Skillingsviser - billeder fra 1870 til 1879


Glædes-Sang i Anledning af hendes kongelige Høiheds,
Kronprindsesse Lovisa's lykkelige Nedkomst.
Med nogle glade Betragtninger over de glædelige Fremtidsudsigter
for den skandinaviske Sag, Nordens store Hjerte-Tanke,
som der knytter sig til denne for alle Danske Svenske og Norske
saa glædelige Begivenhed.
Med Kronprindsens og Kronprindsessens Portrait
1870

Krig! Krig!
 Fremad, for Slesvigs Ret!
Ny vise om de Franske og Danske,
som nu skulle snakke Gammelt med Pikkelhuerne
1870

Spyt nu i Næverne! 
Ny Krigsvise for den danske Soldat
 der paa Grund af den store Krig mellem Preussen og Frankrig 
skal over og give Preusserne af "Grovfilen" 
og jage det Røverkram ud af Slesvig
 og fratage dem det Stykke Land de har stjaalet.
 Skrevet til Trøst for Soldaterne i Leiren ved Hald, 
der hidtil har maattet gaae og lege Soldat med løst Krudt
1870

Ny Krigsvise om Fransken og Dansken
der i Kompagni skal efter nogle preussiske Røvere
som i lang Tid har plyndret fredelige Folk
paa den europæiske Landevei
1870

Vise om Krigen mellem Frankrig og Preussen,
der med Guds Hjælp nok ender saaledes,
at Preussen faaer læsterlige Prygl af de tappre Zonaver
1870

Vise om den første Fægtning ved Strasburg
mellem Franskmændene og Tydskerne,
hvor Pikkelhuerne fik at vide,
at der var svært Slag i Klipfisken.
Med Beretning
1870

Den døende franske Jæger fra Slaget ved Wørth.
Samt et Billede af: Kuglesprøiten, med en Beskrivelse
1870

Apellen lød i den danske Hær, 
eller: Den lille Tambours Død
1870

Og Drengen, som du gav mig, med det sorte krøllede Haar.
Vise om den forladte Pige, som Kjæresten reiste fra
og lod hende sidde med en krøllet Dreng,
og hvorledes han tilsidst svarede hende paa hendes Brev
1870

Vise fra en Udvandrer til Hjemmet,
hvori han fortæller om den nye Verden,
samt om de vilde Mænd, der aad Kapitainen,
som havde ført Skibet til Amerika
1870

Paris ! Paris!
 Seier eller Død! 
eller Paris og Preusserne.
Ny Vise om Franskmændene, der nu som den sidste Udvei
skulle til at slaaes i eller udenfor det verdensberømte Paris.
Med Beretning
1871

Napoleon er fanget!
Portrait af den fangne Keiser
 i det preussiske Fængsel: "Wilhelmshöhe."
Med en Beretning om det grusomme Bombardement af Strasborg,
hvor de skyde Huse i Brand
og dræber Oldinger, Fruentimmer og Børn
1871

Den faldne Soldat
 eller Prindsen og Hunden,
en smuk Vise fra den sidste Krig mellem Frankrig og Preussen
1871

Fremad, frem!! 
og: Den franske Soldats Afsked med sin Pige.
2 nye Krigssange
1871

Den døende franske Soldats sidste Ord. 
En smuk Vise om Soldaten, der paa Valpladsen 
sendte sin sidste Hilsen til sin Familie og Elskende
1871

Marseillaisen
1871

Nu gaaer Ballonen!
Vise om de to dristige Franskmænd,
 der skulde bringe Budskab fra Paris i en Ballon,
hvorledes de havde et slemt Uheld paa Veien,
 hvilket dog endte med, at tre Preussere kom forkeert i Byen.
Med Beretning
1871

Franskmandens Hævn
eller den tydske General,
 der havde taget sin Frue med til Frankrig,
og hvorledes en Bonde fra Bazeille,
hvis Hustru Generalen havde ladet indebrænde,
hævnede sig paa Generalen.
Med Beretning
1871

Forræderens Løn, 
ny Vise fra Krigen i Frankrig,
 og hvorledes en Enkes eneste Søn kom af Dage
1871

Vise om Slaget i Tivoli den 4de August 1871
 imellem Redaktørerne Dr. Rosenberg og Robert Watt.
Sangviis forfattet udi smukke danske Vers,
 og klinger vel til Hakkebrædt og Lire,
men sær vel til Glastrompet og Mundharpe,
naar de trakteres og sjunges til den yndede
 Kjæmpevise-Melodunte: "Peter Skjødt".
Andre til Forlystelse forfattet af Niponi,
Indvaaner og Bayersk-Ølbrygger
samt priviligeret Balladesanger udi Kiøbenhaffn

Den mishandlede Rekrut i Aalborg,
 der havde en svag Arm, saa han ikke kunde gjøre Honneur,
 hvorfor man pinte ham, saa han spyttede Blod, 
lagde ham i vaade Lagener,
 hængte ham op, lagde ham i Spændetrøie osv.,
 Alt paa den grusomste Maade,
fordi Lægerne ikke kunde indsee, at hans Arm feilede Noget.
Med Beretning, tildels efter "Aalborg Stiftstidende"
1871

Vise om den raske Underofficeer fra Fregatten "Tordenskjold"
og de tre Chinesere
 som overfaldt ham med Bambusstokke og vilde plyndre ham,
men hvorledes han modtog dem og klarede sin Skude.
Med Beretning
1871

Sørgelig Vise om Mordet i Radsted paa Lolland,
hvor en Gaardmand fandtes myrdet ved sin Havelaage,
hvilket skjændige Mord er forøvet,
 efter Tilskyndelse af hans egen Hustru, af en Karl,
der stod i utilladeligt Forhold til Konen
1871

De to Ligrøvere
 eller Et skrækkeligt Øieblik.
Vise om de to Ligrøvere, der efter Slaget ved Sedan
 plyndrede de Døde og dræbte de Døende,
men hvoraf den Ene af Begjærlighed
 kom til at dræbe sin egen saarede Søn.
Med Beretning
 1871

Skrækkelige Følger af brødefuld Kjærlighed.
En sand Beretning om, hvorledes en unaturlig Moder,
henreven af brødefuld Kjærlighed,
dræbte sine Børn ved at styrte dem ned i en dyb Grube,
hvilken sørgelige Begivenhed nylig er skeet Boston i Amerika.
Med en Sang derover
1871

Vise om den kvindelige Dragon,
 eller: den 90aarige Kone, 
der endnu lever paa "Bjerget" ved Roeskilde,
og som i Napoleons Krige fulgte sin Elskede som Dragon, 
og var med i mange Træfninger,
indtil hun ved hans Fald opgav sin eventyrlige Liv
og slog sig til Ro i Roeskilde.
Med Beretning
1871

Leiren ved Hald. 
En smuk Sang for alle raske Soldater, 
som skulle prøve lidt af Leirlivets Behageligheder
1871

Soldaten i Leiren.
 En smuk Vise for alle dem, der ere indkaldte til Leiren 
og holde af at synge en lille Vise istedetfor at sove
1871

Dansk Skarpskyttemarsch
1871

En smuk Husar-Vise, 
digtet af en gammel udtjent Husar
 til Fornøielse for hans unge Vaabenkammerater
1871

Den sidste nye Vise om Logiskibets Herligheder
1871

Vise om et Eventyr i Leiren, 
hvorledes Jens skulde følge Løitnantens Kjæreste gjennem Skoven 
og hvorledes han skilte sig derved til alle Parters Fornøielse. 
Umaadelig grinagtig
1871

Leirens Pleiebarn
 eller den søde Sidse, som ifjor vilde søge sin Jens op i Leiren,
 men hvorlunde hun maatte gaae i Pleie
 hos Obersten, Captainen, Løitenanten osv.,
 og blev pleiet saa ømt af dem Allesammen, 
at hun fandt Pleien overmaade go',
 hvorimod Jens dog havde Et og Andet at indvende,
 som man faaer at vide af Visen
1871

Nyboder holder jeg af! 
eller: Og derfor Heidudeli.
 Ny Vise om Nyboders og Marinens Herligheder
1871

Vor Captain er mange Penge værd! 
Gemytlig Sømandsvise
1871

En lystelig Vise
 om Ole Begtamps uheldige Landgang paa Toldbodtrappen,
 hvor alle hans forhenværende
og baghenværende Kjærester vare opseilede,
lagde sig paa Siden af ham og bombarderede ham
 med Elskovsbomber og Kjærlighedsgranater,
samt tilsidst leverede hverandre en Kapersægtning,
der endte saare uheldigt for Matrosen
1871

Reisen til China, 
eller: Baadsmandens Sang
1871

Krillevillevibombom
eller Jens Svabergasts lystige Reise til China,
saaledes som han selv har fortalt den til sin Kjæreste Lise,
da han kom hjem.
En lystig Opsang for Søgutter
1871

Vise om Matrosen, der besøgte sin Kjæreste,
 og drak Toddy og spiste Æbleskiver, 
men blev overrasket af Fruen og gjorde feil Bestik,
 saa at han faldt paa Hovdet i et Fad Bolledeig, 
derefter traadte i en Spand Vand,
 rev en Tallerkenrække ned m. m.
En Opsang for lystige Gutter
1871

En uhyre grinagtig Vise
 om Matrosen, som gik i "Aftenstjernen" med Mette,
 og hvorledes han af Vanvare kom i et fælt Filteri 
og spolerede Copistens  Klyver,
 rendte flere nette Skuder i Sænk,
 men tilsidst trods alle Kapere
 bugserede sin egen lille Mette hjem i Kahytten,
 hvor de la'e bi og reparerede Seil efter Stormen
1871

Den danske Pige,
 eller: Jens, der vilde reise til Amerika
1871

Den rige og den fattige Brud,
en smuk og sandfærdig Vise om en Dansk, der reiste til Tydskland
og bragte en fornem Dame hjem for at gifte sig,
men hvorledes den fattige danske Piges Troskab dog vandt Seier
1871

Den stærke Ane,
eller hvorledes Gaardmandsdatteren ikke var bange for Spøgelser,
men paa en genytlig Maade
 blev fri for den paatrængende rige Frier 
og fik sin egen Jensemand og Gaarden i Kjøbet
1871

Vise om den søde Enke, Madam Crillesen,
 som skrev i Avisen om Ægteskab, 
og hvorledes det flaskede sig 
med en deilig Formue og meget Andet
1871

Vise om Mette, den raske Pige fra Frederikssund, 
der skal giftes til Foraaret med sin Husar 
og derfor sørger for sin Fordeel saa godt hun kan
1871

Om igjen!!
 eller Den tilslørede Dame.
 Vise om Manden, der blev tvungen en Kone paa,
 og hvorledes han gjorde det om igjen
1871

Kragelunds Forlovelse
 eller: hvorledes Spekhøker Kragelund,
 en Svoger til den rigtige Kragelund med Fingeren,
 blev forlovet med en ung Pige, men opdagede efter Brylluppet, 
at det var en gammel Kjælling med store Sønner, 
der kom og vilde banke Kragelund.
 En virkelig paa Løgn grundet Begivenhed
1871

Vise om Jens Steenløses Kjærlighed, 
der begyndte i Kongenshave, men endte i Kaschotten, 
samt hvorledes han opdagede, at han var Svoger
 baade med Capitainen, Løitenanten, Sjersanten og Corporalen
1871

Ferd'nand Ludvigsens Skjorte
 eller: hvorledes Ferd'nand,
 som havde solgt sin Ladegaardsskjorte,
 pludselig opdagede i Retten,
 at han og Dommeren havde elsket en og den samme Fiemoer, 
og at Ferd'nand paa den Maade var i Familie med Assessoren
1871

Nu skal Du faae din varme Mad! 
eller hvorledes Jørgen Jensen
 fik sin varme Mad hos en Sangerinde 
1871

La' vær' aa grin! 
eller Trine Svedskes fine Familie.
 Ny Vise om Trine Svedskes hele noble Slægtskab
1871

To Høstviser, 
digtede af en sjællandsk Bondekarl
 til Fryd og Fornøielse for alle venlige og gemytlige Landmænd 
og deres Folk baade Mænd og Kvinder
1871

Kong Carl XV er død!
Sveriges folkelige Konge er ikke mere!
Med Beretning
1872

Ballade.
En splinterny og bedrøvelig Vise
 om Dronningen af England, der ikke blev skudt
1872

Den store Hjemsøgelse 
som Stormfloden den 12te og 13de November afstedkom
1872

En ny Sang om den frygtelige Stormflod
den 13de og 14de November 1872,
samt en Beretning om dens rædselsfulde Ødelæggelser

Skomager Spannjer er død! 
Vise om Sølvtøiets Opbevarer, Sparsommelighedens Apostel,
 Huseierguden og Tarvelighedens Prædikant, 
der tilsidst blev opsparet i Dødens Sparebøsse
 efterat en skammelig Sporvogn havde givet ham sit Knæk,
 saa at Petri Kirke nu arver ham og siger: Denne Vei med Sølvtøiet.
 Med Beretning om den Afdøde
1872

De tre Søstre
 eller Dansens Magt.
Hvorledes tre fattige Søstre bleve Danserinder
 og siden blev røvede og bortført til Ægypten,
hvor de var Slavinder,
 indtil  tre franske Officerer reddede dem 
og giftede dem i Frankrig,
hvortil de lod deres fattige danske Moder komme
1872

Lad den bare brænde a'
 eller Petrine, som gik i Byen
1872

Ved Afsløringen af Kong Frederiks Minde
paa Christiansborg Slotsplads
d. 6te October 1873

Ved Kong Frederiks Mindesmærke
1873

Kong Frederiks sidste Ord til Grevinde Danner.
En smuk og alvorlig Vise
 om Kongens Dødsleje paa Glyksborg Slot
1873

Kejser Napoleons Død
den 9de Januar 1873.
Med Beretning

Tak ska' De ha!
 eller den grinagtige Shah af Persien,
som i denne Tid rejser omkring i Europa,
gjør Kis med Damerne, har nævestore Diamanter,
 drikker Smaasnapse 
og giver Millioner og Ordener til de pæne Folk
1873

Den frygtelige Ulykke i Frederiksborg,
 hvorved 9 Mennesker bleve dræbte, 
og Mange lemlæstede derved, 
at Hørspinderiets Maskine sprang 
og begravede dem under Ruinerne,
 samt anrettede en Mængde andre Ulykker. 
Med fuldstændig Beretning
1873

En sørgelig vise om Ildebranden i Kirke Eskildstrup,
Natten mellem den 14de og 15de Juli 1873.
Hvorledes 2 Karle og 2 Drenge bleve saa grusomt forbrændte
at den ene af Karlene døde faa Dage derefter

Et rørende Farvel til Voldene
 Kjøbenhavnernes gamle Spadsere- og Elskovspromenade,
 som nu gaar i Stadsgraven,
 hvisaarsag Store Bededagsaften vel ogsaa snart gaar samme Vej
 og de varme Hvedetvebakker ligeledes.
(Aftryk af "Søndagsbladet")
1873

Vælgersang for Folket.
Den 14de November 1873

Socialistførerne Pio, Brix og Geleffs endelige Dom 
ved Højesteret d. 6. Aug. 1873.
 Med nogle Bemærkninger derom

Sang om det 4dobbelte Mord,
som blev forøvet afvigte Vinter i Landsbyen Selkjær ved Grenaa.
Morderen var Søren Christian Hansen,
de 3 dræbte Børns Fader og sin myrdede Kones Ægtefælle
1873

Den skrækkelige Begivenhed i Grenaa-Egnen,
hvor en Væver dræbte sin Hustru og sine 3 Børn
af Frygt for at komme i Tvangshuset i Mariager,
d. 28de Februar 1873.
Med Beretning

En mærkelig morsom Vise
 om Guld-, Smør- og Klædetyven,
en forhenværende Politibetjent,
 som gik umaadelig forkert i Byen med Politiet,
og satte Kjøbenhavnerne en Voxnæse paa,
indtil "Ballonen gik den forkerte Vej" og Personen ligesaa
1873

Ulykken i Odense, 
hvor en Mursvends Kone
 bandt sine 2 Børn paa 5 og 6 Aar fast til sig
 og druknede Alle i Odense Aa.
Med Beretning
1873

12 Aar i Tugthuset!
 eller Tandlæge Kjær af Aarhus,
 der bedøvede sine kvindelige Patienter 
og i den derved fremkaldte Tilstand bedrev Utugt med dem, 
hvorfor han nu er idømt 12 Aars Tugthusstraf paa sine gamle Aar.
 Med Beretning
1873

A' med Sækken! 
eller En uafsløret Hemmelighed.
 Og: En sørgelig Vise om de tre Arbeidere 
hos Burmeister & Wain, der tilsatte Livet,
 med en fuldstændig Beretning
1873

To Løvinder.
 Storartet Brydekamp mellem de to kvindelige Kjæmper
1873

Der er Ingenting saa dejligt som en Maaneskinstur
1873

En smuk Kjærlighedssang
 om den skjønne Helenes Eventyr
1873

Thora, du maa ikke græde!
eller: den forsvundne Sømand.
En smuk Vise om Kjærlighed og Gjensyn
1873

Fiskerens Kjærlighed 
eller de trofaste Elskende,
der trods den gjerrige Faders Rænker
fik en stor Skat og bleve lykkelige
1873

Lars og Kirstens Kjærlighed
 eller: hvorledes den fattige Pige blev
formedelst sin Godhed og Skjønhed
foretrukken for de stornæsede rige Piger
og blev en stor Gaardmandskvinde
1873

En ny Kjærligheds-Vise 
om Kirsten P. R. . gaard pa Amager
1873

En ny og lystig Vise
om den raske Grethe Malkepige,
der kunde kurere de unge Karle og den gamle Røgter
1873

Kjærlighed paa Langebro,
 eller hvorledes Thora fik paa Langebro
 hvad hun ikke kunde faa i Holms Huse
1873

Hvordan Julle blev hemmelig forlovet,
 men hvorledes det dog rev ud med en lang Flænge
1873

Vise om en Justitsraad,
 der gik forkert i Byen med Skræderens Kone i Badstustræde,
til stor Fornøielse og Fordel for Skræderen.
Sat sammen efter ringe Evne,
 alle andre Justitsrødder til Advarsel
1873

Hr. Rikmans Frieri,
 eller Paa Ho'edet nedad Trappen.
 En grinagtig Vise
1873

Splinterny Leir-Vise, 
om Soldaten - Dragon Peter Hansen - der i Leiren ved Hald
 fik en rig Gaardmandsdatter til Kjæreste
og tiltrods for at han var en fattig Karl, blev gift med hende,
blot fordi han skaffede hende en lille Dragon
og gjorde den gamle Gaardmand til Bedstefader,
med Mere som denne fornøielige Vise indeholder.
Med Portrait af Gaardmandsdatteren i hendes Brudedragt
1873

Vise for den muntre Soldat i Leiren ved Hald
1873

Den kvindelige Matros,
 som ikke vilde skilles fra sin Ven, 
og derfor fulgte ham i Sømandsklæder,
 men hvorledes det blev opdaget af Kaptajnen
 og hvilken Straf de Elskende fik
1873

Udvandrerens Afskedssang
og et Farvel til hans Forældre og Søster,
 da han reiste til Amerika
1873

En ung Piges Farvel
 til Danmark, hendes Famile og Venner,
da hun skal rejse til Amerika og møde sin elskede Ven.
Samt et par Vers til Pastor Rindom
1873

Guldgraverens Farvel
1873

Guldgraverens Farvel. 
Variation til en ældre Sang
1873

Mormonpigens Klage
1873

Det glade Kjøbenhavn! 
En rigtig Balladevise paa 5 forskjellige Melodier
1873

En grinagtig Vise om Politiet i København
1873

Det var en rar Kondition 
eller den flinke Tjenestepige Stine Smæks forskjellige Konditioner
 førend hun kom hos det Rak, hvor hun nu tjener
1873

Den flinke Line Madsens Skudsmaalsbog
eller hvorledes Line klarer sig brillant med sin Frue,
og lader hende staa op og koge The
og give Line paa Sengen, osv. osv.
Samt: Fortegnelse over Lines 10 Kjærester,
baade de rigtige og de andre
1873

Hvad er Mennesket uden Sølvtøi? 
indeholdende: Lidt om Penge, forelskede Grosserere, 
søde Pigebørn, Aktiespekulanter osv.
 og et halvt hundrede Svar paa et fornuftigt Spørgsmaal
1873

Hvad er Mennesket uden Mad og en høihælet Snaps?
En grinagtig og morsom Vise
1873

Slag i Frikadellen,
en evig grinagtig Vise om Stine, der holdt fremmede Guder,
Figaro, ægteskabeligt Slag, Kavelines Kurv,
det elskværdige Bybud, Katten hos den franske Slagter,
Slagsmaal og Bekjendtskab og en Sjat Punsch tilsidst
1873

Ta'en med Ro, Petersen!
 En Pokkers gemytlig Vise om det bekjendte Mundheld,
 som er brugeligt baade for de søde Piger
 og de væmmelige Mandfolk
1873

Dikumdik,
 Han har ikke Mere og skal have sagt!
eller Grinagtige Betragtninger over et meget yndet Mundheld
1873

Den evig grinagtige Fastelavnsvise 
baade for unge Fyre og gamle Stødere,
 baade for Piger og Karle og - lad Frøkenerne faa lidt med
1873

Gemytlig Fastelavnsvise for lystige Folk,
 som skulle ud i Fastelavnen og slaa lidt godt til Søren
 og gjøre Hys med de raske Piger
1873

Hurra for vor Lejr-General og hans Gemalinde!
En Vise, som er digtet af en Lejrsoldat til Ære for
 Hs. kongelige Højhed Kronprindsen og hans Gemalinde
1874

Grevinde Danners Død
den 6te Marts 1874, i Grenaa.
Med Beretning

Danmarks Lumbye er Død!!
Den 20de Marts 1874

En ny sørgelig Vise
 om tre unge Mænd, der druknede i Holbæk Fjord
1874

Niels Knippels Vise
 om den sørgelige Ulykke paa Ebeltoft Vig 
Søndagen den 26de Juli 1874,
 hvorved to Mand og en Dreng tilsatte Livet
1874

Sang om det 4dobbelte Mord og Selvmordet
i Selkær pr. Grenaa, 
med fuldstændig Beretning
1874

Vise om det rædsomme Mord ved Bloustrød,
Natten mellen den 9de og 10de Januar,
hvor Arbejdsmand Lars Nielsen dræbte en Ungkarl
paa den grusomste og mest oprørende Maade,
blot for at røve en ringe Pengesum.
Liget fandtes næste Morgen næsten nøgent i en Sluse.
Med fuldstændig Beretning
1874

Det døde Barn i Vadsækken,
hvorledes Kbhvns. Politi 
ved Kvæsthusbroen attraperede en Dame, 
som vilde rejse med et dødt Barn i en Vadsæk, 
som et Bybud bar for hende.
Samt Beretning
1874

Barnemorderskens Sang i Fængslet,
 saaledes som hun selv har digtet den
 i de lange og tunge Timer, som hun tilbragte i Fængslet.
(Der gives i Verden Bekymring og Møje)
1874

Arbejdsmandens Vise
1874

Artilleristen paa Trekroner.
En ganske ny Vise, som er digtet af en Artillerist,
som laa paa Fortet Trekroner i Aarene 1873 og 74

Madam Sørensens Klage over Dyrtiden
1874

En grinagtig Vise
 om Per Nielsens Ærgrelser og Uheld med den nye Mønt,
og hvordan han i Kjøbenhavn det ene Sted blev smidt ud
og det andet Sted fik blaa Øjne
 blot fordi han ikke kunde blive klog paa Møntsorterne
1874

Vise om Musikanten Niels Hemmingsens Reise til Paris.
Med Niels Hemmingsens Portrait
1874

Musikant Niels Hemmingsens Død.
Han døde i en Port i Nyborg og efterlod sig 12000 Rd.,
 som fandtes i hans Violin.
Med Beretning
1874

Ole Peersens og hans Kone Dorthes
 Rejse til Mormonerne og deres Ophold der.
Vise med Monolog mellem Versene
1874

Thorvald og Thora 
eller Troløshed og Tilgivelse
1874

Tag endelig ikke for lidt, Frøken Smidt!
eller: Adelsmanden, som vilde gifte en fattig Pige,
men gav hende Kurven for visse Aarsagers Skyld,
som man kan læse om eller synge sig til i denne Vise
1874

En ganske ny Kjærligheds-Vise
fra den forladte Pige i Ørsted pr. Randers.
Og Klagesang fra den blinde Rasmus Christensen
af Ullelev pr. Grenaa, 
som i en streng Vinter nogle Dage efter Fødselen
 maatte friste den tunge Skæbne næsten at miste Synet
1874

Kokkepigens Vise paa Høegholm pr. Thiirstrup
om Oline Christiane Sophie Nielsens Utroskab mod
Simon Petersen, Tjenestekarl paa Lyngsbekgaard pr. Æbeltoft,
samt Anders Nielsen Backs Levnetsbeskrivelse i Poesi
1874

Sangerinden og Kræmmerdrengen,
 som gik saa godt i Byen, 
at de levede flot af Urtekræmmerens Bønner og Sardiner 
og spiste Mandler til,
 men senere i Kasmerokken maa regne den bedre ud
1874

Vise om den søde Stine, 
der gik en Maaneskinstur med Studenten,
 og hvad det blev til
1874

Tjenestepigens Kjæreste paa Landet.
Hvorledes Pigen forlovede sig med den rige Husbondes Søn,
saa den Gamle maatte give hende 80 Daler
for at lade være med de Narrestreger m. m.,
som man kan synge sig til her
1874

En lystig Sømandsvise om Matrosens Hjemkomst
og hvordan han kom for Skade at operere en fremmed Hane,
 som laa i hans Kurv,
og hvad Straf han gav baade Konen og Galanen
1874

Kjærlighed i Viborg
 eller Kapitajnen, der gik i Søvne fra Lejren 
og kom ind til Anes Frue,
og hvorledes Ane regnede den ud til Fordel for sin egen Jens,
som ogsaa var gaaet i Søvne
1874

Dumme Peter i Lejren
og hvordan han er dum nok til
 at gaa forkert i Byen hos Marketenderen,
 kysse Løjtenantens Kjæreste, 
smøge Krumslutningstjernerne af sig osv.
1874

Ny vise om Uhrmageren der solgte sin Kone i Hjørring
 paa det Vilkaar, at han skulde have en Snedkers Kone i Bytte,
men hvordan hans egen Kone stak af til Amerika med Snedkeren
 og Uhrmageren fik Lamperøg, da han kom til Snedkerkonen.
Nylig passeret. Med Beretning
1874

Mærkelig og sandfærdig Vise
 om Snedkersvenden, der fødte et velskabt Barn,
desformedelst at han blev mere og mere trivelig,
til stor Forundring for hans Nebensvende,
der troede at det kom af det gode Øl.
Med fuldstændig Beretning
 om dette i Stiftelsens Annaler enestaaende Tilfælde
1874

Tjenestepigernes Sladdervise,
 naar de mødes ved Skraldevognen 
og leverer en Beretning om deres Kjærester i Lejren,
 deres Fruer, deres Herrer og deres Figaroture.
 Pigernes allerbedste Vise
1874

Den er der Futi!
eller: En meget fornøielig Vise,
 tilegnet Pebersvendene og Alle, 
som vandre Livets besværlige Bane alene
1874

Kragelund og Enken,
 eller hvordan Pebersvenden kom paa Glatis 
og fik sig en Kone, som han aldrig havde drømt om
1874

Dumme Stine!
Vise om den ufornuftige Pige, 
der kaster sin Kjæreste Vand over Hovedet,
 kysser fremmede Mandfolk, gaar i Figaro 
og prygler sin Vens gamle Kjæreste, m. m.
1874

Dumme Peter! 
Hvorledes Thora ikke kunde faa sin Peter til at forstaa det, 
som ellers falder saa let
1874

Mutter, der spillede dumme Peter med sin Fatter,
 men hvorledes Fatter pudsede hende igjen
1874

En "hensigtsmæssig" Vise om Fiskerkonen og Guldfisken,
samt den heldige Liremand ved Gammelstrand.
En høist mærkelig Begivenhed, der viser,
hvorledes et Torskehoved kan bringe et Giftermaal i Stand
1874

En voldsom humoristisk Vise om Lappetorvet,
 hvor man kan faa baade Koner og Udstyr, 
og et lille Grin i Tilgift
1874

Griin for 8 Øre!
En ganske ny Vise,
 hvoraf flere Exemplarer til forskjellige Tider i de sidste Dage
 ere blevne fundne paa Gaderne i Grøndfelt og Keilstrup
1874

En ny munter Fastelavnsvise
for 1874

To nye Høstviser for 1874.
Isærdeleshed syngelige
 for glade Ungersvende og livlige unge Piger, 
baade rige og fattige,
da Melodierne til begge Viserne ere de allermest moderne

Vise om den forfærdelige Ulykke,
Dampskibet "L. J. Bagers" Brand og Forlis
 i Kjøgebugt den 3die October 1875.
31 Mennekser indebrændte eller druknede.
Med Beretning

Vise om Oversvømmelsen i Frankrig,
hvorved over 900 Mennesker ere omkomne,
6000 kvæstede og syge, 20,000 have mistet Alt hvad de ejede,
2600 Huse ere ødelagte ved Floden Garonnes Raseri
Natten d. 23de Juni d. A.
Med Beretning om mange af de sørgelige Enkeltheder
1875

Stalden i Charlottenlund er brændt!
En mindre fornøjelig Vise
 om de mange dejlige Lammestege med Grønærter,
 de gode Toddyer og den "mægeløse" Sang,
item de "øndige" Sanggudinder med "Tallerkningerne",
 som vi nu komme til at miste,
samt lidt om selve den nedrige Ildebrand,
som har bedrøvet de glade Kjøbenhavnere.
Med Beretning om Ildebranden
1875

Vise om den forfærdelige Begivenhed
i Dronninglund Sogn i Jylland,
hvor en Mand d. 6te Juni 1875
 forfulgte sin flygtende Kone og med en Hakkelsekniv
 i Drukkenskab huggede Hovedet af hende m.m.
Med fuldstændig Beretning

Ny Vise og Beretning
 om det grusomme Mord i Dronninglund Sogn
1875

Trofast Kærlighed.
En smuk Vise om to Elskende,
 som paa Grund af Fattigdom ikke kunde faa hinanden,
men hvorledes hun tog til Amerika,
hvor hun arvede en Masse Penge,
 tog hjem og giftede sig efter mange Aars Forløb
 med sin Ungdomsven.
 Troskab er det kosteligste Klenodie
1875

O, min Agnes! 
eller: Elskerens Sorg,
fordi han ikke maatte faa sin Pige,
og hvorledes hun hjalp dem begge ud af Klemmen,
saa at de nu skal giftes om et Par Maaneder
1875

Sidse Madsens Vise,
hvorledes hun holder en Ven og en Kjæreste
 og lader Vennen betale Gildet.
Udgivet af Sidse Madsen.
Gjennemset og rettet af hendes Kjæreste Christen Lassen,
 Organist ved Marmorkirken
1875

Fangernes Nød og Mishandling.
En smuk Vise fra en ung, nygift fransk Soldat,
som blev saaret og fangen ved Sedan,
og hans Beskrivelse over al hans Nød og Elendighed.
Med et Brev til hans Hjem
1875

De glade Høstfolks Vise 1875
baade de Gamles og de Unges, 
og alle de raske Smaapigers med

"Øndig" Vise om Kejseren af Brasiliens Besøg i Kjøbenhavn,
og al den Stads, Kanonskyden og Illumination,
som ikke var der i den Anledning.
Ærbødigst forfattet af Madam Olsen,
som havde glædet sig til, at se Staden og troede,
at Kejseren var sort
1876

Arbejdernes Honnørmarsch
1876

En gemytlig Vise om Bagerskruen i Kjøbenhavn,
 højst sørgelig i sine Følger, og til stor Ulempe
for alle brødædenede Skabninger og Bagermestre,
hvisaarsag Visen er skreven
1876

Ny Vise om Hundegalskaben,
og hvorledes de stakkels firbenede Bæster
 i denne Tid saa svært paa Pusterøret,
 samt om dem, der ere komme i Pleje
1876

Nu er du fri, Moppe.
Glade Betragtninger over Hundenes Frihedsdag den 28de August,
efterat de havde siddet i Brummen i henved 3 Maaneder
1876

Modermorderens Dødsdom
eller ulykkelige Følger af Drukkenskab.
 Sang om den Mand, 
som ved Bregentved-Gisselfeldts Retsdistrikt
og senere ved Hof- og Stadsretten 
er til Døden dømt for Drab af sin Moder,
 Mishandling af sin Hustru og sine Børn.
Med fuldstændig Beretning
1876

Kjærlighed i Fængslet 
eller Fangens Flugt.
Vise om en bortført Pige, 
hvis Kjæreste uskyldig blev fængslet,
men rømte fra Arresten,
frelste sin Brud og dræbte hendes Bortfører,
og nu bor med sin Brud i Amerika,
 hvorfra denne Vise er hjemsendt
1876

Fiskerens Død, 
d. 17 April 1876, 2den Paaskedag.
Lars Hansen af Skovshoved omkom tæt udenfor sit Hjem, 
da han vendte tilbage fra en tydsk Skonnert, 
som man vilde bringe Hjælp.
Med Beretning af et Øjenvidne

Spøgelsenatten i Holstenshus
eller Røgterens natlige Syn.
Hvorledes Røgteren paastod, at have set et mærkeligt Syn,
som paa en underlig Maade opfyldtes derved,
at en ulykkelig Kjæreste skjød sig paa Stedet
ved en sørgelig Fejltagelse
1876

Det mærkelige Byllup,
eller hvorledes en rig Gaardmandssøn
 havde svoret en fattig Pige Kærlighed og Ægteskab, 
og vilde gifte sig med en rig Pige,
 men hvorledes den fattige Pige gik til Kirken 
og fik i sidste Øjeblik Brylluppet forbudt
1876

Matrosen paa Bullevard 
eller hvordan Peter Bardun kom hjem fra en lang Rejse
med mange Penge,
 og tog sig for at gaa paa "Bullevarden", saa det peb i Tollene
1876

O hej, o ho! 
Peter Barduns Rejse Jorden rundt i 80 Dage.
 En kvik Sømands-Opsang, 
som ogsaa kan synges af Landkrabber med stor Fornøjelse
1876

For første Gang,
eller en ung Piges Bekjendelser om sin Kjærlighed
1876

Stine Vrikkemeyers Balladevise
 lige fra hendes første Kjærestes Tid
 indtil hun forleden Dag blev Sangerinde paa Vesterbro
1876

Klip klippe klap og trip trippe trap
eller Giftetanker paa Kjøkkentrappen
1876

Kjærlighed paa Kvisten
 eller Studenten, der spillede paa Frøkenens Instrument, 
og hvad det Spilleri blev til
1876

Aa nej! aa jo! 
eller: den nyeste Friervise, 
som kan være skrækkelig nyttig at synge
 for unge Piger og galante Herrer
1876

Tag Jer ivare, Piger, for Storken! 
En virkelig Tildragelse, hvorved en ung Pige, 
som ikke anede det Allermindste
 om Storkens Nedrighed og Kopistens Lumskhed,
 pludselig fik Øjnene op for Verdens Doligheder
1876

Di da daudi
eller: Stines Jødefrier,
 der havde Sølvtøj, men manglede andre Ting,
 som en ung Pige sætter Pris paa
1876

Di da daudi 
eller Hamborger-Jødens Levnet
1876

Di da dejlig. 
Den sidste nye Vise for glade Kjøbenhavnere,
 med Variationer over Damernes Aftenpromenade paa Bülowsvej, 
grønne Gardiner i Figaro, knibske Opvartningspiger osv.
1876

En grinagtig Rundrejse i Nakskov, 
eller en lystig Svends Erindringer.
 Uhyre morsom at læse, men meget bedre at synge
1876

Skaal for ham, af hvem vi fik denne mageløse Drik!
1876

Detailleret Beretning om Pios og Geleffs Afreise
efter aldeles paalidelige Kilder, 
med Sang og 4 Billeder
1877

Nr. 2 af den traurige og detaillerede Beretning
 om Pios og Geleffs forte Forsvinden.
Med 4 Billeder
1877

Pios Flugt.
Pio stak a' og tog Geleff med sig,
men lod Arbejderne blive tilbage tilligemed med flere Vexler
1877

Flugten til Amerika
eller Ho'derne er' væk!
1877

Nyt fra Chicago!
Louis Pio kommer!
Vise og Beretning
1877

Arbejdernes Farvel til Pio;
med 4 Billeder af, hvad han har udrettet,
og hvorledes han har beredt det for dem
1877

Den eneste rigtige og paalidelige Beretning og Vise
om Grusomhederne i Tyrkiet
1877

Tyrkernes Rædselsgjerninger.
De spidde Børn paa Landser, stikke Øjnene ud paa Kvinderne,
skænde unge Piger, brænde Børn og Oldinge levende
1877

Kvindernes Kamp og Hævn over Tyrkerne,
som havde afbrændt Landsbyen, dræbt Børn, Oldinge,
skændet Kvinderne og bortført mange i Slaveri.
Med udførlig Beretning
1877

En Nat i Calcutta.
Nøiagtig og morderlig grinagtig Vise om Prindsen af Wales's
højst eventyrlige og vidunderlige Reise i Indien,
samt Broderlængsel
1877

Vise om Frøken Schwartz's Bryllup,
som, forhaabentlig til Gavn og Glæde for Fædrelandet,
fandt Sted for fuldt Hus i Holmens Kirke
1877

Da Wenzel kom!
eller F u t for de glade Kjøbenhavnere
1877

Da Renz han kom,
da Renz han kom!
Den nyeste og mest yndede Beridervise i Kjøbenhavn 
1877

Hvad Per Søvren saae i Circus Renz.
Lige fornøielig at læse saavel for dem, som har været i Circus,
som for dem der ikke har været der og ei heller kommer der,
formedelst Mangel paa Sølvtøi
1877

En smuk ny Vise om det kjønne Mundheld:
Det er en kold En!
indeholdende Oplysninger om Tyrkerkrigen,
 om Rigsdagen, om Jordemodersagen,
 om Grevinden fra "Valhalla"og "Thepotten" m m. m.
samt Ny paalidelig Beretning om Jordemodersagen
1877

 Visen om Restauratøren og Jordemorderen,
og hvorledes de i Kompagni
hjalp en Værtshusholderenke slemt i Gyngen.
 Med Beretning
1877

Det sidste Nye
om Jordemoderen, Restauratøren og de mange Tiltalte
 i den uhyggelige Sag, som tæller flere og flere Deltagere.
Med Beretning
1877

Igjen en ny Vise om Jordemoderen, 
de to unge Damer,
 og Sporvognskusken med hans Kjæreste.
Med Beretning
1877

Vise om den skrækkelige Begivenhed i Tjørnegade paa Nørrebro,
hvor en Murersvends Kone sidste Tirsdag i sit Hjem
af et ungt Menneske blev overfalden
og tilføjet flere Knivstik i Brystet,
hvorefter Morderen undløb.
Med fuldstændig Beretning
1877

Sørgesang,
grundet paa en Begivenhed,
hvortil der i vore Dage ikke er hørt Lignende,
og er stadfæstet ved at Enkekone Karen Nyegaard Jordsby
Natten til den 16de Januar 1877
 formelig dræbtes og hendes iboende Hus fortæredes af Ildsluer

Sørgelig Vise om Ulykken i Prindsessegade,
hvor en Kone i Søndags Morges i Sindsforvirring
gjorde Forsøg paa at myrde begge sine Børn
og derefter selv sprang ud af Vinduet.
Med Beretning
1877

Præsten og Forbedringshuset
eller Det var en kold En.
Vise om Præsten i Jylland,
 der har begaaet Majestætsforbrydelse fra Prædikestolen,
og nu er idømt 8 Maaneders Forbedringshusarbejde.
Med Beretning
1877

Den eneste rigtige og paalidelige Beretning og Vise 
om Kongen og Præsten
1877

Den eneste rigtige og paalidelige Beretning og Vise 
om Lørdagstyven
1877

Den raske Pige i Kjøge,
som en Tømrer vilde voldtage,
hvisaarsag hun tog Tag med ham
og gav ham en ordentlig Portion Prygl,
hvorefter han senere vilde voldtage en ældre Kone,
men nu sidder arresteret og venter sin Straf
1877

En ny sandfærdig, meget alvorsfuld Vise
 om to Tvillingsøstre, Ane Hansen og Johanne Hansen,
(Døttre af Husmand Hans Petersen),
fødte i Landsbyen Nordskov paa Hindsholm ved Kjerteminde
den 27de November 1868,
og døde paa en sørgelig Maade den 5te Juli 1877
ved en Grusgravs Sammenstyrtning i Brockdorffs Landsmark

Der blæste en Storm udi Kattegat.
Visen om den fattige jydske Bonde, Søren Kanne,
der behjertet reddede en Skipper og hans Søn fra Havsnød
1877

3 smukke Sange.
En Sørgesang. 
Forfattet af Marie Bransholm fra Hvidbjerg Sogn paa Thyholm,
hvis Mand har været svag i tretten Aar,
og som sidder med 6 uforsørgede Børn.
Sangen sælges til Fordel for Forfatterinden og hendes Familie
1877

Hjalmar og Hulda, 
eller Den brudte Kjærligheds-Ed.
Hvorledes Hjalmar drog i Strid, og kom hjem netop paa den Dag,
da hans trolovede Brud holdt Bryllup med en Anden,
og hvorledes Hjalmar kæmpede med sin Medbejler
til de Begge mistede Livet,
hvorefter Huldas Anger lagde hende i Graven
1877

Kjæresten i Skilderhuset. 
En morsom Vise om Skildvagten, der formedelst Regnvejr
om Natten fangede Sidse i sit Skilderhus,
og hvad det videre blev til,
samt Oplysning om,
hvorfor Hans Peter ikke brød sig om at blive afløst
1877

Den gamle danske Sømandsvise om Søgutterne,
der paa Kjøbenhavns Rhed 1801 lærte Engelskmanden,
hvor David kjøbte Øllet.
Med Portrætter af den danske Admiral Olfert Fischer
og den engelske Admiral Nelson
1877

Vise om det mærkelige Misfoster,
de to sammenvoxede Søstre, Millie-Christine,
som kan ventes til Kjøbenhavn.
Med fuldstændig Beretning
1877

Disse 2 gemytlige Viser
 ere digtede af H. H. Vestergaard, 
Danmarks mindste Mand,
37 Tommer høj, 42 Aar gammel og vejer 50 Pund,
er født i Harthe pr. Kolding
1877

Robert Blei, 
eller en rask Gut
1877

Vise om Petersen, der hentede Krigsmedaillen,
og hvordan han kom grulig forkert i Byen,
fik blaa Øjne og blev forlovet med en Enke, skjøndt han er gift,
samt tilsidst mistede Medaillen,
 samt beder den ærlige Finder
 aflevere den paa Christianhavn, første Bagsal
1877

Hvordan Madsen hjalp Jomfruen at flytte,
saa at han tilsidst maatte flytte ind i hendes Lejlighed,
fordi han vilde have sin Betaling i Varer,
som Jomfruen ikke kunde gaa ind paa
1877

Vise om Søren, der glemte Lotte,
eller hvad der kommer ud af det,
naar man glemmer at skrive til sin lille Kjæreste
1877

Den evig grinagtige Markedsvise;
hvordan de raske Karle og Piger gaar til Marked
og nyder Livet og drikker af Dunken.
Diget i "Køje", skrevet i Tappernøje
og sunget af ham med det ene Øje
1877

Uf, det var en kold En!
eller den sidste nye Vise
om det sidste nye Kjøbenhavner-Mundheld.
NB. Visen selv er en varm En
1877

Skaal!!
En yndig og gemytlig Vise for alle Yndere af
den danske National-Snaps, ogsaa kaldet dansk Brændevin.
Forfattet efter Nydelsen af den ottende Snaps til Solo og Kor
af Kornpeter, Mægtigfuld og Guttaperkamand
1877

En ny sørgelig Vise om om det gruelige Mordforsøg,
forøvet mod Hans Majestæt Kongen udi Italien
1878

Vise om Mord-Attentatet på Kejser Vilhelm,
der troedes i stor Fare
 desformedelst at det ikke var ham, de skjød efter,
 men hvorlunde den nedrige Blikkenslagersvend dog blev nappet
 og Berlin illumineret d. 11te Maj 1878.
Med et Portræt af en grædende preussisk Officer

Tyrolerhelten Andreas Hofers Død
1878

Højskolelærer Bjørnbaks Død.
 Med en kort Beretning om hans Livsvirksomhed
1878

Engeldrups Brand
1878

Vise om Misgjerningen i Birkerød,
hvor en ung Pige, Datter af fhv. Rigsdagsmand P. Hansen,
blev livsfarligt saaret af Sophie Magdalene Hansen.
Med nyeste fuldstændige Beretning
1878

En ny og sørgelig Vise og Beretning om Mordet i Birkerød
paa forhenv. Rigdagsmand P. Hansens ældste Datter,
forøvet af hendes "Veninde", Sophie Magdalene Hansen
1878

Vise om Forbrydelsen paa Amager,
hvor 3 Karle om Natten bleve næsten ihjelslagne,
Gaarden afbrændt og en svensk Karl forsvandt.
Med Beretning
1878

En dansk Pige myrdet i Hamborg,
og Morderen har delt Kroppen i to Dele,
hvoraf den øverste Del blev funden indsvøbt i et tærnet Stykke.
Hendes Navn er Anna Andersen fra Viborg
og hun blev myrdet i April d. A.
Med Beretning
1878

Den unge Sømands Mishandling og Død
 ombord paa en Ostindiefarer,
hvor man lod ham gjennemgaa de skrækkeligste Lidelser,
saa at han afgik ved Døden.
Folket i Falmouth vilde sønderrive den umenneskelige Kaptain,
samt Styrmanden og Baadsmanden, da de bleve fængslede.
Sket i Foraaret 1878.
Med Beretning

Vise om en Sømands ulykkelige Skjæbne,
hvorlededes Skibet, hvorpaa han var, blev forslaaet af sin Kurs
og han tilsidst i den skrækkelige Nød
blev slagtet og fortæret af sine Kammerater d. 28de Januar 1878.
Med Beretning

Den natlige Kamp
paa Svanemosegaardsvej d. 13de August,
hvor en Person,
som først havde skrevet Truselsbreve til en Kjøbmand,
kom maskeret ind til denne om Natten og skjød efter ham,
hvorefter Kjøbmanden med sin Revolver bragte ham til at vige.
Med Beretning
1878

Vise om det frække Tyveri fra Hs. Majestæt Kongen
 og flere Herrer, medens de vare paa Jagt,
og hvorledes den endnu uopdagede Tyv lagde blanke Øxestykker
 istedetfor de Guldkronestykker, han tog,
hvilket opdagedes
 da Hs. Majestæt vilde give Drikkepenge til Tjenerne
1878

Vise om to Venners sørgelige Skæbne paa Jagten,
idet den ene berøvede den anden Livet paa en ulykkelig Maade;
samt den Dræbtes vemodige Farvel
 til sine Forældre og sin kære Pige
1878

Ny Vise og Beretning om Kammerherreinden,
hvis Datter maatte flygte fra Hjemmet
for at undgaa Moderens Mishandling,
med Mere som denne rare Vise indeholder
1878

Ny Vise og Beretning om den mærkværdige laadne Dreng,
der er født i Grenaa i Jylland,
og som i Sommer har været indlagt paa Kommunehospitalet,
hvor han har vakt stor Opmærksomhed
paa Grund af sin stærke Haarvækst.
Med Portrait (efter Fotografi)
1878

Hagbard og skjøn Signe
eller Kjærlighed til Døden.
En smuk Vise, hvoraf ses,
hvor stærk og trofast Kjærlighed kan være,
 og hvorledes to Elskende for Faderens Haardhed
 lede en ynkelig Død og kom til at hvile ved hinandens Side
1878

Axel og skjøn Inger
eller Kjærlighed til Døden.
 Visen om de to Elskende,
 som ved en Skolelærers Ondskab og List bleve adskilte
 indtil de i Døden forenedes
1878

To smukke nye Viser.
Den første:
Den utro Elsker Erik og Karens Død.
Den anden:
Hvor Sejleren paa lette Bølge gynger
1878

Den bortførte Pige,
 som i sit 8de Aar blev bortstjaalen fra sine Forældre
 og solgt i Tyrkiet som Slavinde,
men nu ved Krigen blev paa en mærkelig Maade
frelst af en russisk Officer, der dræbte hendes Bortfører og,
 efter at have udfundet hendes Slægt, giftede sig med hende.
En sand Begivenhed
1878

Sømandens Farvel til sin grædende Thora.
En smuk Sømandsvise for flinke Gutter,
som efterlade en trofast Pige, naar de rejse bort
1878

Min Kjæreste Smedesvenden. 
En fornøjelig Vise af en Pige, 
som nylig er bleven forlovet med en rask Smedesvend
1878

Vise om hvorfor Hans Sørensen fra Klovetofte
ikke blev valgt til Rigsdagsmand igjen.
Skreven til Advarsel for alle Landmænd og Vælgere,
som lader dem lede ved Agitation
 til at stemme paa helt Andre, end den, de ønsker
1878

Jens i Lejren
1878

Liv i Lejren i Dyrehaven.
En umaadelig kvik Vise for alle Lejrsoldater i Aar,
baade Infanterister, Artillerister, Kavallerister og Sollerister,
samt andre Vaabenarter.
En Erindring om Lejren
1878

Rekrutten 
eller Pæter som Soldat
1878

Vise om Logiskibet
og de raske Gutter, som nu skulle lære Kongens Tjeneste
og blive ægte Orlogsfolk
1878

Vise om Zigeunerne i Kjøbenhavn,
eller Er de ægte eller falske?
Forfattet af Søren Rad, Sjover og dansk Zigeuner,
der har i sinde at vælte sig lidt i Rendestenen
og etablere sig som Zigeuner, naar de Andre er væk
1878

Her er Nødder, her er Nødder, 8 Øre en Snes!
eller Vi - va - Valdnødder. 
Visen om den afdøde bekjendte Frugtpranger og Gadesanger, 
som gjorde et evigt Grin i Byen
1878

Tyrkepigens haarde Skjæbne
 eller Maa jeg helst be'e om en dansk Gut til Mand!
1878

Den sørgelige Begivenhed i Kina
eller Prindsesse Naa - da - Du og hendes Elsker.
Eneberettiget til Maskeraden d. 24de Febr. 1878

Madame Angots Datter.
Ny Vise om den søde Kjælling og hendes rare datter,
som Begge er saa elskværdige,
at man i Grunden ikke veed, hvem af dem man skal gifte sig med
1878

Sagte Vals med Tryk!
Hvorledes den tykke Dame paa en hensigtsmæssig Maade
blev kureret af Volontairen for Gigt og Fedme,
blot fordi hun yndede sagte Vals med Tryk,
og tilsidst blev hans Kone
1878

Et sjeldent Bryllup i en kjøbenhavnsk Kirke,
 den 30te Januar d. A., 
hvor baade Brudgom og Brud 
mødte i beskjænket Tilstand i Kirken, 
og Bruden desuden pyntet med et blaat Øje, 
saa at Præsten maatte udsætte Brylluppet.
Med Beretning
1878

Ægtemandens Jeremiade
eller: Der er ikke Spor a' Madam Andersen!
1878

En splinterny skrækkelig, men fornøielig Vise
om hvorlunde 4 Menneskeliv 
nær vare gaaede tabte for en Kaffekjedels Skyld.
Skreven til Skræk og Advarsel for alle Kaffedrikkere,
med det velmente Raad: Se Kjedlen efter
1878

Vis vis vas!
 eller Lad os saa ta' os et billigt Grin i de dyre Tider!
1878

De daarlige Tider.
En ny Vise, som man altid kan faa Raad til at kjøbe,
da den inderholder allermindst for 5 Øre Grin
og for 20 Kroner Sandhed
1878

Det kan blive godt en Gang endnu, 
naar man blot ta'er det med en lille Smule Ro og en stor Toddy.
 En dejlig Vise til Trøst for de daarlige Tider
1878

Vise om Mord-Attentatet paa den russiske Kejser,
2den Paaskedag om Morgenen.
Med fuldstændig Beretning
1879

Prinds Napoleons Død 
i Kampen mod de vilde Zulukaffere,
og hans Moders dybe Sorg ved Efterretningen om
hendes eneste Haab, hendes elskede Søns saa uventede Død.
Med Beretning
1879

Sang ved Festen i Kjøbenhavn
den 14de November 1879,
i Anledning af Digteren
 A. Oehlenschlægers 100-aarige Fødselsdag.
Med Beretning om Digteren, 
samt et Billede af det Hus, hvori han fødtes,
 og et Portræt i Silhouet

"Onkel" Harboe er død!!
1879

En sørgelig Vise om Ulykken paa Furesøen,
Søndag d. 6te Juli 1879,
hvor Franskbager Nielsen og dennes Svigerdatter druknede,
og hans anden Svigerdatter,
 Skuespillerinden Fru Schwartz-Nielsen,
med Nød og Neppe reddede sig ved at svømme.
(Med Beretning)
1879

Vise om Fru Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur,
hvorledes Baaden kæntrede med hende
og hun maatte tage Svømmeturen baade paa Ryggen og paa Maven,
men dog klarede sig, medens Flere druknede.
Med Beretning
1879

Vise om den ulykkelige Svenske,
Tjenestekarl John Olsson, 
der er bleven funden myrdet mellem Taastrup og Kjøbenhavn
 den 6. Novbr. d. A.,
med knust Baghoved og berøvet Uhr, Penge og Papirer,
uden at Gjerningsmanden endnu er opdaget.
Samt: Beretning om den Afdøde, hans smukke Begravelse o.s.v.
1879

Den opdagede Morder,
Arbejdsmand Franz Aug. Johansson,
som myrdede Tjenestekarl John Olsson ved Taastrup,
og frarøvede ham 270 Kroner, samt Uhr osv.,
og nu er paagreben og ført hertil.
Samt:
 Beretning om Morderens Paagribelse, hans Tilstaaelse o.s.v.
1879

Taastrup-Morderens Ord i Fængslet,
og hans kvalfulde Anger og Sorg over sin Gjerning
1879

En sørgelig Vise om Malersvenden i Skindergade,
som den 5te Februar 1879 om Aftenen
dræbte sin frugtsommelige Kone formedelst Religionsskrupler.
Med fuldstændig Beretning
1879

Vise om Mutter der myrdede Fatter i Ordrup,
desformedelst at hun først gav ham En paa Tuden saa han drat,
og siden hængte ham op til Tørring,
 men hvorlededes Politiet to Aar efter kom 
og tog hende ved Vingebenet,
saa hun nu sidder i nordre Birk.
Med Beretning
1879

Tyrolerferdinand er død!
Visen om den gamle, gemytlige Sanger,
som nu oppe i Himlen leverer dem En af sine Egne.
Med Beretning om Tyrolerferdinands Levnet
1879

En smuk Kjærligheds-Vise
om Skjøn Jomfruen og hendes Ven,
den tappre Ridder, som ihjelslog alle hendes 7 Brødre,
da de vilde adskille de Elskende, m. m.
1879

Hvor er dog Himlen blaa! 
eller: En ung Piges Kjærligheds Lykke
1879

En ny, smuk Vise om Barnepigen,
hvem en Greve forelskede sig i,
 og som efter 15 Aars trofast Kjærlighed endelig blev viet til ham,
og lever nu glad og lykkelig som Grevinde
1879

Lykkelig Kjærlighed. 
Visen om den fattige Husmandssøn,
der blev rig ved Petroleum og efter stor Sorg fik sin Pige
1879

Vise om den ulykkelige Yngling i Tølløse.
Han bandt en Blomsterkrands, 
og ved et underligt Tilfælde blev den hans egen Ligkrands.
Meget smuk og sandfærdig at læse
1879

En ny og sandfærdig Vise om Soldaterlivet,
hvoraf Enhver kan se, hvorledes det virkelig gaar til
1879

Vise om Husarrekruterne paa Jægersborg,
deres mærkelige Behandling 
og hvorledes det maa være en temmelig blandet Fornøjelse
 at blive tagen til Husar.
Efter Rigsdagsmand Jens Busks Udtalelser i Folkethinget
 d. 12te Juni
1879

Den Gang jeg var blandt de Husarier
eller Husarrekrutens Klagesang fra Jægersborg
1879

Den nye Lejrvise
for alle glade og brave Soldater,
 som skulle ligge paa Landet ved Hald i den yndige Sommertid
1879

Den rigtige Vise om Rekrutten,
 som den synges paa Vesterbros Theater
1879

Den sidste Nye om Logiskibet, 
og hvorledes de raske Gutter derude
 more dem paa allehaande Maader
1879

En smuk Vise om Dragonen og hans Kjæreste,
og hvorledes hun elskede den fattige Karl,
men erfarede siden, at han var meget rigere end hun,
hvorefter de bleve gifte i Glæde og Lykke
1879

Soldatens Hjertenskjær.
En smuk Kjærlighedsvise om den enlige Soldat,
som i Skoven gjorde Bekjendtskab med en dejlig Pige
1879

Den stærke Kuldrager Eriksens Begravelse.
Omstændelig besunget og berettet
 med alle Viderværdigheder og tilhørende Adspredelser
1879

Høkervisen
 eller Hvem gjemme vi vel ellers vore Skanker til? 
Med nye Vers
1879

En ny morsom Vise
om Manden, der solgte sin Kone for 500 Kr.
Hans Reise til Zululandet,
hvor han blev Krigsminister hos Cetewaio,
 men omsider kom hjem til Danmark og til sin "gamle Kone"
1879

Den sønderpiskede Jyde,
og hans uheldige Kjærlighed til den sønderjydske Pige,
som han vilde forføre,
men kom saa umanerlig forkert afsted med hendes Moster
1879

Tænk paa Petrine!
eller hvorledes en stakkels Pige blev gift den ene Dag
og allerede den næste Morgen blev kasseret og forladt
af det skrækkelige Mandfolk, som havde giftet hende,
samt Meddelelse om, hvorfor denne Ulykke skete.
Hel nødvendig at læse for alle Kvinder
1879

Ny Vise om Stine Stuepiges Kvaler hos en "ældre Frøken", 
hvem hun tjener, og som holder 5 Hunde,
12 Katte, deraf 7 med Killinger, 1 Poppegøie, 
24 Kanariefugle, 1 Dompap, 1 Drossel, 1 "Avekat" m.fl.
1879

"De gør jokke Naaed!" 
En Vise om Maren Ligeglad.
Skreven af hendes forhenv. Kjæreste Jens Madkjær
1879

"La' nu vær' med det!"
Eller: Saa galt kan det gaa!
1879

Gud, Sørensen! Hvor naar bli'er Du fornuftig!
 En gemytlig Monolog med Sang
1879

Den Allernyeste!
Man mærker det ikke!
En gemytlig Vise om Skomagersvend Pløk og hans Kaffekjæreste,
der hver Uge gav ham "rent paa",
men som engang istedetfor Skjorte 
sendte ham et Fag hvide Gardiner,
bare fordi "man mærkede det ikke", m. m.
1879

Fatter Nagels Vise 
eller Erindringer fra den temmelig gemytlige Brumme
 i lille Kongensgade.
NB. Melodien formodes at være komponeret enten af
Offenbach, Rossini eller afdøde Tyrolerferdinand
1879

Spøgeriet i "Søndermarken".
 En Forudsigelse:
Ak, saa gaa vi da besværlige Tider imøde!
 (Nedskrevet og trykt, saaledes som det er blevet berettet)
1879

En ganske ny underholdende Vise
om de verdensberømte Munkedraaber,
som blive tilberedte efter en ældgammel Recept.
Denne Sang er hjerteligt og taknemligt tilegnet Opfinderen
af denne forunderlig opløftende Gudedrik
1879 

Vise om en General Donner, 
og hvorledes Peter klarede sig umaadelig daarligt med den
1879

Naa, den var jo regulert! 
Eller: Hvorledes det gik Petersen ved "Fileværket"
1879

Et Stævnemøde ved Hesten paa Kongens Nytorv, 
og hvorledes Hr. Petersen kom skrækkelig forkert i Byen
 med sin Tilkommende
1879

Visen om Jensine Jensen,
en af Grants Børn,
 der er et forskrækkeligt Livstykke af et Pigebarn 
og har prøvet næsten Alting i Verden 
og gjort Lykke ved sit umaadelige Fut 
og ved sit stadige Omkvæd Dingelingelingedingdang
1879

En ny Vise om Jensine Jensen,
 der har Ungdom, Skjønhed, Talang, Fut 
og dettehersens Dinge-linge-linge-linge-ling-ding-dang
1879

En morsom Vise 
om Trine Tusindkluds mange og skjønne Friere
1879

Sangerinden, Thora Børregaards Bekjendelser
 om sin Kjærlighed og sine Kjærester
1879

Blinker til mig
eller En ung Piges Betragtninger
 over visse Herrers underlige Manerer
1879

Stines Ballade med sin Kjæreste ved en Kasinomaskerade.
 En evig grinagtig Vise om Kjærlighed og Utroskab
 og saadan Noget
1879

Allernyeste Figaro-Vise, 
med "Slav i Frikadellen", "Fut i Knækparasollen",
 "Spænding i Trommestikken", "Knald i Jydepotten", m. m.
1879

Føj, føj, føj!
eller Vise om adskillige Ubehageligheder, 
som kunne træffe den ærede Læser,
 naar han ikke ved denne Vise lærer at vogte sig for dem
1879

Den rigtig gemytlige
Pst Pst Pst! 
eller Saadan Noget kan man bedst forstaa, naar man ser det
1879

Fut!
En Pokkers fornøjelig Vise i disse melanktriste Tider, 
med Fut og Knald og Grin for Folk, 
der endnu har lidt Humør i Livet
1879

Bare jeg var saa fuld som du!
Et fromt Ønske
1879

"En glad Juul!"
 En Vise om, 
hvorledes en fattig Arbeider ved en Hændelse Juleaften 
blev en velhavende Mand
1879