og af Menneskeheden i Almindelighed
og den Afart af samme, som gaaer under Navnet Kræmmersvende
 i Særdeleshed yndede Kunst:
 "at gjøre Cour",
samt en Anvisning til den hensigtsmæssige
 Practiseren af denne Kunst
1863

Vise om Matrosen og Bonden,
eller: Hvorledes Bonden vilde have Søgutten
 til Fa'er for Husarens Barn,
og hvorledes Matrosen narrede dem Allesammen.
En lystig Opsang for raske Matroser
1863

En ganske ny Vise om Jomfru Petermine Griserup,
der slog op med sin gamle Kjæreste,
fordi han af Uagtsomhed væltede hende
 i en Sneebunke udenfor Rundetaarn,
da de forleden Aften kjørte en Tour i Kane, m. m. M.
1863

Ny Vise om Skorsteensfeieren og Sidse,
eller hvorledes Bondepigen lærte 
at tage rigtig paa Skorsteensfeierens Skaft,
og lærte Ting, som hun aldrig havde anet
1863

En Tour paa Stigen
1863

Vise om de Danskes Seier ved Dybbøl 
den 28de Marts,
hvor Preusserne vilde overrumple Jenserne, 
men fik haardtkogte Paaskeæg
 af 10de Regiment og af "Rolf Krake",
samt om den danske Underofficeer, der med 4 Mand danske
 tog 1 preussisk Officeer og 25 Soldater tilfange.
Med Beretning om Slaget
1864

Den sidste haarde Kamp i Brohovedet ved Dybbøl,
d. 18de April 1864,
samt hvad Fatter Wrangel sagde,
 at dersom han havde havt den Ære
 at commandere danske Soldater,
saa skulde det ikke have været ham saa haard en Nød at knække.
Med Beretning
1864

Maleri af Forpostlivet
i Dybbøl-Skandserne 
1864

Lieutenant Ancker.
Sang om den tappre Kommandeur for Dybbølskandsen Nr. 2,
med en kort Biografi
1864

Erinding om Dybbøls Opgivelse,
den 18de April 1864

Efter Dannevirkestillingens Opgivelse
1864

Den danske Marines Seir ved Helgoland,
hvor den østerrigske og preussiske Eskadre gik forkeert i Byen
og fik læsterlige Prygl af Niels Juel, Jylland og Heimdal,
saa at den maatte flygte ind til Helgoland,
hvor Schwarzenberg nær var brændt op.
Med Beskrivelse af Fægtningen

Hilsen til Gutterne paa Niels Juul, Jylland og Heimdal,
1ste Pintsedag 1864

Vice-Admiral E. Suenson 
ved Helgoland d. 9de Maj 1864.
Med et Par Ord om Slaget

Als, 
eller Sang om det tappre 5te Regiment,
der med stor Bravour kjæmpede i Skyttegravene ved Als,
samt en tro Beretning om den store Overrumpling, 
der blev foretaget
 trods den danske Overcommandoes Aarvaagenhed og Snildhed
1864

Vise om den tappre jydske Underofficeer, Nellemann, 
af 22de Regiment, 
som ved Stormen paa Skandsen Nr. 2 ilede to Gange op alene 
og nedkastede den preussiske Ørn,
indtil han dødelig truffen sank om.
Med en Beretning, skreven af Lieutenant Ancker
1864

Vise om den tapre danske Dragon, Niels Kjeldsen,
 som d. 28. Februar 1864 kæmpede standhaftig
 mod 40 røde preussiske Husarer ved Viuf,
 og tilsidst ved et fejgt Skud bagfra fandt Heltedøden.
Beretning om Fægtningen ved Viuf

Kapitainlieutenant Hammer.
Tilegnet danske Orlogsgaster.
Vise og Beretning om denne raske Søgut,
der har gjort de Tydske stor Skade,
taget mange af deres Fartøier,
 har overgiver sig
efterat han først havde boret 7 Skibe isænk
1864

Skildvagten ved Fredericia.
Sandfærdig Beretning om det mærkelige Varsel
som der tre Nætter itræk er seet af den Skildvagt
der havde Post ved Fæstningen i Fredericia,
idet der nemlig viste sig en stor fransk Armee,
bestaaende af Artilleri og Infanterie
med Kong Frederik den Syvende og Keiser Napoleon i spidsen,
 som marscherede ind i Nordslesvig
1864


Vise om de to danske Matroser,
der smurte 5 Preussere i Jylland,
og huggede dem til Plukfisk
fordi Preusserne vilde arrestere Søgutterne,
samt hvorledes de siden slap afsted uden Skade
endskjønt der var Jagt efter dem.
Fortalt af den ene Matros.
En virkelig Begivenhed, hvorom Beretningen medfølger
1864


Paa'en igjen, Ferdinad Ludvigsen!
En ganske ny gemytlig Krigsvise om Krigen, De Meza,
Dannevirke, Gerlach, Preusserne, Østerrigerne, m. m.,
samt en probat og billedlig Recept eller Anviisning
til grundig at kurere Tyskland for Næsviished.
Endvidere: Ferdinand Ludvigsens Levnetsløb,
med historiske Oplysninger om denne
mærkværdige og i Hæren populære Personlighed
1864

En idag udkommen splinterny Vise
om de blødkogte Æg,
hvormed Jens i Paasketiden
 traketerede Østerrigerne og Preusserne ved Dybbøl 
og hvorlunde de, da Jens var saa gjæstfri at invitere dem,
rendte ved Lugten af Æggene og glemte at sige "Tak for Mad!"
1864

Ny forskrækkelig grinmorsom Vise om Landsoldaten,
som var med i mange Slag
 og fik 47 Hug og Skud samt et blaat Øie
og kom dog hjem igjen fra Krigen til sin Pige
1864

Fremad, Marsch! 
For Danmark og vor Frihed!
Den nye Krigsvise
1864

Landsoldaten paa Marschen
1864

Mit eget Kompagni.
Romance til Regimentsmusik
1864

En Opfordring til mine slesvigske Brødre
1864

Det var en deilig Fred!
1864

Kjøbenhavns Undergang,
Spaadom for dette Aar
1864

To nye Fædrelandssange,
den første angaaende hvad Aarsagen var til Krigen,
den anden om hvad der bør gjøres 
for at Fjenden ikke mere skal overrumple os
1865

Hvorledes Tydskerne plyndre i Jylland
1865

Ny Vise om Stadsen med Prindsesse Alexandra,
med Lidt om Talerne, Flagene og Banegaarden etc. etc.
1865

Vaagn op Hr. Sørensen!
 Valg-Vise paa Valgdagen den 30te Mai 1865

Vise om den høitidelige Ansgar-Fest i Danmark
den 3die Februar 1865,
i Anledning af Christendommens Indførelse i vort Fædreland.
Med Beretning om Ansgars Levnet 
og Andet, Festen vedkommende

Søvise om Admiral Tordenskjold,
hvis Bedrifter recommanderes alle unge Søfolk til Efterfølgelse
1865

Vise om den skrækkelige Ildebrand i Nørresundby,
d. 17de Juni 1865, 
hvor af Byens 183 Steder, Gaarde og Huse,
 de 53 saagodtsom afbrændte 
og 108 Familier bleve huusvilde
saa at de stakkels Børn løbe hungrige og forladte omkring
og Forældrenes Jammer var ubeskrivelig.
Med fuldstændig Beretning om denne Ulykke

Den gyselige Ildebrand i Nørresundby i Jylland,
hvorved 100 Bygninger nedbrændte
og 500 Mennesker bleve huusvilde
1865

Landsbyen Valby, ved Kjøbenhavn, er brændt
1865

Den skrækkelige Ildløs
den 14de Juni 1865
paa Breed Mark i Bissenberg Sogn
hvorved en Kone og tre Børn indebrændte

Den ulykkelige Seiltour paa Maglesø ved Sorø
hvorved 8 unge Mennesker tilsatte Livet
1865

Vise om den skrækkelige Mordbrænder og Morder
Peter Ludvig Tofte,
 som nu skal henrettes efterat have bekjendt
 at det var ham der indebrændte de 5 Mennesker i Studiestræde,
hvorfor en uskyldig Mistænkt har hensukket sit Liv i Fængsel.
Med en fuldstændig Beretning om hele hans Levnedsløb
indtil han er dømt fra Livet
1865

Ny Vise om Forbryderen, der skal henrettes i Tugthuset,
den saakaldte Qvistkammertyv, Peter Ludvig Thorvald Tofte.
Samt fuldstændig Beretning om hans mange Forbrydelser
og hans Attentat paa Dr. Mackeprang i Forbedringshuset
1865

En sørgelig Vise om de to skrækkelige Mord,
der ere begaaede paa Skræder Christian Frederiksen
paa Harrestedgaardmark,
 der efterat være dræbt er kastet i en Mergelgrav,
og paa Gaardmandskone Ellen Marie Olsen i Landsbyen Braaby,
 hvilket sidste Mord er begaaet af hendes Mand 
Gaardmand Peter Petersen, der alt har tilstaaet
 at han har dræbt hende med flere voldsomme Slag af en Lægte,
for hvilken Forbrydelse han nu er arresteret.
Med fuldstændig Beretning
1865

Det gruelige Mord, 
forøvet af Huusmand Peter Pertersen i Braaby,
 paa sin Kone Ellen Marie, der havde 4 smaa Børn.
Med en nøjagtig Beretning om hvorledes Mordet forøvedes,
samt Oplysninger om Morderens Characteer, samt hans Portrait,
 aftaget i Fængslet 2 Dage efter Mordet var begaaet
1865

Vise om den skrækkelige Ulykke paa Volden om Natten,
hvor en Student og en ung Dame bleve overraskede af Politiet,
som vilde føre dem til Stationen
 og hvorledes Damen styrtede ned af Skrænten
 og brækkede begge Been.
Med fuldstænding Beretning om denne skrækkelige Tildragelse
1865

Den nyeste Babylons-Vise,
indeholdende Lidt om Politiet og det Grønne,
tappre Generaler, Bondevenner og ujusterede Lodder,
Sangerinders Mangfoldighed, Mulct for Spildevand etc. etc.
1865

En Forlovelse paa Forklædesiden. 
En Vise om Maren.
Hvorledes hun kom til Kjøbenhavn
 og blev lumskelig forført af en Garderkarl i Tivoli,
 hvor han dandsede Valsen: "Den er a' Kragelund"! med hende.
Hvorledes hun blev Amme, derpaa Spækhøkermadame
og fik Baronen til Kunde
1865

Et Bryllup paa Landet,
hvor den kjønne Lars blev gift med sin egen Sidse
1865

Sangerinden Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie
1865

Maren vil Du sælge Dit Forstærkningspas.
Vise om Soldaten, der var bange for at gaae i Krig,
men da han først kom over til Tydsken
smurte han saa læsterligt paa,
at han kom hjem med Dannebrogsorden
1865

Bedstemoders Raad.
Om Pigen, der glemte Bedstemoders Formaninger
og fik Følgeskab af en Herre og siden flere,
men hvorledes hun dog tilsídst fik Fingre i 
en gammel Major med Mønt i Lommen
1865

Sang for de til Manøvren indkaldte Soldater
1865

Den hjemkomne Kriger. 
En munter Vise om Soldaten,
 der havde Et og Andet at skjule for sin Pige, da han kom hjem 
og hvorlunde han forstod at klare sig uden Flynderskind
1865

Syls Reise til til Rusland og Japan
1865

Det er det der driller,
naar Manden er reaktionair og Konen liberal
1865

Vise om Skomagersvenden, 
der blev Bybud og Digter,
hvilket skal være meget behageligere end at haandtere Pløksylen
1865

Et lille Sold.
Vise om et skikkeligt Menneske, der drak Baiere hos Heymann
og senere kom i den offentlige Ret
1865

Vise om Ole Nilen, 
som reiste til Kjøbenhavn for at tjene,
men desværre faldt paa Hovedet i en Balle kogte Kartofler,
drak siden søde Snapse og kom i Slagsmaal,
og endte sine Meriter i den offentlige Ret,
saa at han var glad over at slippe hjem til sine Køer og Sviin.
Beskrevet af ham selv til Advarsel for Alle,
der kløe efter at komme til Kjøbenhavn
1865

Ole Jensens Bekjendelse efter Gildet i Maaløv
1865

En ny og bedrøvelig Vise om Skrædermester Slange,
der havde meldt sig ind i "Augustforeningen."
Sammenskrevet af ham selv udi dette Aar,
Andre til Skræk og Advarsel
1865

Vise om: Pigerne bedste Dag,
eller Skiftetiden.
Samt: Cavelines Fortegnelse over alle hendes 10 Kjærester,
baade Madkjærester og Venner
1865

Kokkepigens Eventyr.
Ny Vise om hendes forskjellige Ubehageligheder
med Koner og Fruer, Politibetjente og Torvekurve.
Til Opbyggelse for alle skikkelige Mennesker
1865

Forstaaer De mig! 
Ny Vise om den ærbare Jomfru,
 der var kommen ud i sjasket Veir
og tilsidst kom i en slem Søle og endte i Phønix
1865

Et lille Eventyr paa Frederiksberg, 
eller:
 uheldige Følger af at kjøre i Sporvogn med sin Kjæreste
1865

Søren Sørensens Forlovelse.
En sand Begivenhed
1865

Vise om Bybudet Nr. 15 Stolt,
der fik den behagelige Commission at bringe et Brev hjem
 til sin egen Kone fra en ubekjendt Herre,
og hvorledes han opdagede Adskilligt,
som mangen Ægtemand vil misunde ham.
1865

En ganske ny Vise om den fine Skrædersvend
som kom til Gilde paa Landet,
hvor han blev af med Alt, hvad han havde -
og fik tørre Prygl til.
Foredraget af ham selv i Fastelavn
1865

At spaae i Kaffe-Grums.
Til Vederkvægelse, Haab og Trøst for alle unge Piger
1865

Gud lad os aldrig mangle Penge!
En ny Vise, som kan synges saalænge Verden staaer
og som har den Egenskab, at man blot behøver at kjøbe den,
for at faae Lommen fuld af Specier og Femdalersedler
1865

En Plattenslager
1865

Et fælt Svinebæst, 
eller Vise om Jens Peersen og hans Kone
der slagtede deres Sviin og kjørte til Marked med det
og hvorledes Jens Peersen da han kom paa Markedet
solgte Svinet og "drak Likjøb", saalænge til Konen,
der var kjørt paa Markedet med et fiirbenet Sviin
maatte kjøre hjem med et tobenet Sviin,
hvor der vankede adskillige paa Trynen til Jens.
Skrevet til Skræk og Advarsel for alle Bønder og Markedsgjæster
1865

Sang ved 
Storfyrst Alexander og Prindsesse Dagmars Forlovelse,
 den 23. Juni 1866.
Med de høie Forlovedes Portraiter

En nye sørgelig Vise og fuldstændig Beretning
om den gruelige sexdobbelte Morder:
Giftblander- Præsten
1866

En ny griinagtig Vise
om den humane Madmoder, Bagermadamen,
 der curerede sin syge Pige for tyfoid Feber
 ved at smække Vinduer og Døre op,
 og jage hende ud af Sengen
1866

Og Ringen, som jeg gav Dig, 
eller hvorledes Pigen slog op med sin Kjæreste,
 den fine Hestepranger
1866

"Skjemt og Griin". 
Samling af nye comiske Sange,
 foredragne i Sangpavillonerne i Tivoli og flere Steder
1866

Sølvbryllups-Sang.
 Forfattet i Anledning af vor allernaadigste Konge,
 Christian den Niendes og Gemalinde Dronning Louises
 høie Sølvbryllup den 26de Mai 1867.
Med det høie Pars og Børns Levnetsløb

Sang til Kongeparret paa Sølvbryllupsdagen 
den 26de Mai 1867
fra Danmarks Landbefolkning.
Med Angivelse af Festlighederne i Kjøbehavn i Dagens Anledning

Soldatens Feltsang.
Vise om Kongen, der besøgte den døende Soldat paa Lazarethet
1867

Den russiske Bonde Og Prindsesse Dagmar.
Vise om den fattige Bonde, der reiste med sin Datter 300 Miil 
for at række Storfyrstinden sin ringe Gave,
 samt hvorledes han blev modtagen og hvad han oplevede
1867

Maximilians Mord!
En ny og meget sørgelig Vise i Anledning af 
den Mexikanske Keisers ulykkelige Endeligt, idet han,
efterat være forraadt af en af sine Generaler, Lopez -
hvem han havde overøst med Velgjerninger -
blev skudt paa Præsidenten Juarez Befaling.
Beskrivelse af hans sidste Øieblikke, samt det sidste Brev
som han skrev til sin Gemalinde Charlotte,
der er bleven vanvittig af Sorg
1867

Hurra! Nu skal Pigerne ikke mere have Skudsmaal!
Ny Vise, tilegnet alle muntre Tjenestepiger og Karle,
samt Meddelelser af de sidste Forandringer i Tyendeloven
1867

En sørgelig Vise om Konen, der i Løverdags den 2den Marts
 blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro,
 saa at Manden, da han kom hjem fra sit Arbeide,
 fandt hende liggende død paa Gulvet, svømmende i sit Blod.
 Morderen har kun fundet c. 25 Rd.
for sin skrækkelige Forbrydelse.
Med Beretning 
1867

Fadermorderen, Modermorderen, 
Brodermorderen og Søstermorderen Timm Thode.
Ny Vise med Beskrivelse om det gruelige Mord i Grosskampen,
ved hvilken Leilighed en Søn: Timm Thode myrdede
 Fader, Moder, 4 Brødre, en Søster og en Tjenestepige
og bagefter stak Ild paa Gaarden for at brænde Ligene
1867

Morderen Ole Sørensen,
som myrdede Smedesvend Rathjes Hustru i Louisegade,
samt fuldstændig Beretning om hans Forbrydelse og Tilstaaelse.
Med Morderens virkelige Portrait
1867

Ny Vise om Manden i Christenbernikovstræde,
der skar Øret, Tungen og Haanden,
samt flere Legemsdele af sig selv i Vildelse.
Med Beretning
1867

Den ulykkelige Kjærlighed.
En smuk Vise om den unge Mand, som fornylig i Fyen
dræbte sig selv med en Dolk for sin Kjærestes Øine,
fordi hun koketterede med Andre.
En sandfærdig Begivenhed
1867

Ny Vise om de tre agtbare Borgere,
 der assurerede deres gode Ven for 40,000 Rdl. 
og hvorlunde denne knak sit Been og drak sig ihjel bagefter
1867

Og hører Matroser, her for paa Bakken! 
eller den reddede Matros Beretning om Skibbruddet
1867

Marine-Artilleristens Qvaler.
 Vise om alle Casernens og Marinelivets Behageligheder, 
Nyboders Vagt o. s. v.
1867

Rekrut Vise. 
Skreven for Rekrutterne og de gamle Soldater, 
der ere indkaldte for at lære hvorledes de skulle exercere
 og skyde Tydskerne med Bagladningsgeværer
1867

Vise om den ulykkelige Urtekræmmer,
 der af Fortvivlelse gik ind i Augustforeningen.
 Skrevet til Skræk og Advarsel for alle Ligesindede
1867

Zigeunerdrengens Klage
1867

Sang af "Gjøngehøvdingen".
 (Ud i Kampen de Riddersmænd drage)
1867

Elsket og forladt!
Vise om den fattige Elsker,
 som ved sin Hjemkomst fandt sin Elskede gift
1867

Sød Vals med Tryk i! 
eller en splinterny Vise om den rædsomme Hjerteknuser,
 Husar Jens Hansen, - ogsaa kaldet "Pigernes Jens" -
 der hver Søndag indfinder sig paa Dandsepladsen i Tivoli
 og stikker alle de andre Soldater ud, baade Trainkudske, 
Infanterister, Artillerister, Gardister og civile Sollerister
1867

Vise om en heldig Kartoffel 
der mistede sin Kjæreste, slog alle sine Penge ihjel 
og vilde hænge sig bagefter,
men hvorledes en Droschekudsk paa en mærkelig Maade
blev hans Reningsmand, saa at han nu sidder brillant i det.
Samt hvad han ellers oplevede
1867

Thingelingeling for Madsen
eller: Forvandlingen fra hvid til sort.
En splinterny Vise om Hr. Madsen,
 der kom hjem fra Skoven med en dygtig Kæfer
og hvorledes han om Morgenen da han skulde vaske sig,
havde Tømmermænd i Hovedet
og af en Feiltagelse vaskede sig i et Vandfad
 med Kakkelovnsværte og kom til at see saaledes ud
1867

Ny Vise om Madam Rasmus, 
der kunde klare sig, 
ikke alene med sin Mand, men ogsaa med Politiet,
 Altsammmen fordi hendes skarnagtige Mand
 havde kysset en svensk Pige
1867

Jomfru Petersens Forlovelse,
 eller hvad der skete med Jomfruens Skjørter paa et Hølæs, 
da hun laae paa Landet og hvorledes hun fik det, 
som alle Damer saa gjerne ville have
1867

Lystig Vise
 om Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik, 
der bildte sin Mester ind,
at han gik til Bibellæsning i Jule- og Nytaarstiden;
 men istedetfor gik i "Aftenstjernen",
 hvor Mester Flik og Madam Flik traf ham,
ligesom han dandsede en Mazurka
 med Lotte Sjokhæl fra Kludefabrikken
1867

Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen.
En ny og fornøielig Vise med Monolog
1867

En ny og fornøielig Vise om den nyeste Mode:
 Røde Haar og forlorne Maver
 eller hvorledes Damer kunde komme paa gode Veie,
 uden at feile det Ringeste, og hvorledes de, ved at stoppe sig ud,
 faae en Mave der magelig kan gjøre samme Nytte
 som et Sye-, Kaffe- eller Theebord.
Med en sandfærdig Beretning efter det Franske
1867

Kragelunds Forlovelse 
eller: hvorledes Spekhøker Kragelund,
en Svoger til den rigtige Kragelund med Fingeren,
blev forlovet med en ung Pige,
men opdagede efter Brylluppet,
at det var en gammel Kjælling med store Sønner,
der kom og vilde banke Kragelund.
En virkelig paa Løgn grundet Begivenhed
1867

Naada Kragelund!!! 
Variationer over det nyeste Mundheld: 
Naada Kragelund - er De der med Fing'ren igjen!
 Vise om Hr. Skibskapitain Kragelund, 
der sagde Dikkedik til Sangerinden, 
saalænge at han tilsidst blev af med en Hundreddalerseddel
1867

Amerikansk Humbug.
Hvorledes en kjøbenhavnsk Fiskerkone og hendes Mand
 reiste bundfattige til Amerika, 
men ved en Humbug, som Enhver kan gjøre dem efter,
i disse Dage ere hjemkomne med over 50,000 Rigsdaler.
 Aa Petersen, aa Petersen, den var regnet ud.
Enhver, som læser denne sandfærdige Vise,
 anmodes om, ikke at tale om det til Hr. Petersen,
da vi have lovet at tie stille og ikke lade hans Bekjendte vide,
 hvorledes han bar sig ad
1867

Vise om de to Menneskeædere,
som skjulte sig i Lasten af et Skib, der skulde afseile,
 og om Natten efterhaanden overraskede
 og fortærede 4 af Mandskabet,
 indtil de opdagedes af Skibshunden og fangedes m. m.
1867

Tip! Tip!
eller en ny Vise om Sangerinden fra Charlottenlund,
Caveline Jeppesen, der reiste til Afrika,
hvor hun sværtede sig sort over det Hele
 og blev gift med en sort Konge
 og hvorledes hun den Dag hun blev kronet,
 ikke havde andet end Crinoline om Livet og Kronen paa Hovedet.
 Synges til den grinagtige Negermelodi: "Min Tip, Tip, Tip!"
Med en Anviisning til Sangerinder her i Byen,
hvorledes de skulde sværte sig med Kjønrøg
 og udføre Sangen i Costume
1867

Det er Altsammen Plader! 
En ny, griinagtig Vise
 om hvorledes det gaaer til i denne bedærvede Verden
1867

Hr. Bulenbergs Hændelser Nytaarsaften
1867

Den lystige Fastelavnsvise, 
at synge for Enhver, 
baade dem, der kunne og dem der ikke kunne, 
baade for Rige og Fattige
1867

Høstvise for 1867,
som er sammenskreven aleneste
 for gemytlige Folk og andre Mennesker,
som kunne stemme i med øm Thingelingeling

For Bønder Himlens Fugle meer.
(Fuglevise.)
Af N. F. S. Grundtvig
1867

Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern.
Af St. St. Blicher
1868

Nattens Dæmrende Taager
(Paa Forpost.)
og Nu dækker Natten over.
(I Natlejr.)
Den første af C. Ploug,  den anden af St. St. Blicher
1868

Hvad Solskin er for det sorte Muld
 og Den danske Bonde sad engang.
Den første af N. F. S. Grundtvig, den anden af C. Ploug
1868

Mordet ved Kolding,
en fuldstændig Beskrivelse om det rædselsfulde Mord,
 der er begaaet paa Mads Hansen af Muursvend Peder Skjødt
1868

Hunden paa Eventyr 
eller den sælsomme Hundehistorie.
En romantisk, digterisk, eventyrlig Fremstilling,
hvori er indklædt en virkelig Begivenhed fra Aaret 1864.
Tilligemed Gaadens Opløsning, Virkelighedens Maal og Følger
1868

Festsang og fuldstændig Beretning om hendes kongelige Høihed 
den svenske Kronprindsesse Lovisa og og Kronprindsens Bryllup.
Med en tro billedlig Fremstilling af Vielsen i det svenske Slotskapel
1869

Sang ved Kronprinds Frederiks Formæling
med Kronprindsesse Lovisa af Sverrig, 
d. 28de Juli 1869.
Med Angivelse af de i den Anledning bestemte Festligheder

Frederik. Lovise.
To smukke Sange
om Giftermaalet mellem den danske Kronprinds Frederik
 og den svenske Kronprindsesse Lovise.
Med Beretning m. M.
1869

Sang ved Indtoget,
til Deres kgl. Høiheder Kronprinds Frederik med Gemalinde.
I August 1869.
Med Angivelse af de Festligheder,
som i den Anledning ville finde Sted i Kjøbenhavn

En sandfærdig Beretning om hvorledes det forholder sig med
 Frederik den 7des hemmelige Fangenskab i Preussen,
samt en Poets Udgydelser i samme Anledning
1869

En ny Glædes-Hymne eller Vise
 om Kong Georg og Prindsesse Olga.
Skreven i Anledning af den høie Forbindelse
mellem den græske Kong Georg
 (Søn af Kong Christian den Niende af Danmark)
og Prindsesse Olga (Datter af den russiske Storfyrst).
Med Beretning og et Par meget lignende Portraiter
efter Fotografier, taget i det keiserlige, russiske Hof-Atelier

Karlen, der skjød Pigen
i Poulstrup ved Aalborg,
fordi hun ikke vilde give ham sin Kjærlighed.
Med Beretning
1869

Det er dog et Pokkers Spil, 
at man ei kan blive gift,
 eller: En meget fornøielig Vise, tilegnet Pebersvendene og Alle,
som vandre Livets besværlige Bane alene
1869

En gemytlig Vise om den stærke Bager Safft,
der gav Bryderkongen Heygster sin varme Mad
og leverede ham Attest hjem med til Tydskland paa
 at de Danske ogsaa har Kræfter
1869

En splinterny, lystig Vise
om Ex-Bryderkongen Heygster
og den stærke Hestehandler Christian Hansen.
Med Beretning
1869