Kongerøgelse - billeder


Hans Majestæt Kong Chr. X's Bisættelse
Sørgetog og Bisættelse den 30. April 1947 i Billeder
Kong Christian 10. 1912-1947

Ved Hans Majestæt Kong Christian X.s Død d. 20 April 1947 
 Mindetale ved Statsradiofoniens Udsendelse den 21. April
Tale ved Andagten i Riddersalen
i Christian VII.s Palais den 23. April 
 Tale ved Bisættelsen i Roskilde Domkirke den 30. April
Taler af Michael Neiiendam
Kong Christian 10. 1912-1947

Ved Hans Majestæt Kong Frederik VIII.s Bisættelse
Af Jakob Paulli
Kong Frederik 8. 1906 - 1912 

Mindetale i Anledning af Hans Majestæt Kong Frederik VIII's
 Bisættelse holdt i Synagogen den 24. Maj 1912
Af M. Schornstein
Kong Frederik 8. 1906 - 1912 

Festalbum i Anledning af Hds. Majestæt Dronning Louise's Fødselsdag 1851 - 31. Oktober - 1911
Kong Frederik 8. og Dronning Louise

Ved Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederiks
og Kronprindsesse Lovisas Formæling i Stockholm
 Onsdagen den 28de Juli 1869
Kong Frederik 8. og Dronning Louise

Mindeblade i Anledning af Kong Chr. IX´s Død
Kong Christian 9. 1863-1906

Kong Christian d. IXs Liv og Død fremstillet i Billeder
Kong Christian 9. 1863-1906

Danmarks Konge
Et Festdigt i Anledning af Kong Christian den Niendes
 25-aarige Regjerings-Jubilæum den 15. November 1888
 Af Georg Evers
Kong Christian 9. 1863-1906

Hilsen til Deres Majestæter
Kong Christian den Niende og Dronning Louise
Ved Festforestillingen i det kgl. Theater den 26. Mai 1892
Af Vilhem Bergsøe
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Mindeblad i Anledning af hendes Majestæt
 Dronning Louises 70-Aars Fødselsdag den 7. September 1887
Særtryk af "Illustreret Tidende"
Kong Christian 9. og Dronning Louise

Ved Hendes Kongelige Høihed
 Prindsesse Thyra Amalie Caroline Charlotte Anna's Formæling
 med Hans Kongelige Høihed Hertug Ernst August af Cumberland,
samt af Brunsvig og Lüneborg
 i Christiansborg Slotskirke den 21. Decbr. 1878
Af H. Martensen
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Thyra, gift med hertug Ernst August af Cumberland

Taler ved Hans Majestæt Georg den Første Grækernes Konges Confirmation paa Bernstorff Slot den 17. Juli 1863
Af J.H. Paulli
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Vilhelm, konge af Grækenland i 1863 under navnet Georg 1.

Allerhøist approberet Ceremoniel,
der vil være at iagttage ved den høitidelige Audients,
som det Allernaadigst behager Hans Majestæt Kongen 
at forunde den Deputation,
der er hidsendt af den græske Nationalforsamling
for i den græske Nations Navn at tilbyde
 Hans Kongelige Høihed
  Prinds Christian Wilhelm Ferdinand Adolph Georg til Danmark
 Grækenlands Throne
Kong Christian 9. og Dronning Louise
Børn: Vilhelm, konge af Grækenland i 1863 under navnet Georg 1.

Digte til Kong Frederik VII ved Allerhøistsammes dødelige Afgang,
den 15de November 1863
Udgivet og forlagt af August Westrup
Kong Frederik 7. 1848-1863

Tvende Prædikener i Anledning af Kong Frederik den Syvendes
 Død og Bisættelse holdte i Synagogen
 den 21. November og den 19. December 1863
Af  A. A. Wolff
Kong Frederik 7. 1848-1863

Til Minde om Danmarks hedengangne Kong Frederik den Syvende
Af P. E. Holm
Kong Frederik 7. 1848-1863

Sange ved Universitetets Sørgefest for Kong Frederik VII
Texten af C. Hauch. Musiken af A.P. Berggreen
Kong Frederik 7. 1848-1863

Ved Lehnsgrevinde Louise Christine af Danners Baare,
 i Holmens Kirke den 1ste April 1874
Af Lauritz H. Schmidt
Kong Frederik 7. og Grevinde Danner

Allernaadigst approberet Ceremoniel
ved deres Kongelige Höiheder Kronprinds Frederik Carl Christians
 og Kronprindsesse Caroline Charlotte Marianes
Indtog i Den Kongelige Residentsstad Kjöbenhavn, 1841
Kong Frederik 7. og Dronning Caroline Charlotte Mariane 

Cantate i Christiansborg Slotskirke
 i Anledning af Deres Kongelige Høiheder
 Kronprindsens og Kronprindsessens Høie Formæling
Af C. J. Boye. Musiken af Weyse
1841
Kong Frederik 7. og Dronning Caroline Charlotte Mariane 

Sørge-Cantate i Anledning af høisalig Kong Christian den Ottendes Bisættelse i Roeskilde Domkirke
Kong Christian 8. 1839-1848

Sørgetale over Kong Christian den Ottende
i Dronningens Cabinet den 26. Februar 1848
Af N.F.S. Grundtvig
Kong Christian 8. 1839-1848

Tale, holden i Anledning af H. M. Kongens høie Fødselsdag,
ved Universitetsfesten den 28 September 1842
Af Oehlenschläger
Kong Christian 8. 1839-1848

Allernaadigst approberet Ceremoniel ved Deres Majestæter,
Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalias
 forestaaende, höie Kronings- og Salvings-Act
 paa Frederiksborg Slot, Söndagen den 28de Juni 1840,
Hendes Majestæt Dronningens allerhöieste Födselsdag
Kong Christian 8. og Dronning Caroline Amalie

Sørgetale over Hendes Majestæt Enkedronning
 Caroline Amalie til Danmark
I Roeskilde Domkirke den 29. Marts 1881
 Af H. Martensen
Kong Christian 8. og Dronning Caroline Amalie

Sange ved Prints Christian Friderichs Vugge
Med musik af N. Schiørring
1787
Kong Christian 8. 1839-1848
 Født den 18. september 1786

De Danskes Konge og Fader,
Kong Frederik den Sjettes Födsel, Levnet og Död;
 tillige med en tro Afbildning af, hvor hans höie Liig
offentligen stilles til Skue for Folket
Nedskrevet og udgivet af Christian Frederik Möller
Kong Frederik 6. 1808-1839

Minde-Digt over Kong Frederik den Siette
Indbydelses-Skrift til Universitetets Sørgefest,
 den 28de Januar Kl. 7 i Sollennitets-Salen
Af A. Oehlenschläger
Kong Frederik 6. 1808-1839

Cantate opført ved Universitetets Sørgefest den 28. Januar 1840,
af Professor Heiberg.  Musiken af Professor Weyse.
Farvel! af H. P. Holst. Musiken af Professor Weyse.
Sørge-Cantate af Etatsraad Oehlenschläger.
Musiken af Professor Weyse.
Opførte i Vor Frue Kirke den 30. Januar 1840
Kong Frederik 6. 1808-1839

Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Siette
Af A. Oehlenschlæger. Sat i Musik af C. E. F. Weyse
Kong Frederik 6. 1808-1839

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands
Af N.F.S. Grundtvig
Kong Frederik 6. 1808-1839

Mindeløv om Danmarks sjette Frederiks
 og Maria Sophie Frederikkes Kister
Af Frederik Høegh-Guldberg
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke 

Den Stormægtige Konges, Kong Frederik den Sjettes
og Dronning Marie Sophie Frederikes
hellige og høitidelige Salvings-Akt
 i Frederiksborg Slotskirke den 31te Julii 1815
Af Frederik Munter
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke 

Frederiksborgs Skoles Lykønskningsqvad til deres Majestæter Kong Frederik den Sjette og Dronning Maria Sophia Frederika, ved deres Kroning paa Frederiksborg Slot den 31te Julii 1815
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke 

Fuldstændig Beskrivelse over Højtidelighederne
 ved Kronprinds Friedrichs 
og Kronprindsesse Marie Sophie Friedriches
 Formæling i Slesvig
 samt Brudevielses-Talen
Af Chr. Malling
1790
Kong Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke 

Kong Christian den Syvendes og Dronning Caroline Mathildes
hellige og høitidelige Salving i Christiansborgs Slots-Kirke
den 1ste Mai 1767,
 og de i denne Anledning holdte Taler af Ludvig Harboe
Efter Kongelig allernaadigst Befaling udg. af Frederik Münter
Kong Christian 7. og Dronning Caroline Mathilde

En hellig og høitidelig Bekiendelse
 aflagt af H. K. H. Kron-Prinds Christian den 31. Martii 1765,
paa hvilken Dag Høistsamme offentlig
 i Christiansborgs Slots-kirke blev confirmeret,
 tilligemed den Tale, som ved samme Leilighed blev holden
 af Ludw. Harboe
Kong Christian 7. 1766-1808

Taler paa Vor Allernaadigste Konges Kong Friderich den Femtes
 Fødselsdag holdne paa Sorøe Ridderlige Akademie
Aaret 1763 den 31. Martii
Kong Frederik 5. 1746-1766

At den beste Regentes Pligter ere opfyldte i
 Kong Friderich den Femtes Regierings Tiid,
blev viist i een Lovtale, som den 31. Martii 1749
 blev holden paa det Kgl. Ridderlige Academie paa Sorøe
af Isaac Andreas Cold
Kong Frederik 5. 1746-1766

Udførlig Beskrivelse over
Hans Kongelige Majestæts Friderich den Femtes, 
og Hendes Kongelige Majestæts Dronning Lovises
 høytidelige Salvings-Fest, celebreret paa det
 Kongelige Slot Friderichsborg den 4 September 1747
Kong Frederik 5. og Dronning Louise

Poetiske Reflexioner fra den berømte
 Philosophiske Gang paa Sorøe over den bekiendte
 Virgilianske Inscription paa Keyser Augusti Gemaks-Dør:
Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane:
Divisum imperium cum Jove Cæsar habet.
Som allerunderdanigst nedlagdes for begge deres
 Kongl. Majestrs. Fødder,
 da Friedrich den Femte, Arve-Konge til Danmark og Norge
 og Frue Louise, Dronning til Danmark og Norge
helligholdte deres deres høye og hellige Salvings-Fest paa
Friderichsborg-Slot d. 4. Sept. 1747
Af Deres Majestæters tro Undersaat
Christian Friedrich Wadskiær  
Kong Frederik 5. og Dronning Louise

Sørgedigt over Dronning Lovise
Af C. M. Priebst
1751
Kong Frederik 5. og Dronning Louise

Sørge-Tanker over Høysal. Dronning Lovise,
da de jordiske Levninger saavel af Hds. Maj.,
som af Hendes velsignede Lives Frugt,
bleve nedsatte i de Kgl. Begravelser i Roeskilde Dom-kirke
 den 26. Jan. 1752
Af Gerh.Treskow
Kong Frederik 5. og Dronning Louise

Danmarks og Norges Skyldighed imod
 Hans kongelige Høihed Arve-Prints Frederik,
deres Talsmand og Skyts-Engel
Udgiven paa Allerhøistsammes Fødsels-Dag den 11. Oktober 1773
Kong Frederik 5. og Dronning Juliane Marie
Børn: Frederik 1753-1805

Tvende Rigers høyeste Haab i dybeste Sorg,
 i tvende Prædikener forestillet,
 den Eene, som Første Prædiken, paa Christiansborgs Slot,
siden Kong Friderich den Femtes velsignede
Regierings Tiltrædelse den 11 Sept. 1746.
Den Anden, som Klage-Prædiken ved
 Kong Christian den Siettes Ligbegængelse, den IV. Octobris 1746
Af P. Hersleb
Kong Frederik 5. 1746-1766
Kong Christian 6. 1730-1746

Da de Kongelige Levninger af Christian den Siette
 udførdes den 4. Oct. 1746 til det Kongelige Begravelse i Roskilde
Allerunderdanigst nedlagt af Terchel Kleve
Kong Christian 6. 1730-1746

Videnskabers Tab i den stormægtigste Danmarks og Norges
Enevolds-Herres Koning Christian den Siettes
 høistbeklagelige Dødsfald,
allerunderdanigst betragtet i en Sørge-tale,
oplæst den 7. Octobr. 1746,
udi det med Kongelig Tilladelse oprettede
Selskab til det Danske Sprogs og Historiens Forbedring
Af Jacob Langebek
Kong Christian 6. 1730-1746

Kiøbenhavns Glæde over den Lykke,
 at det lykkedes Kong Christian den Siette at helligholde
paa det herlige nye-opbygte Konge-Slott
Nyt-Aars-Dagen den 1ste Januarii 1741
Af M. Seehuus
Kong Christian 6. 1730-1746

Dannemarks større Jubel-Glæde over det Jubilæum,
 som første Gang af Kong Christian den Siette
blev anordnet Anno 1736 d. 30. Octobr:
at helligholdes i disse Riger og Lande,
til gudelig Amindelse for Evangelii Lærdoms offentlige Antagelse
Allerunderdanigst af Daniel Kellinghusen
Kong Christian 6. 1730-1746

Allerunderdanigste Æreminde
 over den Høysal. Monarch, Friderich den 4.,
 enfoldig opsat ved den Høysal. Konges Grav Dec. 1730.
Samt Lykønskning over Kong Christian den Sjette,
Arve-konge til Danmark
Af Jac. Cofod
Kong Christian 6. 1730-1746
Kong Frederik 4. 1699-1730

En Kongelig Attraa til Guds Huus
og en Kongelig Afsky for de Ugudeliges Huus.
Udi en Klage-Prædiken over Kong Friderich den Fierde,
udi Christians Kirke i Friderichs-Hald den 20 Decembr. Aar 1730
Forestillet af Johann Cold
Kong Frederik 4. 1699-1730

Herrens Ære, Kongens Sejer, Landets Glæde,
det er Danmarks store Sejer-Aar 1715
med sine fem meget mærkelige Sejervindinger under
den Storm. Monarch, Friderich den Fierde,
 da hand til sine Rigers og Landes usigelige Glæde,
efter langvarig Campagne og lykkelige Ledingstog
 paa den tyske Bond, ankom til sin kongl. Residens-Stad
Kiøbenhavn den 6. Januarii 1716
Til en evig Ihukommelse
Af Jørgen Friis
Kong Frederik 4. 1699-1730

Augustissimo et Potentissimo Daniæ Regi Christiano Quinto,
 regna et ditiones suas prima per Daniam supremi
juris hæreditate capessenti, decus, adoreas, felicitatem
Af P. V. Bering
1670
Kong Christian 5. 1670-1699

Oratio Gratulatoria de Benignitate Dei Summa
 præstita Regno Daniæ per Regem Christianum IV;
jam vero Continuato & aucta per successionen Friderici III.
Publice in Academia Wittebergensi Habita
Af Christianus Jani Jersinus
1649
Kong Frederik 3. 1648-1670
Kong Christian 4. 1588-1648

Davidicus Rex Danorum seu Oratio Parentalis de Christiano IV
 incomparabili Danorum Norvegorum
Vandalorum Gothorumque Rege,
 cum Davide, ex Sacris Regum annalibus,
catenata Syncrisi exacte comparato,
una cum metrica appendice recitata in Synodo Lundenci
 19. Septemb. Anno 1648
Af Petrus Winstrupius
Kong Christian 4. 1588-1648

Publicæ, quod felix et faustum sit, electioni
seren. et ill. principis ac domini, Dn. Christiani Qvinti,
Christiani Qvarti filii, Hafniæ 1608 25. Maij,
in conspicuo procerum et statuum Regni conventu transactæ
 pia comprecatione et humili epigrammate quinq;
anagrammatibus decorato congratulatur
Af Johs. Monrad
Kong Christian 4. og Dronning Anna Cathrine
Børn: Christian 1603-1647, valgt som tronfølger

Regiæ nuptiæ, eller Kort Beskriffuelse om huis sig vdi
 Stormectige oc Høybaarne Førstis oc Herris Christian den V.
 Danmarckis oc Norgis Udvalde Printz,
 oc Høyb. Førstinde oc Frøicken Magdalenæ Sybillæ
 Fød Hertuginde aff Saxen, deris Brøllups Fest er tildraget
Af Jørgen Holst
Kong Christian 4. og Dronning Anna Cathrine
Børn: Christian1603-1647, valgt som tronfølger
 Gift i 1634 med Magdalen Sibylla af Sachsen

En Klag oc Trøstpredicken eller Salig Døds oc Trøstis Pude,
 der Christian den Femtis, Danmarckis udvald Kongelig Printzis
salige Lig skulde indskibes fra Dresden 
oc til sit fæderne Rige Danmarck skulde henföris
Af Jacob Weller
 Udsat aff Tydsken paa Danske aff Joachimo Moltken
Kong Christian 4. og Dronning Anna Cathrine
Børn: Christian 1603-1647, valgt som tronfølger

Sørgelig Liigprædicken om den meget fromme oc Gudfryctige
 Konning Josiæ gudelig oc berømmlig Leffnet oc salig Endeligt,
aff 2. Reg. 22. v. 18. 19. 20.,
 der Högb. Förstis, Her Christians, Danmarckis, Norgis,
 Venders oc Gothers udvalde Printz,
 Hans F. N. Liig den 8. Novemb. Anno 1647
 udi vor Frue Kircke i Kiøbenhaffh bleff nedsæt
Af Lauritz Jacobsøn
Kong Christian 4. og Dronning Anna Cathrine
Børn: Christian 1603-1647, valgt som tronfølger

Historia Von dem Herrlichen Triumph, Lehen und Ehrentage,
 So durch Kônig Friederich den Andern
zu Dennemarcken, Norwegen,
Und die Hochgebornen Fürsten und Herrn,
Herrn Johansen den Eltern, und Herrn Adolffen,
 Auch Herrn Johansen den Jüngern,
Alle Hertzogen zu Schlesswigk, Holstein,
Geuettern und Gebrüdern,
zu Odensehe in Fühnen, den 3. Maij dieses 1580. Jares
 ist gehalten worden
Af Jacob Krüger
Kong Frederik 2. 1559-1588

Descriptio pompae funebris habitæ Rodtschildij,
 in exequijs Friderici II. Daniæ regis &c.
una cum epitaphijs nonnullis in obitum ejusdeme.
Qvibus adiecta sunt Descriptio sacelli prope
 monasterium Segebergense in memoriam.
 Ab Henrico Ranzovio, extructi una cum marmorum
 lapidumque inscriptionibus.
Nec non epicedia qvædam Friderici Ranzovii
 ac Catherinæ Ranzouiæ
Af Henrik Rantzau, Frederik Rantzau, Catharina Rantzau
1588
Kong Frederik 2. 1559-1588

Eine alte merckwürdige Nachricht von dem löblichen Regiment
 und den letzen Stunden des gottseligen
 Königes zu Dännemarck und Norwegen Christiani des Dritten.
Nebst einem Verzeichniss derjenigen Scribenten,
welche in besondern Schriften von hochgedachtem Könige gehandelt haben
Af Olaus Henricus Moller
Kong Christian 3. 1534-1559